SFS 2009:416 Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

090416.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i
anstalt;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 66 och 81 §§ lagen (1974:203) om

kriminalvård i anstalt

2 ska ha följande lydelse.

66 §

Den som är anställd av eller har uppdrag hos ett bolag, en förening, en

samfällighet eller en stiftelse som driver sådan verksamhet som avses i 56 el-
ler 57 § får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon på grund av
sin anställning eller sitt uppdrag har fått veta om enskilds personliga förhål-
landen eller förhållanden av betydelse för beivrandet av brott.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlig-

hets- och sekretesslagen.

81 §

Kriminalvården får förordna en väktare i ett auktoriserat bevak-

ningsföretag att, inom ramen för sin anställning där, utföra vissa bevaknings-
uppdrag när en intagen ska vistas utanför anstalten. Om det finns särskilda
skäl, får förordnandet även avse vissa bevakningsuppgifter inom anstalten. I
förordnandet ska uppdragets art och omfattning anges. Förordnandet får
återkallas.

Väktaren får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon på grund

av sitt uppdrag har fått veta om en enskilds personliga förhållanden eller för-
hållanden av betydelse för rikets säkerhet eller för beivrandet av brott. I det
allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Lowén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Lagen omtryckt 2007:109.

SFS 2009:416

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.