SFS 2017:124 Lag om ändring i fängelselagen (2010:610)

170124.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fängelselagen (2010:610);

utfärdad den 23 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i fängelselagen (2010:610) ska

införas en ny paragraf, 15 kap. 4 a §, och närmast före 15 kap. 4 a § en ny
rubrik av följande lydelse.

15 kap.

Hjälp vid transport

4 a §

Om det på grund av risk för fritagning eller av någon annan särskild

anledning behövs för att en transport ska kunna genomföras på ett betryg-
gande sätt, får Kriminalvården begära hjälp av Polismyndigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Viveca Lång
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149.

SFS 2017:124

Utkom från trycket
den 7 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.