SFS 1993:1410 Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Du är här: Start / Straffrätt / Fängelselag (2010:610) / SFS 1993:1410 Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt
SFS 1993_1410 Lag om ändring i lagen (1974_203) om kriminalvård i anstalt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1410 Lag

om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i
anstalt;

Utkom från trycket

den 21 december 1993

utfärdad den 9 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 20 och 29 §§ lagen (1974:203) om

kriminalvård i anstalt2 skall ha följande lydelse.

20 § En intagen får hållas avskild från andra intagna, om det är nödvän-
digt

1. med hänsyn till rikets säkerhet eller föreliggande fara för den intagnes

eller annans säkerhet till liv eller hälsa eller för allvarlig skadegörelse på
anstaltens egendom,

2. för att hindra att den intagne påverkar någon annan intagen att

allvarligt störa ordningen inom anstalten,

3. för att hindra att den intagne medverkar till att en annan intagen får

tillgång till berusningsmedel,

4. för att hindra att den intagne allvarligt ofredar en annan intagen,

5. för att verkställa beslut om kroppsbesiktning.
Intagen som har dömts till fängelse i lägst två år och är placerad i sluten

anstalt får hållas avskild från andra intagna, om det kan befaras att han

1

Prop. 1993/94:24, bet. 1993/94:JuU7, rskr. 1993/94:67.

2

Lagen omtryckt 1990:1011.

3664

background image

SFS 1993:1410

planlägger rymning eller att annan planlägger fritagningsförsök och av-
skildheten är nödvändig för att hindra att sådan plan sättes i verket samt
det med hänsyn till den intagnes brottslighet eller annars kan befaras att
han är särskilt benägen att fortsätta en brottslig verksamhet av allvarlig
karaktär.

Ett beslut enligt första eller andra stycket skall omprövas så ofta det

finns anledning till det, dock minst var tionde dag.

29 § Intagen får mottaga besök i den utsträckning det lämpligen kan ske.
Han får ej mottaga besök som är ägnat att äventyra säkerheten i anstalten

eller som kan motverka hans anpassning i samhället eller eljest vara till
skada för honom eller annan. Om en intagen under utredningen av ett
disciplinärende hålls avskild från andra intagna, får han också vägras
besök i den mån det är oundgängligen nödvändigt för att syftet med
utredningen inte skall äventyras.

Till underlag för bedömningen av om den som är intagen i sluten

riksanstalt skall i ett särskilt fall få ta emot besök skall i förväg undersökas
om den besökande har dömts eller är misstänkt för allvarlig brottslig
verksamhet. I den utsträckning det behövs och lämpligen kan ske skall
upplysningar också inhämtas om hans personliga förhållanden i övrigt.
Vad som har sagts nu gäller ej, i den mån det är uppenbart obehövligt på
grund av att den besökande är känd eller av annat skäl.

Till underlag för bedömningen av om den som är intagen i annan anstalt

än sluten riksanstalt skall i ett särskilt fall få ta emot besök får en sådan
kontroll som avses i andra stycket göras i den mån det är påkallat av
säkerhetsskäl.

Tjänsteman vid anstalten skall vara närvarande vid besök, om det är

påkallat med hänsyn till säkerheten. Vid besök av advokat som biträder
den intagne i rättslig angelägenhet får tjänsteman närvara endast om
advokaten eller den intagne begär det.

Som villkor för besök kan det av säkerhetsskäl föreskrivas att den

besökande underkastar sig kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

3665

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.