SFS 2018:1259 Lag om ändring i fängelselagen (2010:610)

SFS2018-1259.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i fängelselagen (2010:610)
Utfärdad den 20 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om fängelselagen (2010:610)

dels att 1 kap. 2 och 3 §§, 6 kap. 8 § och 12 kap. 2, 3 och 5 §§ ska ha

följande lydelse,

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 12 a kap., tre nya paragrafer, 2 kap.

4 a och 4 b §§ och 15 kap. 2 a §, och närmast före 2 kap. 4 a § och 15 kap.

2 a § nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.
2 §
Den som är intagen i anstalt får under verkställigheten vistas utanför

anstalten i enlighet med vad som föreskrivs i denna lag. En intagen får under

verkställigheten även vistas utanför anstalten om det sker med stöd av

bestämmelser i annan lag om tillfälligt överförande av frihetsberövade

personer till en annan stat.

Som vistelse utanför anstalt anses inte att en intagen, genom Kriminal-

vårdens försorg, transporteras utanför en anstalt med anledning av att ett

beslut enligt lagen ska verkställas.

Vid vistelse utanför anstalt enligt 11 kap. 1 § första stycket 2–4 gäller inte

2–10 kap.

3 § Bestämmelser om när fängelsestraff får verkställas och hur strafftid

ska beräknas finns i strafftidslagen (2018:1251).

2 kap.
Placering i häkte
4 a § I anslutning till omplacering får en intagen placeras i häkte

1. i avvaktan på anstaltsplacering, om det är nödvändigt med hänsyn till

ordningen eller säkerheten, eller

2. om det behövs med hänsyn till transportförhållandena.

Den intagne får i de fall som avses i första stycket tillfälligt placeras i

polisarrest. Är den intagne under arton år får han eller hon placeras i

polisarrest endast om det är absolut nödvändigt.

4 b § Tiden i häkte med stöd av 4 a § första stycket får inte vara längre än

nödvändigt och inte längre än sju dagar, om det inte finns särskilda skäl för

en längre tid. Även om det finns särskilda skäl får tiden inte vara längre än

trettio dagar.

1

Prop. 2017/18:250, bet. 2017/18:JuU30, rskr. 2017/18:378.

SFS 2018:1259

Publicerad

den 28 juni 2018

background image

2

SFS 2018:1259

Vid tillämpning av första stycket ska tid i polisarrest räknas som tid i

häkte.

6 kap.
8 §
Under utredning av frågor enligt 12 kap. 1 § denna lag eller enligt

26 kap. 6 a och 7 §§ brottsbalken får en intagen tillfälligt hållas avskild från

andra intagna i den utsträckning det är absolut nödvändigt för att syftet med

utredningen inte ska äventyras. Den intagne får inte hållas avskild under

längre tid än fyra dygn.

En intagen som hålls avskild från andra intagna enligt första stycket får

vägras kontakt med andra personer genom besök, elektronisk kommunika-

tion eller försändelser, om det är absolut nödvändigt för att syftet med

utredningen inte ska äventyras.

Om ett avskiljande enligt första stycket inte kan verkställas i anstalt, får

den intagne placeras i häkte.

12 kap.
2 §
Bestämmelser om att den villkorliga frigivningen kan skjutas upp finns

i 26 kap. 6 a och 7 §§ brottsbalken.

3 § Frågor om varning enligt 1 § eller uppskjutande av villkorlig frigivning

enligt 26 kap. 6 a och 7 §§ brottsbalken ska avgöras skyndsamt.

5 § I mål och ärenden om uppskjuten villkorlig frigivning enligt 26 kap.

6 a och 7 §§ brottsbalken ska ett offentligt biträde förordnas för den intagne,

om det inte måste antas att behov av biträde saknas. Innan ett beslut om

uppskjuten villkorlig frigivning meddelas ska den intagne ges tillfälle att

yttra sig.

12 a kap.
Avbrott i verkställigheten
1 § Om verkställigheten avbryts ska den tid under vilken avbrottet varat

inte räknas som verkställd tid.

Verkställigheten anses inte avbruten om en intagen häktas med anledning

av misstanke om brott eller med anledning av brott som prövats i ett mål

eller som en påföljd avser.

2 § Frågor om avbrott i verkställigheten med anledning av att en intagen

avvikit ska prövas utan dröjsmål när verkställigheten återupptas.

3 § Innan ett beslut om avbrott i verkställigheten enligt 2 § meddelas ska

förhör hållas med den intagne.

15 kap.
Förpassning
2 a § Påträffas en intagen som avvikit ska han eller hon återföras till

kriminalvårdsanstalt för fortsatt verkställighet av fängelsestraffet. Polis-

myndigheten ska förpassa den intagne till ett häkte eller en kriminalvårds-

anstalt.

background image

3

SFS 2018:1259

Vad som sägs i 2 kap. 4 a § första stycket 2 och andra stycket samt 4 b §

ska gälla också beträffande den som enligt första stycket ska återföras till

den kriminalvårdsanstalt från vilken han eller hon avvek.

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

2. Den upphävda lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. gäller

dock fortfarande i fråga om tillfällig placering i häkte eller polisarrest som

med tillämpning av 11 § den lagen pågår vid ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Marie Skåninger

(Justitiedepartementet)

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.