SFS 2006:48 Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Du är här: Start / Straffrätt / Fängelselag (2010:610) / SFS 2006:48 Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt
060048.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:KFEFPL+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:KFEFPM+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:KFEFPM+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:KFEFPL+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:KFEFPM+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:KFEFPL+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:KFEFPL+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:KFEFPM+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:KFEFPM+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KFEFPL+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:KFEFPL+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:KFEFPL+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:KFEFPM+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:KFEFPL+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:KFEFPL+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:188px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1974:203) om kriminalv�rd i <br/>anstalt;</b></p> <p style="position:absolute;top:264px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 16 februari 2006.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:297px;left:239px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 35 och 38 �� lagen (1974:203) om</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">kriminalv�rd i anstalt</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft13">2 skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>35 �</b></p> <p style="position:absolute;top:350px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft13">3<b> </b>Om en intagen avtj�nar straff f�r ett brott som har riktat sig mot n�-</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">gons liv, h�lsa, frihet eller frid, skall m�ls�ganden tillfr�gas om han eller hon<br/>vill bli underr�ttad om f�ljande:</p> <p style="position:absolute;top:405px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft19"> i vilken anstalt den intagne befinner sig,<br/> om den intagne f�rflyttas till �ppen anstalt,<br/> om den intagne f�r permission enligt 32 �,<br/> om den intagne vistas utanf�r anstalt enligt 11, 14, 34, 37, 38 eller 43 �,<br/> om den intagne avtj�nar en del av straffet genom verkst�llighet utanf�r</p> <p style="position:absolute;top:493px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">anstalt enligt 33 a �,</p> <p style="position:absolute;top:511px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10"> om den intagne, eller Kriminalv�rden, ans�ker om omvandling enligt la-</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">gen (2006:45) om omvandling av f�ngelse p� livstid,</p> <p style="position:absolute;top:546px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft19"> om den intagne friges,<br/> om den intagne rymmer, och<br/> om den intagne uteblir efter permission eller n�gon annan vistelse utan-</p> <p style="position:absolute;top:599px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r anstalten.</p> <p style="position:absolute;top:617px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">En beg�rd underr�ttelse beh�ver inte l�mnas ang�ende en planerad vis-</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">telse utanf�r anstalten n�r en underr�ttelse p� grund av beslutad bevakning<br/>eller andra f�rh�llanden framst�r som uppenbart obeh�vlig. Detsamma g�l-<br/>ler n�r en underr�ttelse kan befaras medf�ra fara f�r den intagnes liv eller<br/>h�lsa. Underr�ttelse till m�ls�gande ang�ende frigivning skall l�mnas i<br/>l�mplig tid f�re frigivningen och i andra fall s� tidigt som m�jligt. Underr�t-<br/>telsen skall utformas p� ett s�tt som �r l�mpligt med h�nsyn till omst�ndig-<br/>heterna i det enskilda fallet.</p> <p style="position:absolute;top:776px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>38 �</b></p> <p style="position:absolute;top:774px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft13">4<b> </b>Om en intagen skall genomg� en utredning om risk f�r �terfall i</p> <p style="position:absolute;top:793px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">brottslighet enligt 10 � lagen (2006:45) om omvandling av f�ngelse p� livs-<br/>tid, f�r den intagne vistas utanf�r anstalt i den utstr�ckning som den myndig-<br/>het som ansvarar f�r utredningen bed�mer �r n�dv�ndig f�r att utredningen<br/>skall kunna genomf�ras. </p> <p style="position:absolute;top:880px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2005/06:35, bet. 2005/06:JuU8, rskr. 2005/06:145.</p> <p style="position:absolute;top:893px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Lagen omtryckt 1990:1011.</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2001:510.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">4 Tidigare 38 � upph�vd genom 1991:1133.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2006:48</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 28 februari 2006</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1028px;"> <img width="702" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:921px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2006:48</b></p> <p style="position:absolute;top:941px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Gotab, Stockholm 2006</p> <p style="position:absolute;top:50px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det finns anledning till det, skall den som enligt f�rsta stycket vistas</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft23">utanf�r anstalt st� under bevakning eller vara underkastad s�rskilda f�re-<br/>skrifter.</p> <p style="position:absolute;top:122px;left:188px;white-space:nowrap" class="ft23">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2006.<br/>2. �ldre best�mmelser i 35 � g�ller fortfarande i fr�ga om en intagen som</p> <p style="position:absolute;top:157px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft23">avtj�nar straff vid lagens ikrafttr�dande. Har en m�ls�gande tidigare beg�rt<br/>att bli underr�ttad enligt 35 � g�ller dock best�mmelsen i sin nya lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:210px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:245px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">THOMAS BODSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft23">Annika Low�n<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1974:203) om kriminalv�rd i
anstalt;

utf�rdad den 16 februari 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 35 och 38 �� lagen (1974:203) om

kriminalv�rd i anstalt

2 skall ha f�ljande lydelse.

35 �

3 Om en intagen avtj�nar straff f�r ett brott som har riktat sig mot n�-

gons liv, h�lsa, frihet eller frid, skall m�ls�ganden tillfr�gas om han eller hon
vill bli underr�ttad om f�ljande:

 i vilken anstalt den intagne befinner sig,
 om den intagne f�rflyttas till �ppen anstalt,
 om den intagne f�r permission enligt 32 �,
 om den intagne vistas utanf�r anstalt enligt 11, 14, 34, 37, 38 eller 43 �,
 om den intagne avtj�nar en del av straffet genom verkst�llighet utanf�r

anstalt enligt 33 a �,

 om den intagne, eller Kriminalv�rden, ans�ker om omvandling enligt la-

gen (2006:45) om omvandling av f�ngelse p� livstid,

 om den intagne friges,
 om den intagne rymmer, och
 om den intagne uteblir efter permission eller n�gon annan vistelse utan-

f�r anstalten.

En beg�rd underr�ttelse beh�ver inte l�mnas ang�ende en planerad vis-

telse utanf�r anstalten n�r en underr�ttelse p� grund av beslutad bevakning
eller andra f�rh�llanden framst�r som uppenbart obeh�vlig. Detsamma g�l-
ler n�r en underr�ttelse kan befaras medf�ra fara f�r den intagnes liv eller
h�lsa. Underr�ttelse till m�ls�gande ang�ende frigivning skall l�mnas i
l�mplig tid f�re frigivningen och i andra fall s� tidigt som m�jligt. Underr�t-
telsen skall utformas p� ett s�tt som �r l�mpligt med h�nsyn till omst�ndig-
heterna i det enskilda fallet.

38 �

4 Om en intagen skall genomg� en utredning om risk f�r �terfall i

brottslighet enligt 10 � lagen (2006:45) om omvandling av f�ngelse p� livs-
tid, f�r den intagne vistas utanf�r anstalt i den utstr�ckning som den myndig-
het som ansvarar f�r utredningen bed�mer �r n�dv�ndig f�r att utredningen
skall kunna genomf�ras.

1 Prop. 2005/06:35, bet. 2005/06:JuU8, rskr. 2005/06:145.

2 Lagen omtryckt 1990:1011.

3 Senaste lydelse 2001:510.

4 Tidigare 38 � upph�vd genom 1991:1133.

SFS 2006:48

Utkom fr�n trycket
den 28 februari 2006

background image

2

SFS 2006:48

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Om det finns anledning till det, skall den som enligt f�rsta stycket vistas

utanf�r anstalt st� under bevakning eller vara underkastad s�rskilda f�re-
skrifter.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 november 2006.
2. �ldre best�mmelser i 35 � g�ller fortfarande i fr�ga om en intagen som

avtj�nar straff vid lagens ikrafttr�dande. Har en m�ls�gande tidigare beg�rt
att bli underr�ttad enligt 35 � g�ller dock best�mmelsen i sin nya lydelse.

P� regeringens v�gnar

THOMAS BODSTR�M

Annika Low�n
(Justitiedepartementet)

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.