SFS 2003:159 Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Du är här: Start / Straffrätt / Fängelselag (2010:610) / SFS 2003:159 Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt
030159.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i
anstalt;

utfärdad den 24 april 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 31 och 58 a §§ lagen (1974:203)

om kriminalvård i anstalt skall ha följande lydelse.

31 §

2 Regeringen får beträffande en viss intagen besluta om avvikelse från

bestämmelserna i 25�30 §§, om det är påkallat med hänsyn till rikets säker-
het eller till risken för att den intagne under verkställigheten i anstalt med-
verkar till terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terrorist-
brott.

58 a §

3 Regeringen får beträffande en viss intagen besluta att ett ärende om

vistelse eller verkställighet utanför anstalt skall överlämnas till regeringens
prövning, om det är påkallat med hänsyn till rikets säkerhet eller till risken
för att den intagne under verkställigheten i anstalt medverkar till terrorist-
brott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Anne Holm Gulati
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2002/03:38, bet. 2002/03:JuU12, rskr. 2002/03:148.

2 Senaste lydelse 1990:417.

3 Senaste lydelse 2001:510.

SFS 2003:159

Utkom från trycket
den 7 maj 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.