SFS 1991:1133

Du är här: Start / Straffrätt / Fängelselag (2010:610) / SFS 1991:1133
911133.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:1133 Lag

Utkom från trycket

om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i

den 9 juli 1 991

anstalt;

utfärdad den 20 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1974:203) om

kriminalvård i anstalt^

dels att 38 § skall upphöra att gälla,
dels att 25, 26, 28 och 37 §§ skall ha följande lydelse.

25 § Brev mella n intagen och svens k myndighet, internation ellt organ
som har av S verige erkänd behörighet att ta emot klago mål från enskilda

eller advokat skall vidarebefordras utan gra nskning. Anges brev va ra av­
sänt från svensk myndighet, sådant intemationellt organ eller advokat och

kan skäligen misstänkas att uppgiften är oriktig, får dock brevet granskas,
om förhållandet icke kan klarläggas på annat sätt.

I fråga om brev till postv erket tillämpas 26 § i stäl let för första stycket

ovan.

2036

26 § Brev eller andra försändelser till eller från den som är intagen i
sluten riksanstalt skall granskas för undersökning av om de innehåller

något otillåtet föremål. Finns det anledning anta att en försändelse inne­

håller ett sådant föremål, får granskning i detta syfte ske även av en
försändelse till eller från den som är intagen i annan anstalt, om det är
påkallat av säkerhetsskäl.

Beträffande den som är intagen på specialavdelning, skall granskningen

av brev eller andra försändelser även syfta till att undersöka om d e inne­

håller någ ot meddelande om planläggning av brotts lig verksamhet, avvi­

kande eller något annat liknande förfarande. När det är påkallat av säker­
hetsskäl, får granskn ing i detta syfte även ske stickprovsvis betr äffande

intagna i all mänhet samt, beträffande den som är int agen i slut en anstalt,

om det är nödvändigt med hänsyn till hans särskilda förhållanden.

Första och andra styckena gäller ej sådant brev som enl igt 25 § skall

vidarebefordras utan granskning.

Om en intage n under utredn ingen av ett disciplinärende håll s avskild

från andra intagna, får han också hindras från kontakter med andra

personer genom brev i den mån det är oundgängligen nödv ändigt för att

syftet med utredningen inte skall äventyras.

28

Vad i 25 �27 §§ är föreskrivet om brev gäller även annat skriftligt

meddelande. Bestämmelserna i dessa paragrafer rörande intagen gäller

även sammanslutning av intagna.

37 § Om en intagen behöver hälso- och sjukvård, skall han vårdas enligt
de anvisningar som ges a v läkare. Kan erfor derlig unders ökning och be ­

handling ej lämpligen ske inom anstalten bör den allmänna sjuk vården

' Prop, j 990/91:58. SoU 13, rskr. 329.

^ L.agen omtryckt 1990:101).

' �ndringen in nebär att andra stycket upphävs.

¬

background image

anlitas. Om det behövs, får intagen föras över till allmänt sjukhus. Får

SFS 1991:1133

hälso- och sjukvårdspersonal inom kriminalvården kännedom om att en

intagen lider av en såda n smittsam sjukdom so m enligt smittskyddslagen

(1988:1472) utgör en samhäll sfarlig sjukdom, skall styresmannen under­
rättas om detta, om det behövs med hänsyn till fara för att smittan skall

spridas. Föreskrifter om psyki atrisk tvångsvård för en intagen ge s i lag en
(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

Förlossning av intagen kvinna skall såvitt möjligt ske på sjukhus. Om

det behövs, skall kvinnan i god tid före förlossningen överföras dit eller till
annan institution där hon kan erhåll a lämplig vård.

Om anledning föreligger därtill, skall den som enligt första eller andra

stycket vistas utom anstalt stå under bevakning eller vara underkastad
särskilda föreskrifter.

Beträffande behandlingen av en intagen, som har förts över till en sådan

sjukvårdsinrättning som avses i 6 § första styck et andra meningen lagen
(1991:1129) om rättspsykiatris k vård för frivill ig psykiatrisk vård, tilläm­

pas föreskrifterna i 18 � 24 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

samt bestämme lserna i 8 § andra och tredje styckena lage n (1991:112 9)
om rättspsykiatrisk vård om befogenhet för kriminalvårdsstyrelsen och

regeringen att besluta om särskilda restriktioner beträffand e en viss in­

tagen.

Denna lag träder i kraf t den 1 januari 1992 .

På regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Dag Victor

(J ustitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.