SFS 1998:599 Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

980599.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i
anstalt;

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagen beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1974:203) om

kriminalvård i anstalt

2

dels att 3, 7, 8, 10–12, 14, 18, 20 a–22, 32, 34 och 60 §§ skall ha följande

lydelse,

dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 8 a § och 61 a §, av

följande lydelse.

3 §

3 En kriminalvårdsanstalt eller en avdelning av en anstalt skall med

hänsyn till graden av säkerhet vara öppen eller sluten. För placering av
sådana intagna som avses i 20 a § kan en sluten avdelning inrättas som
säkerhetsavdelning med särskild övervakning och begränsad gemensamhet
mellan de intagna.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer beslutar vilka

anstalter eller anstaltsavdelningar som skall vara öppna eller slutna och
vilka slutna avdelningar som skall vara säkerhetsavdelningar.

Vad i denna lag sägs om öppna eller slutna anstalter gäller även öppna

eller slutna avdelningar av anstalter.

7 §

4 Vid fördelning av de intagna mellan öppna och slutna anstalter skall

följande iakttas.

En intagen bör placeras i en öppen anstalt, om inte placering i en sluten

anstalt är nödvändig av säkerhetsskäl eller för att den intagne skall få
möjlighet till sådant arbete eller sådan undervisning, utbildning eller
särskild behandling som inte lämpligen kan ordnas i en öppen anstalt. Vid
bedömningen av om det av säkerhetsskäl är nödvändigt med placering i en
sluten anstalt skall bland andra omständigheter beaktas om det finns risk för
att den intagne skall avvika eller fortsätta med brottslig verksamhet. Vidare
skall den som kan befaras missbruka eller på annat sätt ta befattning med
narkotika under verkställigheten företrädesvis placeras i en sluten anstalt.

1

Prop. 1997/98:95, bet. 1997/98:JuU19, rskr. 1997/98:208.

2

Lagen omtryckt 1990:1011.

3

Senaste lydelse 1995:492.

4

Senaste lydelse 1995:492.

Svensk författningssamling

SFS 1998:599
Utkom från trycket
den 24 juni 1998

background image

SFS 1998:599

För den som avtjänar fängelse i lägst fyra år skall det särskilt beslutas om

de villkor som skall gälla för verkställigheten när det gäller placering i
anstalt samt permissioner och vistelser utanför anstalt enligt 11, 14, 32 och
34 §§. Om det finns särskilda skäl skall sådana villkor beslutas också för
annan intagen som dömts till fängelse i lägst två år.

Prövning av vilka särskilda villkor som skall gälla för verkställigheten

enligt tredje stycket skall ske så snart verkställigheten påbörjas eller annars
så snart behov därav uppkommer. Villkoren skall omprövas när det finns
anledning till det.

Beslut om anstaltsplacering, förflyttning till annan anstalt samt

permissioner och vistelser utanför anstalt enligt 11, 14, 32 och 34 §§ som
strider mot de särskilda villkoren får inte meddelas.

8 § En intagen som inte har fyllt arton år får inte placeras i en anstalt där
han vistas tillsammans med intagna över arton år, om det inte kan anses vara
till hans bästa. Han skall hållas åtskild från sådana intagna som kan inverka
menligt på hans anpassning i samhället.

En intagen som har fyllt arton men inte tjugoett år skall, om inte särskilda

skäl föranleder annat, hållas åtskild från sådana intagna som kan inverka
menligt på hans anpassning i samhället.

Den som inte har fyllt tjugoett år och som inte placeras på en öppen

anstalt skall företrädesvis placeras i en anstalt med särskild verksamhet för
yngre intagna.

8 a § En kvinna skall normalt placeras i en anstalt som är avsedd för
enbart kvinnor. En kvinna får inte utan eget medgivande placeras i en
anstalt där även män placeras.

10 §

En intagen skall under arbetstid ges möjlighet till arbete,

undervisning, utbildning, arbetsträning, särskilt anordnad verksamhet som
syftar till att motverka brott eller missbruk eller någon annan lämplig syssel-
sättning som såvitt möjligt främjar utsikterna för honom att efter
frigivningen inordna sig i samhället.

Har en intagen behov av medicinskpsykologisk eller någon annan särskild

behandling skall sådan beredas honom, om det kan ske med hänsyn till
anstaltstidens längd och hans förutsättningar. Behandlingen skall om
möjligt ske under arbetstid.

11 §

5 För att underlätta anpassningen i samhället kan en intagen medges

att få vistas utanför anstalten under arbetstid för att utföra arbete, delta i
undervisning eller utbildning, erhålla behandling eller delta i någon annan
särskilt anordnad verksamhet.

Sådan vistelse får dock inte medges om det på grund av viss omständighet

kan befaras att den intagne kommer att avvika, återfalla i brott eller
missbruka alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel eller
något sådant dopningsmedel som avses i 1 § lagen (1991:1969) om förbud

5

Senaste lydelse 1995:492.

background image

SFS 1998:599

mot vissa dopningsmedel. För vistelsen får ställas de villkor som kan anses
nödvändiga.

Vid prövningen av medgivande för en intagen att utföra arbete eller delta

i någon annan särskilt anordnad verksamhet utanför anstalten skall särskilt
beaktas, om den intagne behöver inskolning i arbetslivet eller om ett med-
givande annars kan antas väsentligt förbättra hans möjligheter att försörja
sig efter frigivningen.

Av 7 § följer att beslut enligt denna bestämmelse om vistelse utanför

anstalten inte får meddelas i strid mot de särskilda villkor som gäller för
verkställigheten.

12 § En intagen är skyldig att delta i den verksamhet och ha den
sysselsättning i övrigt som anvisas honom. Den som får ålderspension enligt
lagen (1962:381) om allmän försäkring får dock inte åläggas att ha någon
sysselsättning, och den som får förtidspension eller sjukbidrag enligt den
lagen får åläggas att ha sysselsättning bara av den art och omfattning som
kan anses lämplig för honom.

14 § En intagen skall ges tillfälle till lämplig fritidssysselsättning. Han bör
uppmuntras att ägna sig åt egna intressen som kan bidra till hans utveckling.
I den utsträckning det lämpligen kan ske bör han få möjligheter att genom
tidningar, radio och television följa vad som händer i omvärlden. Hans
behov av förströelse bör tillgodoses i skälig omfattning.

Om det lämpligen kan ske, bör en intagen ges tillfälle att vistas utanför

anstalten för att på fritiden delta i sådan föreningsverksamhet eller annan
liknande verksamhet som är ägnad att underlätta anpassningen i samhället.
För sådan vistelse får ställas de villkor som kan anses nödvändiga. Därvid
kan föreskrivas att den intagne skall stå under tillsyn.

Sådan vistelse utanför anstalten får inte medges om det på grund av viss

omständighet kan befaras att den intagne kommer att avvika, återfalla i brott
eller missbruka alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel eller
något sådant dopningsmedel som avses i 1 § lagen (1991:1969) om förbud
mot vissa dopningsmedel.

Av 7 § följer att beslut enligt andra stycket om vistelse utanför anstalten

inte får meddelas i strid mot de särskilda villkor som gäller för
verkställigheten.

18 § En intagen får på egen begäran vistas avskild från andra intagna, om
det finns lämpliga förutsättningar för det och särskilda skäl inte talar
däremot. Ett medgivande till en sådan avskildhet skall omprövas så ofta det
finns anledning till det, dock minst en gång i månaden.

Läkare skall undersöka en intagen som på grund av medgivande enligt

första stycket vistas avskild från andra intagna, om det behövs med hänsyn
till den intagnes hälsotillstånd. Har den intagne inte vistats tillsammans med
andra intagna under en sammanhängande tid av en månad, skall en sådan
undersökning alltid äga rum.

background image

SFS 1998:599

20 a § Finns det i fall som avses i 20 § andra stycket anledning anta att de
förhållanden som där avses kommer att bestå en längre tid, får den intagne
placeras på en säkerhetsavdelning.

En intagen får också placeras på en säkerhetsavdelning, om det finns

särskild anledning anta att det behövs för att hindra honom från brottslig
verksamhet av allvarligt slag under vistelsen i anstalt.

Ett beslut om placering på en säkerhetsavdelning skall omprövas så ofta

det finns anledning till det, dock minst en gång i månaden.

En intagen har rätt att i stället för att bli placerad på en säkerhets-

avdelning vistas avskild från andra intagna om inte

1. särskilda skäl med hänsyn till hans hälsa talar mot det, eller
2. det av säkerhetsskäl är av synnerlig vikt att han inte placeras utanför

säkerhetsavdelningen.

21 § En intagen som hålls avskild från andra intagna enligt 20 § eller
20 a § skall få den lättnad i avskildheten som är möjlig.

22 § Innan beslut meddelas om en åtgärd enligt 20 eller 20 a § och vid
omprövning av ett sådant beslut skall de omständigheter utredas som
inverkar på frågans avgörande.

Den som hålls avskild på grund av att han är farlig för sin egen säkerhet

till liv eller hälsa skall undersökas av läkare så snart det kan ske. Andra
intagna som hålls avskilda enligt 20 § eller 20 a § och sådana intagna som
är placerade på en säkerhetsavdelning skall undersökas av läkare, om det
behövs med hänsyn till den intagnes tillstånd. Har en intagen hållits avskild
under en sammanhängande tid av en månad skall en sådan undersökning
alltid äga rum.

Protokoll skall föras över vad som kommit fram vid utredning enligt

första stycket.

32 § För att underlätta anpassningen i samhället kan en intagen beviljas
tillstånd att lämna anstalten för viss kort tid (normalpermission), om det inte
finns påtaglig fara för fortsatt brottslig verksamhet eller avsevärd fara för
annat missbruk. Vid bedömningen skall särskilt beaktas om den intagne har
nyttjat eller förfarit olagligt med narkotika inom anstalten eller utan giltigt
skäl vägrat att lämna urinprov enligt 52 d §.

Permission får också ges, om det finns någon annan särskild anledning än

den som anges i första stycket (särskild permission).

För normalpermission eller särskild permission får ställas de villkor som

kan anses nödvändiga när det gäller vistelseort, anmälningsskyldighet eller
annat. Om noggrann tillsyn behövs, kan det föreskrivas att den intagne
under permissionen skall vara ställd under bevakning.

Av 7 § följer att beslut om permission inte får meddelas i strid mot de

särskilda villkor som gäller för verkställigheten.

34 §

6 Kan en intagen genom vistelse utanför anstalt bli föremål för

särskilda åtgärder som kan antas underlätta hans anpassning i samhället, kan

6

Senaste lydelse 1993:210.

background image

SFS 1998:599

han få medgivande att för ett sådant ändamål vistas utanför anstalten under
lämplig tid, om det finns särskilda skäl. Därvid skall särskilt beaktas om den
intagne behöver vård eller annan behandling mot missbruk av
beroendeframkallande medel.

För vistelsen skall de villkor ställas som kan anses nödvändiga. I

samband med vård eller någon annan behandling får det föreskrivas att den
intagne skall vara skyldig att lämna blod-, urin- eller utandningsprov för
kontroll av att han inte är påverkad av beroendeframkallande medel eller
något sådant dopningsmedel som avses i 1 § lagen (1991:1969) om förbud
mot vissa dopningsmedel. Om det finns särskilda skäl kan i samband med
beslut enligt första stycket meddelas föreskrift enligt 26 kap. 15 § första
stycket 3 brottsbalken att gälla för tid efter villkorlig frigivning.

Vistelse utanför anstalt för vård eller behandling bör inte påbörjas så

tidigt att den planerade vård- eller behandlingstiden blir kortare än den
beräknade återstående verkställighetstiden.

Av 7 § följer att beslut enligt denna bestämmelse inte får meddelas i strid

mot de särskilda villkor som gäller för verkställigheten.

60 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får flytta
över övervakningsnämndens befogenhet enligt 54 och 55

§§ samt

Kriminalvårdsstyrelsens befogenhet enligt denna lag i andra fall än som
avses i 20 § andra stycket eller 20 a §. Befogenheterna får flyttas över till
någon annan kriminalvårdsmyndighet än Kriminalvårdsstyrelsen eller till
tjänstemän inom kriminalvården.

61 a § Kriminalvårdsstyrelsen eller den kriminalvårdsmyndighet som
styrelsen bestämmer får förordna en väktare i ett auktoriserat bevaknings-
företag att, inom ramen för sin anställning där utföra vissa bevaknings-
uppdrag, när en intagen skall vistas utanför anstalten. Om det finns särskilda
skäl får förordnandet även avse vissa bevakningsuppgifter inom anstalten. I
förordnandet skall uppdragets art och omfattning anges. Förordnandet får
återkallas.

Väktaren får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han på grund av sitt

uppdrag har fått veta om enskilds personliga förhållanden eller förhållanden
av betydelse för rikets säkerhet eller för beivrandet av brott. I det allmännas
verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. För den som vid

ikraftträdandet är placerad i sluten anstalt efter prövning enligt 7 § tredje
stycket i dess äldre lydelse skall meddelas beslut om särskilda villkor för
verkställigheten enligt 7 § i dess nya lydelse.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Anders Perklev
(Justitiedepartementet)

background image

SFS 1998:599

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.