SFS 1999:46 Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Du är här: Start / Straffrätt / Fängelselag (2010:610) / SFS 1999:46 Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt
990046.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:19px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:12px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft28{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft29{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft210{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:9px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:0px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft11">1</p> <p style="position:absolute;top:-17px;left:5px;white-space:nowrap" class="ft12"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:-12px;left:11px;white-space:nowrap" class="ft13"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1974:203) om kriminalv�rd i <br/>anstalt;</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:15px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:268px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">utf�rdad den 25 februari 1999.</p> <p style="position:absolute;top:303px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:20px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:301px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:21px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft11"> f�reskrivs att 11, 14, 34, 52 d och 63 �� lagen</p> <p style="position:absolute;top:321px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11">(1974:203) om kriminalv�rd i anstalt</p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:319px;left:299px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:321px;left:303px;white-space:nowrap" class="ft11"> skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:32px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:356px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:35px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:354px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft15">3</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:356px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft11">F�r att underl�tta anpassningen i samh�llet kan en intagen medges att</p> <p style="position:absolute;top:374px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">f� vistas utanf�r anstalten under arbetstid f�r att utf�ra arbete, delta i under-<br/>visning eller utbildning, erh�lla behandling eller delta i n�gon annan s�rskilt<br/>anordnad verksamhet.</p> <p style="position:absolute;top:427px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">S�dan vistelse f�r dock inte medges om det p� grund av viss omst�ndighet</p> <p style="position:absolute;top:444px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">kan befaras att den intagne kommer att avvika, �terfalla i brott eller miss-<br/>bruka alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, n�got s�dant<br/>dopningsmedel som avses i 1 � lagen (1991:1969) om f�rbud mot vissa dop-<br/>ningsmedel eller n�gon s�dan vara som omfattas av lagen (1999:42) om f�r-<br/>bud mot vissa h�lsofarliga varor. F�r vistelsen f�r st�llas de villkor som kan<br/>anses n�dv�ndiga.</p> <p style="position:absolute;top:550px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Vid pr�vningen av medgivande f�r en intagen att utf�ra arbete eller delta i</p> <p style="position:absolute;top:568px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">n�gon annan s�rskilt anordnad verksamhet utanf�r anstalten skall s�rskilt be-<br/>aktas, om den intagne beh�ver inskolning i arbetslivet eller om ett medgi-<br/>vande annars kan antas v�sentligt f�rb�ttra hans m�jligheter att f�rs�rja sig<br/>efter frigivningen.</p> <p style="position:absolute;top:638px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Av 7 � f�ljer att beslut enligt denna best�mmelse om vistelse utanf�r an-</p> <p style="position:absolute;top:656px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">stalten inte f�r meddelas i strid mot de s�rskilda villkor som g�ller f�r verk-<br/>st�lligheten.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:709px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft14"> </p> <p style="position:absolute;top:707px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft15">4</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft10"> </p> <p style="position:absolute;top:709px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft11">En intagen skall ges tillf�lle till l�mplig fritidssyssels�ttning. Han</p> <p style="position:absolute;top:727px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">b�r uppmuntras att �gna sig �t egna intressen som kan bidra till hans utveck-<br/>ling. I den utstr�ckning det l�mpligen kan ske b�r han f� m�jligheter att ge-<br/>nom tidningar, radio och television f�lja vad som h�nder i omv�rlden. Hans<br/>behov av f�rstr�else b�r tillgodoses i sk�lig omfattning.</p> <p style="position:absolute;top:797px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft11">Om det l�mpligen kan ske, b�r en intagen ges tillf�lle att vistas utanf�r an-</p> <p style="position:absolute;top:815px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">stalten f�r att p� fritiden delta i s�dan f�reningsverksamhet eller annan lik-<br/>nande verksamhet som �r �gnad att underl�tta anpassningen i samh�llet. F�r</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:51px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:881px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">1</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:53px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:882px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110">Prop. 1997/98:183 och 1998/99:3, bet. 1998/99:SoU5, rskr. 1998/99:139.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:894px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">2</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:895px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110">Lagen omtryckt 1990:1011.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">3</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 1998:599.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:68px;white-space:nowrap" class="ft18"> </p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18">4</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:69px;white-space:nowrap" class="ft19"> </p> <p style="position:absolute;top:921px;left:93px;white-space:nowrap" class="ft110">Senaste lydelse 1998:599.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>SFS 1999:46</b></p> <p style="position:absolute;top:201px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft114">Utkom fr�n trycket<br/>den 9 mars 1999</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:80px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft21">2</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:84px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:52px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>SFS 1999:46</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">s�dan vistelse f�r st�llas de villkor som kan anses n�dv�ndiga. D�rvid kan<br/>f�reskrivas att den intagne skall st� under tillsyn.</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">S�dan vistelse utanf�r anstalten f�r inte medges om det p� grund av viss</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">omst�ndighet kan befaras att den intagne kommer att avvika, �terfalla i brott<br/>eller missbruka alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, n�-<br/>got s�dant dopningsmedel som avses i 1 � lagen (1991:1969) om f�rbud mot<br/>vissa dopningsmedel eller n�gon s�dan vara som omfattas av lagen<br/>(1999:42) om f�rbud mot vissa h�lsofarliga varor.</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Av 7 � f�ljer att beslut enligt andra stycket om vistelse utanf�r anstalten</p> <p style="position:absolute;top:210px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">inte f�r meddelas i strid mot de s�rskilda villkor som g�ller f�r verkst�llighe-<br/>ten.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:92px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:263px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>34 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:95px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:261px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft26">5</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:263px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Kan en intagen genom vistelse utanf�r anstalt bli f�rem�l f�r s�r-</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">skilda �tg�rder som kan antas underl�tta hans anpassning i samh�llet, kan<br/>han f� medgivande att f�r ett s�dant �ndam�l vistas utanf�r anstalten under<br/>l�mplig tid, om det finns s�rskilda sk�l. D�rvid skall s�rskilt beaktas om den<br/>intagne beh�ver v�rd eller annan behandling mot missbruk av bero-<br/>endeframkallande medel.</p> <p style="position:absolute;top:369px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">F�r vistelsen skall de villkor st�llas som kan anses n�dv�ndiga. I samband</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">med v�rd eller n�gon annan behandling f�r det f�reskrivas att den intagne<br/>skall vara skyldig att l�mna blod-, urin- eller utandningsprov f�r kontroll av<br/>att han inte �r p�verkad av beroendeframkallande medel, n�got s�dant dop-<br/>ningsmedel som avses i 1 � lagen (1991:1969) om f�rbud mot vissa dop-<br/>ningsmedel eller n�gon s�dan vara som omfattas av lagen (1999:42) om f�r-<br/>bud mot vissa h�lsofarliga varor. Om det finns s�rskilda sk�l kan i samband<br/>med beslut enligt f�rsta stycket meddelas f�reskrift enligt 26 kap. 15 � f�rsta<br/>stycket 3 brottsbalken att g�lla f�r tid efter villkorlig frigivning.</p> <p style="position:absolute;top:527px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Vistelse utanf�r anstalt f�r v�rd eller behandling b�r inte p�b�rjas s� tidigt</p> <p style="position:absolute;top:545px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">att den planerade v�rd- eller behandlingstiden blir kortare �n den ber�knade<br/>�terst�ende verkst�llighetstiden.</p> <p style="position:absolute;top:580px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft21">Av 7 � f�ljer att beslut enligt denna best�mmelse inte f�r meddelas i strid</p> <p style="position:absolute;top:598px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft21">mot de s�rskilda villkor som g�ller f�r verkst�lligheten.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:101px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:633px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>52 d �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:105px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft26">6</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:633px;left:229px;white-space:nowrap" class="ft21">En intagen �r, om inte annat f�ranleds av medicinska eller liknande</p> <p style="position:absolute;top:651px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">sk�l, skyldig att p� anmaning l�mna blod-, urin- eller utandningsprov f�r<br/>kontroll av att han inte �r p�verkad av beroendeframkallande medel eller n�-<br/>got s�dant dopningsmedel som avses i 1 � lagen (1991:1969) om f�rbud mot<br/>vissa dopningsmedel eller n�gon s�dan vara som omfattas av lagen<br/>(1999:42) om f�rbud mot vissa h�lsofarliga varor.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft23"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:757px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft24"><b>63 �</b></p> <p style="position:absolute;top:-5px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft25"> </p> <p style="position:absolute;top:755px;left:198px;white-space:nowrap" class="ft26">7</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:117px;white-space:nowrap" class="ft20"> </p> <p style="position:absolute;top:757px;left:217px;white-space:nowrap" class="ft21">Alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, s�dana medel som</p> <p style="position:absolute;top:775px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft210">avses i lagen (1991:1969) om f�rbud mot vissa dopningsmedel eller s�dana<br/>varor som omfattas av lagen (1999:42) om f�rbud mot vissa h�lsofarliga va-<br/>ror f�r omh�ndertas,</p> <p style="position:absolute;top:828px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft210">1. om de p�tr�ffas hos en intagen,<br/>2. om en intagen f�r dem sig tills�nda,</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:120px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:891px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">5</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:122px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:893px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft29">Senaste lydelse 1998:599.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:126px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:904px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">6</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:128px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:905px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft29">Senaste lydelse 1995:492.</p> <p style="position:absolute;top:-4px;left:131px;white-space:nowrap" class="ft27"> </p> <p style="position:absolute;top:917px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft27">7</p> <p style="position:absolute;top:-8px;left:132px;white-space:nowrap" class="ft28"> </p> <p style="position:absolute;top:918px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft29">Senaste lydelse 1998:610.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-9px;left:137px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:922px;left:658px;white-space:nowrap" class="ft31">3</p> <p style="position:absolute;top:-10px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft32"><b> </b></p> <p style="position:absolute;top:50px;left:550px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>SFS 1999:46</b></p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:144px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft33">3. om de medf�rs av n�gon som skall tas in i kriminalv�rdsanstalt, eller<br/>4. om de annars p�tr�ffas inom anstalt och det inte finns n�gon k�nd �gare</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">till dem.</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Den lokala kriminalv�rdsmyndigheten skall l�ta f�rst�ra eller s�lja den</p> <p style="position:absolute;top:121px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft33">omh�ndertagna egendomen enligt best�mmelserna om beslagtagen egendom<br/>i 2 � 1 f�rsta stycket lagen (1958:205) om f�rverkande av alkoholhaltiga<br/>drycker m.m.</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Best�mmelserna i f�rsta och andra styckena till�mpas �ven i fr�ga om in-</p> <p style="position:absolute;top:192px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft33">jektionssprutor eller kanyler som kan anv�ndas f�r insprutning i m�nnisko-<br/>kroppen eller i fr�ga om andra f�rem�l som �r s�rskilt �gnade att anv�ndas<br/>f�r missbruk av eller annan befattning med narkotika.</p> <p style="position:absolute;top:245px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Belopp, som erh�llits vid f�rs�ljning av omh�ndertagen egendom, tillfal-</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">ler staten.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Pengar, som p�tr�ffas hos eller ankommer till en intagen i strid med vad</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft33">som �r s�rskilt f�reskrivet om intagnas r�tt att inneha pengar, skall omh�n-<br/>dertas, om det inte �r uppenbart osk�ligt. Omh�ndertagna pengar skall ge-<br/>nom den lokala kriminalv�rdsmyndighetens f�rsorg g�ras r�nteb�rande men<br/>f�r inte disponeras av den intagne f�rr�n vid anstaltsvistelsens slut, om det<br/>inte finns s�rskilda sk�l.</p> <p style="position:absolute;top:-9px;left:149px;white-space:nowrap" class="ft30"> </p> <p style="position:absolute;top:405px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft31">Denna lag tr�der i kraft den 1 april 1999.</p> <p style="position:absolute;top:440px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:475px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft31">LAILA FREIVALDS</p> <p style="position:absolute;top:493px;left:316px;white-space:nowrap" class="ft33">Agneta B�cklund<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:-5px;left:153px;white-space:nowrap" class="ft40"> </p> <p style="position:absolute;top:942px;left:493px;white-space:nowrap" class="ft41">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:952px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft41">Elanders Gotab, Stockholm 1999</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1974:203) om kriminalv�rd i
anstalt;

utf�rdad den 25 februari 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

f�reskrivs att 11, 14, 34, 52 d och 63 �� lagen

(1974:203) om kriminalv�rd i anstalt

2

skall ha f�ljande lydelse.

11 �

3

F�r att underl�tta anpassningen i samh�llet kan en intagen medges att

f� vistas utanf�r anstalten under arbetstid f�r att utf�ra arbete, delta i under-
visning eller utbildning, erh�lla behandling eller delta i n�gon annan s�rskilt
anordnad verksamhet.

S�dan vistelse f�r dock inte medges om det p� grund av viss omst�ndighet

kan befaras att den intagne kommer att avvika, �terfalla i brott eller miss-
bruka alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, n�got s�dant
dopningsmedel som avses i 1 � lagen (1991:1969) om f�rbud mot vissa dop-
ningsmedel eller n�gon s�dan vara som omfattas av lagen (1999:42) om f�r-
bud mot vissa h�lsofarliga varor. F�r vistelsen f�r st�llas de villkor som kan
anses n�dv�ndiga.

Vid pr�vningen av medgivande f�r en intagen att utf�ra arbete eller delta i

n�gon annan s�rskilt anordnad verksamhet utanf�r anstalten skall s�rskilt be-
aktas, om den intagne beh�ver inskolning i arbetslivet eller om ett medgi-
vande annars kan antas v�sentligt f�rb�ttra hans m�jligheter att f�rs�rja sig
efter frigivningen.

Av 7 � f�ljer att beslut enligt denna best�mmelse om vistelse utanf�r an-

stalten inte f�r meddelas i strid mot de s�rskilda villkor som g�ller f�r verk-
st�lligheten.

14 �

4

En intagen skall ges tillf�lle till l�mplig fritidssyssels�ttning. Han

b�r uppmuntras att �gna sig �t egna intressen som kan bidra till hans utveck-
ling. I den utstr�ckning det l�mpligen kan ske b�r han f� m�jligheter att ge-
nom tidningar, radio och television f�lja vad som h�nder i omv�rlden. Hans
behov av f�rstr�else b�r tillgodoses i sk�lig omfattning.

Om det l�mpligen kan ske, b�r en intagen ges tillf�lle att vistas utanf�r an-

stalten f�r att p� fritiden delta i s�dan f�reningsverksamhet eller annan lik-
nande verksamhet som �r �gnad att underl�tta anpassningen i samh�llet. F�r

1

Prop. 1997/98:183 och 1998/99:3, bet. 1998/99:SoU5, rskr. 1998/99:139.

2

Lagen omtryckt 1990:1011.

3

Senaste lydelse 1998:599.

4

Senaste lydelse 1998:599.

SFS 1999:46

Utkom fr�n trycket
den 9 mars 1999

background image

2

SFS 1999:46

s�dan vistelse f�r st�llas de villkor som kan anses n�dv�ndiga. D�rvid kan
f�reskrivas att den intagne skall st� under tillsyn.

S�dan vistelse utanf�r anstalten f�r inte medges om det p� grund av viss

omst�ndighet kan befaras att den intagne kommer att avvika, �terfalla i brott
eller missbruka alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, n�-
got s�dant dopningsmedel som avses i 1 � lagen (1991:1969) om f�rbud mot
vissa dopningsmedel eller n�gon s�dan vara som omfattas av lagen
(1999:42) om f�rbud mot vissa h�lsofarliga varor.

Av 7 � f�ljer att beslut enligt andra stycket om vistelse utanf�r anstalten

inte f�r meddelas i strid mot de s�rskilda villkor som g�ller f�r verkst�llighe-
ten.

34 �

5

Kan en intagen genom vistelse utanf�r anstalt bli f�rem�l f�r s�r-

skilda �tg�rder som kan antas underl�tta hans anpassning i samh�llet, kan
han f� medgivande att f�r ett s�dant �ndam�l vistas utanf�r anstalten under
l�mplig tid, om det finns s�rskilda sk�l. D�rvid skall s�rskilt beaktas om den
intagne beh�ver v�rd eller annan behandling mot missbruk av bero-
endeframkallande medel.

F�r vistelsen skall de villkor st�llas som kan anses n�dv�ndiga. I samband

med v�rd eller n�gon annan behandling f�r det f�reskrivas att den intagne
skall vara skyldig att l�mna blod-, urin- eller utandningsprov f�r kontroll av
att han inte �r p�verkad av beroendeframkallande medel, n�got s�dant dop-
ningsmedel som avses i 1 � lagen (1991:1969) om f�rbud mot vissa dop-
ningsmedel eller n�gon s�dan vara som omfattas av lagen (1999:42) om f�r-
bud mot vissa h�lsofarliga varor. Om det finns s�rskilda sk�l kan i samband
med beslut enligt f�rsta stycket meddelas f�reskrift enligt 26 kap. 15 � f�rsta
stycket 3 brottsbalken att g�lla f�r tid efter villkorlig frigivning.

Vistelse utanf�r anstalt f�r v�rd eller behandling b�r inte p�b�rjas s� tidigt

att den planerade v�rd- eller behandlingstiden blir kortare �n den ber�knade
�terst�ende verkst�llighetstiden.

Av 7 � f�ljer att beslut enligt denna best�mmelse inte f�r meddelas i strid

mot de s�rskilda villkor som g�ller f�r verkst�lligheten.

52 d �

6

En intagen �r, om inte annat f�ranleds av medicinska eller liknande

sk�l, skyldig att p� anmaning l�mna blod-, urin- eller utandningsprov f�r
kontroll av att han inte �r p�verkad av beroendeframkallande medel eller n�-
got s�dant dopningsmedel som avses i 1 � lagen (1991:1969) om f�rbud mot
vissa dopningsmedel eller n�gon s�dan vara som omfattas av lagen
(1999:42) om f�rbud mot vissa h�lsofarliga varor.

63 �

7

Alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel, s�dana medel som

avses i lagen (1991:1969) om f�rbud mot vissa dopningsmedel eller s�dana
varor som omfattas av lagen (1999:42) om f�rbud mot vissa h�lsofarliga va-
ror f�r omh�ndertas,

1. om de p�tr�ffas hos en intagen,
2. om en intagen f�r dem sig tills�nda,

5

Senaste lydelse 1998:599.

6

Senaste lydelse 1995:492.

7

Senaste lydelse 1998:610.

background image

3

SFS 1999:46

3. om de medf�rs av n�gon som skall tas in i kriminalv�rdsanstalt, eller
4. om de annars p�tr�ffas inom anstalt och det inte finns n�gon k�nd �gare

till dem.

Den lokala kriminalv�rdsmyndigheten skall l�ta f�rst�ra eller s�lja den

omh�ndertagna egendomen enligt best�mmelserna om beslagtagen egendom
i 2 � 1 f�rsta stycket lagen (1958:205) om f�rverkande av alkoholhaltiga
drycker m.m.

Best�mmelserna i f�rsta och andra styckena till�mpas �ven i fr�ga om in-

jektionssprutor eller kanyler som kan anv�ndas f�r insprutning i m�nnisko-
kroppen eller i fr�ga om andra f�rem�l som �r s�rskilt �gnade att anv�ndas
f�r missbruk av eller annan befattning med narkotika.

Belopp, som erh�llits vid f�rs�ljning av omh�ndertagen egendom, tillfal-

ler staten.

Pengar, som p�tr�ffas hos eller ankommer till en intagen i strid med vad

som �r s�rskilt f�reskrivet om intagnas r�tt att inneha pengar, skall omh�n-
dertas, om det inte �r uppenbart osk�ligt. Omh�ndertagna pengar skall ge-
nom den lokala kriminalv�rdsmyndighetens f�rsorg g�ras r�nteb�rande men
f�r inte disponeras av den intagne f�rr�n vid anstaltsvistelsens slut, om det
inte finns s�rskilda sk�l.

Denna lag tr�der i kraft den 1 april 1999.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

Agneta B�cklund
(Justitiedepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.