SFS 2017:1013 Lag om ändring i fängelselagen (2010:610)

Du är här: Start / Straffrätt / Fängelselag (2010:610) / SFS 2017:1013 Lag om ändring i fängelselagen (2010:610)
171013.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fängelselagen (2010:610);

utfärdad den 9 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 6 § fängelselagen

(2010:610) ska ha följande lydelse.

10 kap.

6 §

I anslutning till en vistelse utanför anstalt enligt 2�4 §§ och 9 kap. 1 §

denna lag, 4 kap. 29, 29 a och 31 §§ lagen (2000:562) om internationell rätts-
lig hjälp i brottmål samt 2 kap. 12 § och 3 kap. 3 § lagen (2017:000) om en
europeisk utredningsorder får en intagen tillfälligt placeras i häkte, om det är
nödvändigt av säkerhetsskäl eller med hänsyn till transportförhållandena.

Denna lag träder i kraft den 1 december 2017.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Marie Skåninger
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:218, bet. 2017/18:JuU4, rskr. 2017/18:28.

SFS 2017:1013

Utkom från trycket
den 21 november 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.