SFS 2006:48 Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Du är här: Start / Straffrätt / Fängelselag (2010:610) / SFS 2006:48 Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt
060048.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i
anstalt;

utfärdad den 16 februari 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 35 och 38 §§ lagen (1974:203) om

kriminalvård i anstalt

2 skall ha följande lydelse.

35 §

3 Om en intagen avtjänar straff för ett brott som har riktat sig mot nå-

gons liv, hälsa, frihet eller frid, skall målsäganden tillfrågas om han eller hon
vill bli underrättad om följande:

� i vilken anstalt den intagne befinner sig,
� om den intagne förflyttas till öppen anstalt,
� om den intagne får permission enligt 32 §,
� om den intagne vistas utanför anstalt enligt 11, 14, 34, 37, 38 eller 43 §,
� om den intagne avtjänar en del av straffet genom verkställighet utanför

anstalt enligt 33 a §,

� om den intagne, eller Kriminalvården, ansöker om omvandling enligt la-

gen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid,

� om den intagne friges,
� om den intagne rymmer, och
� om den intagne uteblir efter permission eller någon annan vistelse utan-

för anstalten.

En begärd underrättelse behöver inte lämnas angående en planerad vis-

telse utanför anstalten när en underrättelse på grund av beslutad bevakning
eller andra förhållanden framstår som uppenbart obehövlig. Detsamma gäl-
ler när en underrättelse kan befaras medföra fara för den intagnes liv eller
hälsa. Underrättelse till målsägande angående frigivning skall lämnas i
lämplig tid före frigivningen och i andra fall så tidigt som möjligt. Underrät-
telsen skall utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till omständig-
heterna i det enskilda fallet.

38 §

4 Om en intagen skall genomgå en utredning om risk för återfall i

brottslighet enligt 10 § lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livs-
tid, får den intagne vistas utanför anstalt i den utsträckning som den myndig-
het som ansvarar för utredningen bedömer är nödvändig för att utredningen
skall kunna genomföras.

1 Prop. 2005/06:35, bet. 2005/06:JuU8, rskr. 2005/06:145.

2 Lagen omtryckt 1990:1011.

3 Senaste lydelse 2001:510.

4 Tidigare 38 § upphävd genom 1991:1133.

SFS 2006:48

Utkom från trycket
den 28 februari 2006

background image

2

SFS 2006:48

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Om det finns anledning till det, skall den som enligt första stycket vistas

utanför anstalt stå under bevakning eller vara underkastad särskilda före-
skrifter.

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2006.
2. �ldre bestämmelser i 35 § gäller fortfarande i fråga om en intagen som

avtjänar straff vid lagens ikraftträdande. Har en målsägande tidigare begärt
att bli underrättad enligt 35 § gäller dock bestämmelsen i sin nya lydelse.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Annika Lowén
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.