SFS 2006:250 Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Du är här: Start / Straffrätt / Fängelselag (2010:610) / SFS 2006:250 Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt
060250.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:BCPGCF+Times;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:BCPGDH+Times;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:BCPGDH+Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:BCPGCF+Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:BCPGDH+Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:BCPGCF+Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:BCPGCF+Times;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:BCPGDH+Times;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:BCPGDH+Times;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCPGCF+Times;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:16px;font-family:BCPGCF+Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:BCPGCF+Times;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:BCPGDH+Times;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:BCPGCF+Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:BCPGCF+Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:655px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1974:203) om kriminalv�rd i <br/>anstalt;</b></p> <p style="position:absolute;top:264px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 6 april 2006.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:241px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 37 � lagen (1974:203) om krimi-</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft10">nalv�rd i anstalt</p> <p style="position:absolute;top:315px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft13">2 skall ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>37 �</b></p> <p style="position:absolute;top:351px;left:111px;white-space:nowrap" class="ft13">3</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:129px;white-space:nowrap" class="ft10">Om en intagen beh�ver h�lso- och sjukv�rd, skall han eller hon v�r-</p> <p style="position:absolute;top:370px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">das enligt de anvisningar som ges av l�kare. Kan erforderlig unders�kning<br/>och behandling inte l�mpligen genomf�ras inom anstalten b�r den allm�nna<br/>sjukv�rden anlitas. Om det beh�vs, f�r en intagen f�ras �ver till ett allm�nt<br/>sjukhus. F�r h�lso- och sjukv�rdspersonal inom kriminalv�rden k�nnedom<br/>om att en intagen lider av en s�dan smittsam sjukdom som enligt 1 kap. 3 �<br/>andra stycket smittskyddslagen (2004:168) utg�r allm�nfarlig sjukdom,<br/>skall chefen f�r kriminalv�rdsanstalten underr�ttas, om det inte st�r klart att<br/>det inte finns risk f�r smittspridning. F�reskrifter om psykiatrisk tv�ngsv�rd<br/>f�r en intagen ges i lagen (1991:1129) om r�ttspsykiatrisk v�rd.</p> <p style="position:absolute;top:529px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">F�rlossning av intagen kvinna skall s�vitt m�jligt ske p� sjukhus. Om det</p> <p style="position:absolute;top:547px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">beh�vs, skall kvinnan i god tid f�re f�rlossningen �verf�ras dit eller till an-<br/>nan institution d�r hon kan erh�lla l�mplig v�rd.</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Om anledning f�religger d�rtill, skall den som enligt f�rsta eller andra</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">stycket vistas utom anstalt st� under bevakning eller vara underkastad s�r-<br/>skilda f�reskrifter.</p> <p style="position:absolute;top:635px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Betr�ffande behandlingen av en intagen, som har f�rts �ver till en s�dan</p> <p style="position:absolute;top:652px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19">sjukv�rdsinr�ttning som avses i 6 � f�rsta stycket lagen (1991:1129) om r�tts-<br/>psykiatrisk v�rd f�r frivillig psykiatrisk v�rd, till�mpas f�reskrifterna i 18<br/>24 �� lagen (1991:1128) om psykiatrisk tv�ngsv�rd samt best�mmelserna i<br/>8 � andra och tredje styckena lagen (1991:1129) om r�ttspsykiatrisk v�rd om<br/>befogenhet f�r Kriminalv�rden och regeringen att besluta om s�rskilda res-<br/>triktioner betr�ffande en viss intagen.</p> <p style="position:absolute;top:777px;left:100px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2006.</p> <p style="position:absolute;top:894px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2005/06:63, bet. 2005/06:SoU14, rskr. 2005/06:195.</p> <p style="position:absolute;top:906px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Lagen omtryckt 1990:1011.</p> <p style="position:absolute;top:919px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15">3 Senaste lydelse 2005:971.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2006:250</b></p> <p style="position:absolute;top:200px;left:547px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 20 april 2006</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:702px;height:1029px;"> <img width="702" height="1029" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:922px;left:37px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:38px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2006:250</b></p> <p style="position:absolute;top:942px;left:498px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:505px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Gotab, Stockholm 2006</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:86px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft20">THOMAS BODSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:104px;left:404px;white-space:nowrap" class="ft23">Annika Low�n<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1974:203) om kriminalv�rd i
anstalt;

utf�rdad den 6 april 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 37 � lagen (1974:203) om krimi-

nalv�rd i anstalt

2 skall ha f�ljande lydelse.

37 �

3

Om en intagen beh�ver h�lso- och sjukv�rd, skall han eller hon v�r-

das enligt de anvisningar som ges av l�kare. Kan erforderlig unders�kning
och behandling inte l�mpligen genomf�ras inom anstalten b�r den allm�nna
sjukv�rden anlitas. Om det beh�vs, f�r en intagen f�ras �ver till ett allm�nt
sjukhus. F�r h�lso- och sjukv�rdspersonal inom kriminalv�rden k�nnedom
om att en intagen lider av en s�dan smittsam sjukdom som enligt 1 kap. 3 �
andra stycket smittskyddslagen (2004:168) utg�r allm�nfarlig sjukdom,
skall chefen f�r kriminalv�rdsanstalten underr�ttas, om det inte st�r klart att
det inte finns risk f�r smittspridning. F�reskrifter om psykiatrisk tv�ngsv�rd
f�r en intagen ges i lagen (1991:1129) om r�ttspsykiatrisk v�rd.

F�rlossning av intagen kvinna skall s�vitt m�jligt ske p� sjukhus. Om det

beh�vs, skall kvinnan i god tid f�re f�rlossningen �verf�ras dit eller till an-
nan institution d�r hon kan erh�lla l�mplig v�rd.

Om anledning f�religger d�rtill, skall den som enligt f�rsta eller andra

stycket vistas utom anstalt st� under bevakning eller vara underkastad s�r-
skilda f�reskrifter.

Betr�ffande behandlingen av en intagen, som har f�rts �ver till en s�dan

sjukv�rdsinr�ttning som avses i 6 � f�rsta stycket lagen (1991:1129) om r�tts-
psykiatrisk v�rd f�r frivillig psykiatrisk v�rd, till�mpas f�reskrifterna i 18
24 �� lagen (1991:1128) om psykiatrisk tv�ngsv�rd samt best�mmelserna i
8 � andra och tredje styckena lagen (1991:1129) om r�ttspsykiatrisk v�rd om
befogenhet f�r Kriminalv�rden och regeringen att besluta om s�rskilda res-
triktioner betr�ffande en viss intagen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 juli 2006.

1 Prop. 2005/06:63, bet. 2005/06:SoU14, rskr. 2005/06:195.

2 Lagen omtryckt 1990:1011.

3 Senaste lydelse 2005:971.

SFS 2006:250

Utkom fr�n trycket
den 20 april 2006

background image

2

SFS 2006:250

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

P� regeringens v�gnar

THOMAS BODSTR�M

Annika Low�n
(Justitiedepartementet)

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.