SFS 2019:463 Lag om ändring i fängelselagen (2010:610)

SFS2019-463.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i fängelselagen (2010:610)

Utfärdad den 5 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 kap. 6 § fängelselagen (2010:610)
ska ha följande lydelse.

11 kap.
6 §
Ett tillstånd till en utslussningsåtgärd ska förenas med de villkor som
behövs för att syftet med åtgärden ska uppnås eller för att Kriminalvården
ska kunna utöva nödvändig kontroll. Elektroniska hjälpmedel får användas
för att kontrollera meddelade villkor.

Om det på grund av nya omständigheter finns skäl för det, får Kriminal-

vården ändra, upphäva eller besluta nya villkor.

Om det finns särskilda skäl, får Kriminalvården förena en vårdvistelse

enligt 3 § med en föreskrift enligt 26 kap. 16 § andra stycket 4 brottsbalken
som ska gälla för tiden efter villkorlig frigivning. Om det på grund av nya
omständigheter finns skäl för det, får Kriminalvården ändra, upphäva eller
besluta en ny föreskrift.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2018/19:77, bet. 2018/19:JuU25, rskr. 2018/19:228.

SFS

2019:463

Publicerad
den

18 juni 2019

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.