SFS 1991:1134

Du är här: Start / Straffrätt / Fängelselag (2010:610) / SFS 1991:1134
911134.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1991:1134

om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i

Utkom från trycket

anstalt;

den9julil991

utfärdad den 20 juni 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 58 a § lagen (1974:203) om

kriminalvård i anstalt^ skall ha följande lydelse.

58 a § Regeringen får beträffand e en viss intag en besluta att ett ärende

om vistelse utom anstalt skall överlämnas till regeringens prövning, om det
är påkallat med hänsyn till rikets säkerhet eller till risken för att den

intagne under verkställigheten i anstalt medverkar till brott som innefattar
användande av våld, ho t eller tvång för politiska syften.

' 1990/9 l:SoU 13, rskr. 329.

^ Lagen omtryckt 1990; 1011.

2037

¬

background image

SFS 1991:1134

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992-

Pä regeringens vägnar

MONA SAHLIN

Dag Victor

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.