SFS 1993:1410 Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Du är här: Start / Straffrätt / Fängelselag (2010:610) / SFS 1993:1410 Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt
SFS 1993_1410 Lag om ändring i lagen (1974_203) om kriminalvård i anstalt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:13px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:644px;height:904px;"> <img width="644" height="904" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:447px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1993:1410 Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:465px;left:166px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>om �ndring i lagen (1974:203) om kriminalv�rd i <br/>anstalt; </b></p> <p style="position:absolute;top:470px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:484px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft11">den 21 december 1993 </p> <p style="position:absolute;top:518px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 9 december 1993. </p> <p style="position:absolute;top:550px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 20 och 29 �� lagen (1974:203) om </p> <p style="position:absolute;top:567px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft11">kriminalv�rd i anstalt2 skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:599px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>20 �</b> En intagen f�r h�llas avskild fr�n andra intagna, om det �r n�dv�n-<br/>digt </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft11">1. med h�nsyn till rikets s�kerhet eller f�religgande fara f�r den intagnes </p> <p style="position:absolute;top:648px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft15">eller annans s�kerhet till liv eller h�lsa eller f�r allvarlig skadeg�relse p� <br/>anstaltens egendom, </p> <p style="position:absolute;top:681px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft11">2. f�r att hindra att den intagne p�verkar n�gon annan intagen att </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft11">allvarligt st�ra ordningen inom anstalten, </p> <p style="position:absolute;top:713px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft11">3. f�r att hindra att den intagne medverkar till att en annan intagen f�r </p> <p style="position:absolute;top:729px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft11">tillg�ng till berusningsmedel, </p> <p style="position:absolute;top:746px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft11">4. f�r att hindra att den intagne allvarligt ofredar en annan intagen, </p> <p style="position:absolute;top:762px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft15">5. f�r att verkst�lla beslut om kroppsbesiktning. <br/>Intagen som har d�mts till f�ngelse i l�gst tv� �r och �r placerad i sluten </p> <p style="position:absolute;top:794px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft11">anstalt f�r h�llas avskild fr�n andra intagna, om det kan befaras att han </p> <p style="position:absolute;top:834px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft12">1</p> <p style="position:absolute;top:831px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"> Prop. 1993/94:24, bet. 1993/94:JuU7, rskr. 1993/94:67. </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft12">2</p> <p style="position:absolute;top:846px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"> Lagen omtryckt 1990:1011. </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft11">3664 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:639px;height:900px;"> <img width="639" height="900" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:40px;left:501px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1993:1410 </b></p> <p style="position:absolute;top:39px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft22">planl�gger rymning eller att annan planl�gger fritagningsf�rs�k och av-<br/>skildheten �r n�dv�ndig f�r att hindra att s�dan plan s�ttes i verket samt <br/>det med h�nsyn till den intagnes brottslighet eller annars kan befaras att <br/>han �r s�rskilt ben�gen att forts�tta en brottslig verksamhet av allvarlig <br/>karakt�r. </p> <p style="position:absolute;top:121px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft21">Ett beslut enligt f�rsta eller andra stycket skall ompr�vas s� ofta det </p> <p style="position:absolute;top:137px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft21">finns anledning till det, dock minst var tionde dag. </p> <p style="position:absolute;top:170px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>29 �</b> Intagen f�r mottaga bes�k i den utstr�ckning det l�mpligen kan ske. <br/>Han f�r ej mottaga bes�k som �r �gnat att �ventyra s�kerheten i anstalten </p> <p style="position:absolute;top:202px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft22">eller som kan motverka hans anpassning i samh�llet eller eljest vara till <br/>skada f�r honom eller annan. Om en intagen under utredningen av ett <br/>disciplin�rende h�lls avskild fr�n andra intagna, f�r han ocks� v�gras <br/>bes�k i den m�n det �r oundg�ngligen n�dv�ndigt f�r att syftet med <br/>utredningen inte skall �ventyras. </p> <p style="position:absolute;top:285px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft21">Till underlag f�r bed�mningen av om den som �r intagen i sluten </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft22">riksanstalt skall i ett s�rskilt fall f� ta emot bes�k skall i f�rv�g unders�kas <br/>om den bes�kande har d�mts eller �r misst�nkt f�r allvarlig brottslig <br/>verksamhet. I den utstr�ckning det beh�vs och l�mpligen kan ske skall <br/>upplysningar ocks� inh�mtas om hans personliga f�rh�llanden i �vrigt. <br/>Vad som har sagts nu g�ller ej, i den m�n det �r uppenbart obeh�vligt p� <br/>grund av att den bes�kande �r k�nd eller av annat sk�l. </p> <p style="position:absolute;top:398px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft21">Till underlag f�r bed�mningen av om den som �r intagen i annan anstalt </p> <p style="position:absolute;top:415px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft22">�n sluten riksanstalt skall i ett s�rskilt fall f� ta emot bes�k f�r en s�dan <br/>kontroll som avses i andra stycket g�ras i den m�n det �r p�kallat av <br/>s�kerhetssk�l. </p> <p style="position:absolute;top:464px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft21">Tj�nsteman vid anstalten skall vara n�rvarande vid bes�k, om det �r </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft22">p�kallat med h�nsyn till s�kerheten. Vid bes�k av advokat som bitr�der <br/>den intagne i r�ttslig angel�genhet f�r tj�nsteman n�rvara endast om <br/>advokaten eller den intagne beg�r det. </p> <p style="position:absolute;top:529px;left:71px;white-space:nowrap" class="ft21">Som villkor f�r bes�k kan det av s�kerhetssk�l f�reskrivas att den </p> <p style="position:absolute;top:545px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft21">bes�kande underkastar sig kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning. </p> <p style="position:absolute;top:578px;left:70px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1994. </p> <p style="position:absolute;top:610px;left:58px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft21">GUN HELLSVIK </p> <p style="position:absolute;top:676px;left:272px;white-space:nowrap" class="ft23">Fredrik Wers�ll <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:840px;left:574px;white-space:nowrap" class="ft21">3665 </p> </div> </div>
background image

SFS 1993:1410 Lag

om �ndring i lagen (1974:203) om kriminalv�rd i
anstalt;

Utkom fr�n trycket

den 21 december 1993

utf�rdad den 9 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 20 och 29 �� lagen (1974:203) om

kriminalv�rd i anstalt2 skall ha f�ljande lydelse.

20 � En intagen f�r h�llas avskild fr�n andra intagna, om det �r n�dv�n-
digt

1. med h�nsyn till rikets s�kerhet eller f�religgande fara f�r den intagnes

eller annans s�kerhet till liv eller h�lsa eller f�r allvarlig skadeg�relse p�
anstaltens egendom,

2. f�r att hindra att den intagne p�verkar n�gon annan intagen att

allvarligt st�ra ordningen inom anstalten,

3. f�r att hindra att den intagne medverkar till att en annan intagen f�r

tillg�ng till berusningsmedel,

4. f�r att hindra att den intagne allvarligt ofredar en annan intagen,

5. f�r att verkst�lla beslut om kroppsbesiktning.
Intagen som har d�mts till f�ngelse i l�gst tv� �r och �r placerad i sluten

anstalt f�r h�llas avskild fr�n andra intagna, om det kan befaras att han

1

Prop. 1993/94:24, bet. 1993/94:JuU7, rskr. 1993/94:67.

2

Lagen omtryckt 1990:1011.

3664

background image

SFS 1993:1410

planl�gger rymning eller att annan planl�gger fritagningsf�rs�k och av-
skildheten �r n�dv�ndig f�r att hindra att s�dan plan s�ttes i verket samt
det med h�nsyn till den intagnes brottslighet eller annars kan befaras att
han �r s�rskilt ben�gen att forts�tta en brottslig verksamhet av allvarlig
karakt�r.

Ett beslut enligt f�rsta eller andra stycket skall ompr�vas s� ofta det

finns anledning till det, dock minst var tionde dag.

29 � Intagen f�r mottaga bes�k i den utstr�ckning det l�mpligen kan ske.
Han f�r ej mottaga bes�k som �r �gnat att �ventyra s�kerheten i anstalten

eller som kan motverka hans anpassning i samh�llet eller eljest vara till
skada f�r honom eller annan. Om en intagen under utredningen av ett
disciplin�rende h�lls avskild fr�n andra intagna, f�r han ocks� v�gras
bes�k i den m�n det �r oundg�ngligen n�dv�ndigt f�r att syftet med
utredningen inte skall �ventyras.

Till underlag f�r bed�mningen av om den som �r intagen i sluten

riksanstalt skall i ett s�rskilt fall f� ta emot bes�k skall i f�rv�g unders�kas
om den bes�kande har d�mts eller �r misst�nkt f�r allvarlig brottslig
verksamhet. I den utstr�ckning det beh�vs och l�mpligen kan ske skall
upplysningar ocks� inh�mtas om hans personliga f�rh�llanden i �vrigt.
Vad som har sagts nu g�ller ej, i den m�n det �r uppenbart obeh�vligt p�
grund av att den bes�kande �r k�nd eller av annat sk�l.

Till underlag f�r bed�mningen av om den som �r intagen i annan anstalt

�n sluten riksanstalt skall i ett s�rskilt fall f� ta emot bes�k f�r en s�dan
kontroll som avses i andra stycket g�ras i den m�n det �r p�kallat av
s�kerhetssk�l.

Tj�nsteman vid anstalten skall vara n�rvarande vid bes�k, om det �r

p�kallat med h�nsyn till s�kerheten. Vid bes�k av advokat som bitr�der
den intagne i r�ttslig angel�genhet f�r tj�nsteman n�rvara endast om
advokaten eller den intagne beg�r det.

Som villkor f�r bes�k kan det av s�kerhetssk�l f�reskrivas att den

bes�kande underkastar sig kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1994.

P� regeringens v�gnar

GUN HELLSVIK

Fredrik Wers�ll
(Justitiedepartementet)

3665

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.