SFS 1991:1133

Du är här: Start / Straffrätt / Fängelselag (2010:610) / SFS 1991:1133
911133.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:KZYPRN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:KZYPRN+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:OYYHKL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;line-height:22px;font-family:OYYHKL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;line-height:21px;font-family:OYYHKL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:19px;font-family:OYYHKL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft22{font-size:19px;line-height:22px;font-family:OYYHKL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:19px;line-height:21px;font-family:OYYHKL+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:60px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1991:1133 Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:84px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Utkom fr�n trycket </b></p> <p style="position:absolute;top:84px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>om �ndring i lagen (1974:203) om kriminalv�rd i </b></p> <p style="position:absolute;top:109px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>den 9 juli 1 991 </b></p> <p style="position:absolute;top:109px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>anstalt; </b></p> <p style="position:absolute;top:155px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 20 juni 1991. </p> <p style="position:absolute;top:200px;left:260px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om lagen (1974:203) om </p> <p style="position:absolute;top:221px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft12">kriminalv�rd i anstalt^ </p> <p style="position:absolute;top:243px;left:261px;white-space:nowrap" class="ft14">dels att 38 � skall upph�ra att g�lla, <br/>dels att 25, 26, 28 och 37 �� skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:309px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft15">25 � Brev mella n intagen och svens k myndighet, internation ellt organ <br/>som har av S verige erk�nd beh�righet att ta emot klago m�l fr�n enskilda </p> <p style="position:absolute;top:353px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft14">eller advokat skall vidarebefordras utan gra nskning. Anges brev va ra av�<br/>s�nt fr�n svensk myndighet, s�dant intemationellt organ eller advokat och </p> <p style="position:absolute;top:397px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft14">kan sk�ligen misst�nkas att uppgiften �r oriktig, f�r dock brevet granskas, <br/>om f�rh�llandet icke kan klarl�ggas p� annat s�tt. </p> <p style="position:absolute;top:441px;left:262px;white-space:nowrap" class="ft12">I fr�ga om brev till postv erket till�mpas 26 � i st�l let f�r f�rsta stycket </p> <p style="position:absolute;top:462px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft12">ovan. </p> <p style="position:absolute;top:1135px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12">2036 </p> <p style="position:absolute;top:506px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft15">26 � Brev eller andra f�rs�ndelser till eller fr�n den som �r intagen i <br/>sluten riksanstalt skall granskas f�r unders�kning av om de inneh�ller </p> <p style="position:absolute;top:550px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft12">n�got otill�tet f�rem�l. Finns det anledning anta att en f�rs�ndelse inne�</p> <p style="position:absolute;top:572px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft15">h�ller ett s�dant f�rem�l, f�r granskning i detta syfte ske �ven av en <br/>f�rs�ndelse till eller fr�n den som �r intagen i annan anstalt, om det �r <br/>p�kallat av s�kerhetssk�l. </p> <p style="position:absolute;top:637px;left:264px;white-space:nowrap" class="ft12">Betr�ffande den som �r intagen p� specialavdelning, skall granskningen </p> <p style="position:absolute;top:659px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft12">av brev eller andra f�rs�ndelser �ven syfta till att unders�ka om d e inne�</p> <p style="position:absolute;top:681px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft12">h�ller n�g ot meddelande om planl�ggning av brotts lig verksamhet, avvi�</p> <p style="position:absolute;top:703px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft15">kande eller n�got annat liknande f�rfarande. N�r det �r p�kallat av s�ker�<br/>hetssk�l, f�r granskn ing i detta syfte �ven ske stickprovsvis betr �ffande </p> <p style="position:absolute;top:747px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft12">intagna i all m�nhet samt, betr�ffande den som �r int agen i slut en anstalt, </p> <p style="position:absolute;top:768px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft12">om det �r n�dv�ndigt med h�nsyn till hans s�rskilda f�rh�llanden. </p> <p style="position:absolute;top:790px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft12">F�rsta och andra styckena g�ller ej s�dant brev som enl igt 25 � skall </p> <p style="position:absolute;top:812px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft12">vidarebefordras utan granskning. </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:263px;white-space:nowrap" class="ft12">Om en intage n under utredn ingen av ett disciplin�rende h�ll s avskild </p> <p style="position:absolute;top:856px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft12">fr�n andra intagna, f�r han ocks� hindras fr�n kontakter med andra </p> <p style="position:absolute;top:878px;left:247px;white-space:nowrap" class="ft12">personer genom brev i den m�n det �r oundg�ngligen n�dv �ndigt f�r att </p> <p style="position:absolute;top:900px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft12">syftet med utredningen inte skall �ventyras. </p> <p style="position:absolute;top:938px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft12">28 </p> <p style="position:absolute;top:938px;left:307px;white-space:nowrap" class="ft12">Vad i 25 27 �� �r f�reskrivet om brev g�ller �ven annat skriftligt </p> <p style="position:absolute;top:960px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft12">meddelande. Best�mmelserna i dessa paragrafer r�rande intagen g�ller </p> <p style="position:absolute;top:982px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft12">�ven sammanslutning av intagna. </p> <p style="position:absolute;top:1025px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft14">37 � Om en intagen beh�ver h�lso- och sjukv�rd, skall han v�rdas enligt <br/>de anvisningar som ges a v l�kare. Kan erfor derlig unders �kning och be �</p> <p style="position:absolute;top:1068px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft12">handling ej l�mpligen ske inom anstalten b�r den allm�nna sjuk v�rden </p> <p style="position:absolute;top:1103px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop, j 990/91:58. SoU 13, rskr. 329. </p> <p style="position:absolute;top:1119px;left:249px;white-space:nowrap" class="ft12">^ L.agen omtryckt 1990:101). </p> <p style="position:absolute;top:1136px;left:248px;white-space:nowrap" class="ft12">' �ndringen in neb�r att andra stycket upph�vs. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:60px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft20">anlitas. Om det beh�vs, f�r intagen f�ras �ver till allm�nt sjukhus. F�r </p> <p style="position:absolute;top:60px;left:639px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1991:1133 </p> <p style="position:absolute;top:81px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft20">h�lso- och sjukv�rdspersonal inom kriminalv�rden k�nnedom om att en </p> <p style="position:absolute;top:104px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft20">intagen lider av en s�da n smittsam sjukdom so m enligt smittskyddslagen </p> <p style="position:absolute;top:126px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft22">(1988:1472) utg�r en samh�ll sfarlig sjukdom, skall styresmannen under�<br/>r�ttas om detta, om det beh�vs med h�nsyn till fara f�r att smittan skall </p> <p style="position:absolute;top:170px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft22">spridas. F�reskrifter om psyki atrisk tv�ngsv�rd f�r en intagen ge s i lag en <br/>(1991:1129) om r�ttspsykiatrisk v�rd. </p> <p style="position:absolute;top:214px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft20">F�rlossning av intagen kvinna skall s�vitt m�jligt ske p� sjukhus. Om </p> <p style="position:absolute;top:236px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft22">det beh�vs, skall kvinnan i god tid f�re f�rlossningen �verf�ras dit eller till <br/>annan institution d�r hon kan erh�ll a l�mplig v�rd. </p> <p style="position:absolute;top:281px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20">Om anledning f�religger d�rtill, skall den som enligt f�rsta eller andra </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft22">stycket vistas utom anstalt st� under bevakning eller vara underkastad <br/>s�rskilda f�reskrifter. </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft20">Betr�ffande behandlingen av en intagen, som har f�rts �ver till en s�dan </p> <p style="position:absolute;top:370px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft23">sjukv�rdsinr�ttning som avses i 6 � f�rsta styck et andra meningen lagen <br/>(1991:1129) om r�ttspsykiatris k v�rd f�r frivill ig psykiatrisk v�rd, till�m�</p> <p style="position:absolute;top:414px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft20">pas f�reskrifterna i 18  24 �� lagen (1991:1128) om psykiatrisk tv�ngsv�rd </p> <p style="position:absolute;top:437px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft22">samt best�mme lserna i 8 � andra och tredje styckena lage n (1991:112 9) <br/>om r�ttspsykiatrisk v�rd om befogenhet f�r kriminalv�rdsstyrelsen och </p> <p style="position:absolute;top:481px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft20">regeringen att besluta om s�rskilda restriktioner betr�ffand e en viss in�</p> <p style="position:absolute;top:504px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft20">tagen. </p> <p style="position:absolute;top:549px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraf t den 1 januari 1992 . </p> <p style="position:absolute;top:592px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:637px;left:40px;white-space:nowrap" class="ft20">MONA SAHLIN </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft20">Dag Victor </p> <p style="position:absolute;top:705px;left:330px;white-space:nowrap" class="ft20">(J ustitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1991:1133 Lag

Utkom fr�n trycket

om �ndring i lagen (1974:203) om kriminalv�rd i

den 9 juli 1 991

anstalt;

utf�rdad den 20 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om lagen (1974:203) om

kriminalv�rd i anstalt^

dels att 38 � skall upph�ra att g�lla,
dels att 25, 26, 28 och 37 �� skall ha f�ljande lydelse.

25 � Brev mella n intagen och svens k myndighet, internation ellt organ
som har av S verige erk�nd beh�righet att ta emot klago m�l fr�n enskilda

eller advokat skall vidarebefordras utan gra nskning. Anges brev va ra av�
s�nt fr�n svensk myndighet, s�dant intemationellt organ eller advokat och

kan sk�ligen misst�nkas att uppgiften �r oriktig, f�r dock brevet granskas,
om f�rh�llandet icke kan klarl�ggas p� annat s�tt.

I fr�ga om brev till postv erket till�mpas 26 � i st�l let f�r f�rsta stycket

ovan.

2036

26 � Brev eller andra f�rs�ndelser till eller fr�n den som �r intagen i
sluten riksanstalt skall granskas f�r unders�kning av om de inneh�ller

n�got otill�tet f�rem�l. Finns det anledning anta att en f�rs�ndelse inne�

h�ller ett s�dant f�rem�l, f�r granskning i detta syfte ske �ven av en
f�rs�ndelse till eller fr�n den som �r intagen i annan anstalt, om det �r
p�kallat av s�kerhetssk�l.

Betr�ffande den som �r intagen p� specialavdelning, skall granskningen

av brev eller andra f�rs�ndelser �ven syfta till att unders�ka om d e inne�

h�ller n�g ot meddelande om planl�ggning av brotts lig verksamhet, avvi�

kande eller n�got annat liknande f�rfarande. N�r det �r p�kallat av s�ker�
hetssk�l, f�r granskn ing i detta syfte �ven ske stickprovsvis betr �ffande

intagna i all m�nhet samt, betr�ffande den som �r int agen i slut en anstalt,

om det �r n�dv�ndigt med h�nsyn till hans s�rskilda f�rh�llanden.

F�rsta och andra styckena g�ller ej s�dant brev som enl igt 25 � skall

vidarebefordras utan granskning.

Om en intage n under utredn ingen av ett disciplin�rende h�ll s avskild

fr�n andra intagna, f�r han ocks� hindras fr�n kontakter med andra

personer genom brev i den m�n det �r oundg�ngligen n�dv �ndigt f�r att

syftet med utredningen inte skall �ventyras.

28

Vad i 25 27 �� �r f�reskrivet om brev g�ller �ven annat skriftligt

meddelande. Best�mmelserna i dessa paragrafer r�rande intagen g�ller

�ven sammanslutning av intagna.

37 � Om en intagen beh�ver h�lso- och sjukv�rd, skall han v�rdas enligt
de anvisningar som ges a v l�kare. Kan erfor derlig unders �kning och be �

handling ej l�mpligen ske inom anstalten b�r den allm�nna sjuk v�rden

' Prop, j 990/91:58. SoU 13, rskr. 329.

^ L.agen omtryckt 1990:101).

' �ndringen in neb�r att andra stycket upph�vs.

background image

anlitas. Om det beh�vs, f�r intagen f�ras �ver till allm�nt sjukhus. F�r

SFS 1991:1133

h�lso- och sjukv�rdspersonal inom kriminalv�rden k�nnedom om att en

intagen lider av en s�da n smittsam sjukdom so m enligt smittskyddslagen

(1988:1472) utg�r en samh�ll sfarlig sjukdom, skall styresmannen under�
r�ttas om detta, om det beh�vs med h�nsyn till fara f�r att smittan skall

spridas. F�reskrifter om psyki atrisk tv�ngsv�rd f�r en intagen ge s i lag en
(1991:1129) om r�ttspsykiatrisk v�rd.

F�rlossning av intagen kvinna skall s�vitt m�jligt ske p� sjukhus. Om

det beh�vs, skall kvinnan i god tid f�re f�rlossningen �verf�ras dit eller till
annan institution d�r hon kan erh�ll a l�mplig v�rd.

Om anledning f�religger d�rtill, skall den som enligt f�rsta eller andra

stycket vistas utom anstalt st� under bevakning eller vara underkastad
s�rskilda f�reskrifter.

Betr�ffande behandlingen av en intagen, som har f�rts �ver till en s�dan

sjukv�rdsinr�ttning som avses i 6 � f�rsta styck et andra meningen lagen
(1991:1129) om r�ttspsykiatris k v�rd f�r frivill ig psykiatrisk v�rd, till�m�

pas f�reskrifterna i 18  24 �� lagen (1991:1128) om psykiatrisk tv�ngsv�rd

samt best�mme lserna i 8 � andra och tredje styckena lage n (1991:112 9)
om r�ttspsykiatrisk v�rd om befogenhet f�r kriminalv�rdsstyrelsen och

regeringen att besluta om s�rskilda restriktioner betr�ffand e en viss in�

tagen.

Denna lag tr�der i kraf t den 1 januari 1992 .

P� regeringens v�gnar

MONA SAHLIN

Dag Victor

(J ustitiedepartementet)

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.