SFS 2004:173 Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

040173.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i
anstalt;

utfärdad den 7 april 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 37 § lagen (1974:203) om krimi-

nalvård i anstalt skall ha följande lydelse.

37 §

2

Om en intagen behöver hälso- och sjukvård, skall han vårdas enligt

de anvisningar som ges av läkare. Kan erforderlig undersökning och behand-
ling ej lämpligen ske inom anstalten bör den allmänna sjukvården anlitas.
Om det behövs, får intagen föras över till allmänt sjukhus. Får hälso- och
sjukvårdspersonal inom kriminalvården kännedom om att en intagen lider av
en sådan smittsam sjukdom som enligt 1 kap. 3 § andra stycket smittskydds-
lagen (2004:168) utgör allmänfarlig sjukdom, skall styresmannen under-
rättas, om det inte står klart att det inte finns risk för smittspridning. Före-
skrifter om psykiatrisk tvångsvård för en intagen ges i lagen (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård.

Förlossning av intagen kvinna skall såvitt möjligt ske på sjukhus. Om det

behövs, skall kvinnan i god tid före förlossningen överföras dit eller till an-
nan institution där hon kan erhålla lämplig vård.

Om anledning föreligger därtill, skall den som enligt första eller andra

stycket vistas utom anstalt stå under bevakning eller vara underkastad sär-
skilda föreskrifter.

Beträffande behandlingen av en intagen, som har förts över till en sådan

sjukvårdsinrättning som avses i 6 § första stycket andra meningen lagen
(1991:1129) om rättspsykiatrisk vård för frivillig psykiatrisk vård, tillämpas
föreskrifterna i 18–24 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård samt
bestämmelserna i 8 § andra och tredje styckena lagen (1991:1129) om rätts-
psykiatrisk vård om befogenhet för kriminalvårdsstyrelsen och regeringen
att besluta om särskilda restriktioner beträffande en viss intagen.

1 Prop. 2003/04:30, bet. 2003/04:SoU6, rskr. 2003/04:178.

2 Senaste lydelse 1991:1133.

SFS 2004:173

Utkom från trycket
den 20 april 2004

background image

2

SFS 2004:173

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Annika Lowén
(Justitiedepartementet)

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.