SFS 2006:250 Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Du är här: Start / Straffrätt / Fängelselag (2010:610) / SFS 2006:250 Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt
060250.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i
anstalt;

utfärdad den 6 april 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 37 § lagen (1974:203) om krimi-

nalvård i anstalt

2 skall ha följande lydelse.

37 §

3

Om en intagen behöver hälso- och sjukvård, skall han eller hon vår-

das enligt de anvisningar som ges av läkare. Kan erforderlig undersökning
och behandling inte lämpligen genomföras inom anstalten bör den allmänna
sjukvården anlitas. Om det behövs, får en intagen föras över till ett allmänt
sjukhus. Får hälso- och sjukvårdspersonal inom kriminalvården kännedom
om att en intagen lider av en sådan smittsam sjukdom som enligt 1 kap. 3 §
andra stycket smittskyddslagen (2004:168) utgör allmänfarlig sjukdom,
skall chefen för kriminalvårdsanstalten underrättas, om det inte står klart att
det inte finns risk för smittspridning. Föreskrifter om psykiatrisk tvångsvård
för en intagen ges i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

Förlossning av intagen kvinna skall såvitt möjligt ske på sjukhus. Om det

behövs, skall kvinnan i god tid före förlossningen överföras dit eller till an-
nan institution där hon kan erhålla lämplig vård.

Om anledning föreligger därtill, skall den som enligt första eller andra

stycket vistas utom anstalt stå under bevakning eller vara underkastad sär-
skilda föreskrifter.

Beträffande behandlingen av en intagen, som har förts över till en sådan

sjukvårdsinrättning som avses i 6 § första stycket lagen (1991:1129) om rätts-
psykiatrisk vård för frivillig psykiatrisk vård, tillämpas föreskrifterna i 18�
24 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård samt bestämmelserna i
8 § andra och tredje styckena lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård om
befogenhet för Kriminalvården och regeringen att besluta om särskilda res-
triktioner beträffande en viss intagen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

1 Prop. 2005/06:63, bet. 2005/06:SoU14, rskr. 2005/06:195.

2 Lagen omtryckt 1990:1011.

3 Senaste lydelse 2005:971.

SFS 2006:250

Utkom från trycket
den 20 april 2006

background image

2

SFS 2006:250

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Annika Lowén
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.