SFS 1993:1692 Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Du är här: Start / Straffrätt / Fängelselag (2010:610) / SFS 1993:1692 Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt
SFS 1993_1692 Lag om ändring i lagen (1974_203) om kriminalvård i anstalt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:1692 Lag

om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i
anstalt;

Utkom från trycket
den 18 januari 1994

utfärdad den 22 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 25 § lagen (1974:203)2 om krimi-

nalvård i anstalt skall ha följande lydelse.

25 §3 Brev mellan intagen och svensk myndighet, internationellt organ
som har av Sverige erkänd behörighet att ta emot klagomål från enskilda
eller advokat skall vidarebefordras utan granskning. Anges brev vara av-
sänt från svensk myndighet, sådant internationellt organ eller advokat och
kan skäligen misstänkas att uppgiften är oriktig, får dock brevet granskas,
om förhållandet icke kan klarläggas på annat sätt.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1994.

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1993/94:38, bet. 1993/94: TU11, rskr. 1993/94:119.

2

Lagen omtryckt 1990:1011.

3

Senaste lydelse 1991:1133. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

4332

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.