SFS 1995:492 Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Du är här: Start / Straffrätt / Fängelselag (2010:610) / SFS 1995:492 Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt
SFS 1995_492 Lag om ändring i lagen (1974_203) om kriminalvård i anstalt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:492

Utkom från trycket
den 31 maj 1995

Lag
om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i
anstalt;

utfärdad den 18 maj 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1974:203) om

kriminalvård i anstalt

dels att 6 § skall upphävas,
dels att 3, 7, 11, 26, 29, 42 och 52 a-d §§ skall ha följande lydelse,
dels att i lagen skall införas två nya paragrafer, 7 a § och 64 §, av

följande lydelse.

3 §2 En kriminalvårdsanstalt eller en avdelning av en anstalt skall med
hänsyn till graden av säkerhet vara öppen eller sluten. För placering av
sådana intagna som avses i 20 a § kan en sluten avdelning inrättas som
specialavdelning med särskild övervakning och begränsad
gemensamhet mellan de intagna.

Regeringen eller den myndighet, som regeringen bestämmer, beslutar

vilka anstalter eller anstaltsavdelningar som skall vara öppna eller
slutna och vilka slutna avdelningar som skall vara specialavdelningar.

Vad i denna lag sägs om en öppen eller en sluten anstalt gäller även

en öppen eller en sluten avdelning av en anstalt.

1

Prop. 1994/95:124, bet. 1994/95:JuU20, rskr. 1994/95:331.

2

Senaste lydelse 1980:930.

802

background image

SFS 1995:492

7 §3 Vid fördelning av de intagna mellan öppna och slutna anstalter
skall följande iakttas.
En intagen bör placeras i en öppen anstalt, om inte placering i en
sluten anstalt är nödvändig av säkerhetsskäl eller för att den intagne
skall få möjlighet till sådant arbete eller sådan undervisning,
utbildning eller särskild behandling som inte lämpligen kan ordnas i en
öppen anstalt. Vid bedömningen av om det av säkerhetsskäl är

nödvändigt med placering i en sluten anstalt skall bland andra
omständigheter beaktas om det finns risk för att den intagne skall
avvika. Vidare skall den som kan befaras missbruka eller på annat sätt
ta befattning med narkotika under verkställigheten företrädesvis
placeras i en sluten anstalt.

Den som undergår fängelse i lägst fyra år och den som i annat fall

har dömts till fängelse i lägst två år för grovt narkotikabrott eller grov
varusmuggling som avser narkotika eller för försök, förberedelse,
stämpling eller medverkan till brott som nu angetts skall placeras i en
sluten anstalt, om det med hänsyn till arten av hans brottslighet eller
annars kan befaras att han är särskilt benägen att avvika eller fortsätta
en brottslig verksamhet av allvarlig karaktär innan verkställigheten i
anstalt har avslutats. Placeringen skall företrädesvis ske i en sådan
anstalt eller avdelning av anstalt som är särskilt lämpad att tillgodose
kraven på hög säkerhet.

Prövning av om placering i sluten anstalt skall ske med stöd av tredje

stycket skall ske så snart verkställighet påbörjas eller annars så snart det
finns anledning till det. Ett beslut om sådan placering skall omprövas
när det finns anledning till det, dock alltid inom sex månader från
föregående prövning.

7 a § Vid fördelningen av de intagna mellan anstalter av samma slag
skall den som har behov av utbildning eller behandling som anordnas
i viss anstält, om det är lämpligt, placeras i denna. Vidare skall den
placering eftersträvas som är ägnad att främja en ändamålsenlig
planering av frigivningen.

11 §4 För att underlätta anpassningen i samhället kan en intagen

medges att under arbetstid utföra arbete eller delta i undervisning, ut-
bildning eller annan särskilt anordnad verksamhet utanför anstalten.
Detta gäller inte en intagen som avses i 7 § tredje stycket.

26 §5 Brev eller andra försändelser till eller från den som är intagen i
en sluten anstalt får granskas för undersökning av om de innehåller
något otillåtet föremål. Beträffande den som är intagen på special-
avdelning skall en sådan granskning alltid göras. Finns det anledning
att anta att en försändelse innehåller ett sådant föremål eller sker det
stickprovsvis, får granskning i detta syfte göras även av en försändelse
till eller från den som är intagen i en öppen anstalt.

3

Senaste lydelse 1988:622.

4

Senaste lydelse 1988:622.

5

Senaste lydelse 1991:1133.

803

background image

SFS 1995:492

Beträffande den som är intagen på en specialavdelning skall gransk-

ningen av brev eller andra försändelser även syfta till att undersöka

om de innehåller något meddelande om planläggning av brottslig verk-
samhet, avvikande eller något annat liknande förfarande. Granskning i
detta syfte får också göras beträffande andra intagna, när det finns
anledning att anta att en försändelse innehåller ett sådant meddelande.
Beträffande den som är intagen i en sluten anstalt får sådan granskning
även göras stickprovsvis samt om det är nödvändigt med hänsyn till
den intagnes särskilda förhållanden.

Första och andra styckena gäller inte sådana brev som enligt 25 §

skall vidarebefordras utan granskning.

Om en intagen under utredningen av ett disciplinärende hålls avskild

från andra intagna, får den intagne också hindras från kontakter med
andra personer genom brev i den utsträckning det är oundgängligen
nödvändigt för att syftet med utredningen inte skall äventyras.

29 §6 En intagen får ta emot besök i den utsträckning det lämpligen
kan ske. En intagen får inte ta emot besök som kan äventyra säker-
heten i anstalten eller som kan motverka den intagnes anpassning i
samhället eller annars vara till skada för den intagne eller annan. Om
en intagen under utredningen av ett disciplinärende hålls avskild från
andra intagna, får den intagne också vägras besök i den utsträckning
det är oundgängligen nödvändigt för att syftet med utredningen inte
skall äventyras.

Om det behövs för att kunna bedöma om en intagen skall få ta emot

besök i ett särskilt fall eller om ett besök skall vara bevakat, skall i
förväg undersökas om den besökande har dömts eller är misstänkt för
brottslig verksamhet. I den utsträckning det behövs skall upplysningar
också inhämtas om den besökandes personliga förhållanden i övrigt.

Om det behövs med hänsyn till säkerheten, skall en tjänsteman vid

anstalten vara närvarande vid besöket (bevakat besök). Besök av en
advokat som biträder den intagne i en rättslig angelägenhet skall vara
bevakat bara om advokaten eller den intagne begär det.

Som villkor för besök kan av säkerhetsskäl föreskrivas att den

besökande underkastar sig kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning.

42 §7 Vid transport av en intagen skall såvitt möjligt ses till att den

intagne inte utsätts för obehörigas uppmärksamhet.

Om det är nödvändigt av säkerhetsskäl, får den intagne beläggas

med fängsel vid förflyttning inom anstalten samt vid transport eller
annan vistelse utanför anstalten.

Kan befaras att transport medför skada för den intagnes hälsa, skall

läkares medgivande till transporten inhämtas.

6

Senaste lydelse 1993:1410.

7

Senaste lydelse 1982:401.

804

background image

SFS 1995:492

52 a §8 En intagen får kroppsvisiteras för eftersökande av otillåtna
föremål när

1. det finns anledning att anta att ett sådant föremål skall anträffas

på honom,

2. han återkommer efter en vistelse utanför anstalten,
3. han skall ta emot eller har haft obevakat besök, eller
4. det görs stickprovsvis eller i anslutning till en större undersök-

ning som av säkerhetsskäl görs av ett utrymme inom anstalten och
den intagne har eller har haft särskild anknytning till utrymmet som
berörs av undersökningen.

Den som skall tas in i anstalt skall kroppsvisiteras när han anländer

till anstalten, om det inte är uppenbart obehövligt. Detsamma gäller
när en intagen i sluten anstalt återkommer efter en vistelse utanför
anstalten eller har haft obevakat besök.

Utöver vad som följer av första och andra styckena får en intagen

underkastas sådan ytlig kroppsvisitation som bedöms nödvändig av
säkerhetsskäl och som endast syftar till att söka efter vapen eller andra
farliga föremål.

52 b §9 En intagen får kroppsbesiktigas när det finns anledning att
anta att ett otillåtet föremål skall anträffas på honom.

I den utsträckning det behövs får kroppsbesiktning göras även i fall

som avses i 52 a § första stycket 2-4 och andra stycket. I fråga om

den som är intagen i öppen anstalt gäller detta dock bara ytlig kropps-
besiktning.

52 c §10 Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning får inte göras mer in-
gående än vad ändamålet med åtgärden kräver. All den hänsyn som
omständigheterna medger skall iakttas. Om möjligt skall ett vittne

närvara.

Kroppsvisitation eller kropps besiktning av en kvinna får inte

verkställas eller bevittnas av annan än en kvinna, läkare eller
legitimerad sjuksköterska. Kroppsvisitation som avses i 52 a § tredje
stycket och kroppsvisitation som enbart innebär att föremål som en

kvinna bär med sig undersöks samt kroppsbesiktning som enbart inne-
bär att blodprov eller alkoholutandningsprov tas får dock verkställas

och bevittnas av en man.

Ett otillåtet föremål, som anträffas vid kroppsvisitation eller kropps-

besiktning, skall omhändertas och förvaras för den intagnes räkning,
såvitt inte annat är föreskrivet.

8

Senaste lydelse 1982:401.

9

Senaste lydelse 1982:401.

10

Senaste lydelse 1982:401.

805

background image

SFS 1995:492

52 d §11 En intagen är, om inte annat föranleds av medicinska eller
liknande skäl, skyldig att på anmaning lämna blod-, urin- eller ut-

andningsprov för kontroll av att han inte är påverkad av beroende-
framkallande medel eller något sådant dopningsmedel som avses i 1 §
lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel.

64 § Anträffas i andra fall än som avses i 63 § inom anstalten egen-
dom som kan antas bli tagen i beslag, får kriminalvårdsanstalten
omhänderta egendomen i avvaktan på beslut därom. Omhändertagan-
det skall så snart det kan ske anmälas till den som får besluta om
beslag.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Fredrik Wersäll
(Justitiedepartementet)

11

Senaste lydelse 1993:210.

806

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.