SFS 1993:210 Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Du är här: Start / Straffrätt / Fängelselag (2010:610) / SFS 1993:210 Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt
SFS 1993_210 Lag om ändring i lagen (1974_203) om kriminalvård i anstalt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:210
Utkom från trycket
den 27 april 1993

Lag

om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i
anstalt;

utfärdad den 15 april 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 34 och 52 d §§ lagen (1974:203)

om kriminalvård i anstalt2 skall ha följande lydelse.

34 § Kan en intagen genom vistelse utanför anstalt bli föremål för sär-
skilda åtgärder som kan antas underlätta hans anpassning i samhället, kan

han få medgivande att för sådant ändamål vistas utanför anstalten under
lämplig tid, om särskilda skäl föreligger. Därvid skall särskilt beaktas om
den intagne behöver vård eller annan behandling mot missbruk av beroen-
deframkallande medel.

För vistelsen skall de villkor ställas som kan anses erforderliga. I sam-

band med vård eller annan behandling får det föreskrivas att den intagne
skall vara skyldig att lämna blod-, urin- eller utandningsprov för kontroll
av att han inte är påverkad av beroendeframkallande medel.

Vistelse utom anstalt för vård eller behandling bör inte påbörjas så tidigt

att den planerade vård- eller behandlingstiden blir kortare än den beräkna-
de återstående verkställighetstiden.

Första stycket gäller ej en intagen som avses i 7 § tredje stycket.

52 d § En intagen är, om inte annat föranleds av medicinska eller liknan-
de skäl. skyldig att på anmaning lämna blod-, urin- eller utandningsprov
för kontroll av att han inte är påverkad av beroendeframkallande medel.

1

Prop. 1992/93: 142. bet. 1992/93: JuU 17. rskr. 1992/93:221.

2

Lagen omtryckt 1990: 1011.

678

background image

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

SFS 1993:210

679

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.