SFS 1998:610 Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Du är här: Start / Straffrätt / Fängelselag (2010:610) / SFS 1998:610 Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt
980610.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;line-height:20px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:18px;line-height:24px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft36{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft37{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft44{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft45{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft46{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft47{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft48{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1042px;left:653px;white-space:nowrap" class="ft10"></p> <p style="position:absolute;top:322px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1974:203) om kriminalv�rd i<br/>anstalt;</b></p> <p style="position:absolute;top:401px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 11 juni 1998.</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1974:203) om</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12">kriminalv�rd i anstalt</p> <p style="position:absolute;top:451px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft13">2 </p> <p style="position:absolute;top:472px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels</i> att 33, 47 och 48 �� skall upph�ra att g�lla,<br/><i>dels</i> att 1, 30, 35, 36, 39, 4951, 5456, 59, 61, 63 och 64 �� skall ha</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12">f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>1 �</b> Denna lag avser kriminalv�rd i anstalt efter dom p� f�ngelse.</p> <p style="position:absolute;top:559px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12">Vad som f�reskrivs i lagen om den som d�mts till f�ngelse g�ller �ven</p> <p style="position:absolute;top:577px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12">den som �lagts f�ngelse som f�rvandlingsstraff f�r b�ter.</p> <p style="position:absolute;top:594px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12">Best�mmelser om verkst�llighet av f�ngelsestraff i vissa fall finns i lagen</p> <p style="position:absolute;top:611px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12">(1994:451) om intensiv�vervakning med elektronisk kontroll.</p> <p style="position:absolute;top:646px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>30 �</b> Telefonsamtal mellan intagna och personer utanf�r anstalten f�r �ga<br/>rum i den utstr�ckning det l�mpligen kan ske. En intagen kan f�rv�gras<br/>telefonsamtal som �r �gnade att �ventyra s�kerheten i anstalten eller som<br/>kan motverka hans anpassning i samh�llet eller annars vara till skada f�r<br/>honom eller n�gon annan. Om en intagen under utredningen av fr�gor som<br/>avses i 49 � h�lls avskild fr�n andra intagna, f�r han ocks� hindras fr�n<br/>kontakter med andra personer genom telefonsamtal i den utstr�ckning det �r<br/>absolut n�dv�ndigt f�r att syftet med utredningen inte skall �ventyras.</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12">I fr�ga om den som den intagne �nskar samtala med kan s�dan kontroll</p> <p style="position:absolute;top:804px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12">som avses i 29 � andra stycket g�ras i den utstr�ckning det anses beh�vligt.</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12">Om det �r n�dv�ndigt med h�nsyn till s�kerheten, skall en tj�nsteman p�</p> <p style="position:absolute;top:838px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft110">l�mpligt s�tt avlyssna telefonsamtal. Avlyssning f�r endast ske om den<br/>intagne k�nner till det. Telefonsamtal med advokat som bitr�der den intagne<br/>i en r�ttslig angel�genhet f�r inte avlyssnas utan den intagnes medgivande.</p> <p style="position:absolute;top:974px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft13">1 </p> <p style="position:absolute;top:978px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft16"> Prop. 1997/98:95, bet. 1997/98:JuU19, rskr. 1997/98:208 och</p> <p style="position:absolute;top:994px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111">prop. 1997/98:96. bet. 1997/98:JuU21, rskr. 1997/98:275.<br/>2 </p> <p style="position:absolute;top:1012px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft16"> Lagen omtryckt 1990:1011</p> <p style="position:absolute;top:1028px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft16">Senaste lydelse av 33 � 1993:203.</p> <p style="position:absolute;top:205px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:296px;left:540px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>SFS 1998:610<br/></b>Utkom fr�n trycket<br/>den 24 juni 1998</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:186px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1998:610</b></p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft21"></p> <p style="position:absolute;top:183px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>35 �</b></p> <p style="position:absolute;top:180px;left:395px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>3 </b> Om en intagen avtj�nar straff f�r ett brott som har riktat sig mot</p> <p style="position:absolute;top:200px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft27">n�gons liv, h�lsa, frihet eller frid, skall m�ls�ganden tillfr�gas om han eller<br/>hon vill bli underr�ttad om f�ljande:</p> <p style="position:absolute;top:235px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft27"> i vilken anstalt den intagne befinner sig,<br/> om den intagne f�rflyttas till �ppen anstalt,<br/> om den intagne f�r permission enligt 32 �,<br/> om den intagne vistas utanf�r anstalt enligt 11, 14, 34, 37 eller 43 ��,<br/> om den intagne friges,<br/> om den intagne rymmer, och<br/> om den intagne uteblir efter permission eller n�gon annan vistelse</p> <p style="position:absolute;top:357px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft24">utanf�r anstalten.</p> <p style="position:absolute;top:375px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft24">En beg�rd underr�ttelse beh�ver inte l�mnas ang�ende en planerad</p> <p style="position:absolute;top:392px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft27">vistelse utanf�r anstalten n�r en underr�ttelse p� grund av beslutad<br/>bevakning eller andra f�rh�llanden framst�r som uppenbart obeh�vlig.<br/>Detsamma g�ller n�r en underr�ttelse kan befaras medf�ra fara f�r den<br/>intagnes liv eller h�lsa. Underr�ttelse till m�ls�gande ang�ende frigivning<br/>skall l�mnas i l�mplig tid f�re frigivningen och i andra fall s� tidigt som<br/>m�jligt. Underr�ttelsen skall utformas p� ett s�tt som �r l�mpligt med<br/>h�nsyn till omst�ndigheterna i det enskilda fallet.</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>36 �</b> Med de begr�nsningar som f�ljer av g�llande best�mmelser och avtal<br/>f�r verksamheten inom kriminalv�rden har de intagna r�tt att i l�mplig<br/>ordning �verl�gga med ledningen f�r den lokala kriminalv�rdsmyndigheten<br/>i fr�gor som �r av gemensamt intresse f�r de intagna. De har ocks� r�tt att i<br/>l�mplig ordning sammantr�da med varandra f�r �verl�ggning i s�dana<br/>fr�gor. Intagen som h�lls avskild fr�n andra intagna f�r dock deltaga i<br/>�verl�ggning eller sammantr�de endast om det kan ske utan ol�genhet.</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>39 �</b> Tid f�r vistelse utanf�r anstalt enligt 11 �, 14 � andra stycket eller<br/>32, 34 eller 37 � r�knas in i verkst�llighetstiden, om inte s�rskilda sk�l talar<br/>mot det.</p> <p style="position:absolute;top:742px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>49 �</b> Best�mmelser om senarel�ggning av tidpunkten f�r villkorlig<br/>frigivning av en intagen som i v�sentlig grad bryter mot vad som g�ller f�r<br/>verkst�lligheten finns i 26 kap. 7 � brottsbalken. Om det i ett s�dant fall inte<br/>finns tillr�ckliga sk�l att senarel�gga den villkorliga frigivningen, f�r den<br/>intagne, om det bed�ms att han inte kommer att r�tta sig efter en tills�gelse,<br/>i st�llet tilldelas en varning.</p> <p style="position:absolute;top:864px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>50 �</b> Under utredningen av fr�gor som avses i 49 � f�r en intagen tillf�lligt<br/>h�llas avskild fr�n andra intagna i den utstr�ckning det �r absolut<br/>n�dv�ndigt f�r att syftet med utredningen inte skall �ventyras. �tg�rden f�r<br/>inte best� l�ngre �n fyra dygn. Kan den intagne inte h�llas avskild p�<br/>anstalten, f�r han placeras i allm�nt h�kte, om detta �r l�mpligare �n att han<br/>f�rs �ver till en annan anstalt. Den intagne skall f� den l�ttnad i<br/>avskildheten som �r m�jlig.</p> <p style="position:absolute;top:1024px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft25">3 </p> <p style="position:absolute;top:1028px;left:376px;white-space:nowrap" class="ft26"> Senaste lydelse 1994:422.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:186px;left:570px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS 1998:610</b></p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:653px;white-space:nowrap" class="ft31"></p> <p style="position:absolute;top:183px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>51 �</b> Fr�gor som avses i 49 � skall avg�ras skyndsamt. Innan beslut<br/>meddelas skall f�rh�r h�llas med den intagne. �ver vad som f�rekommit<br/>vid f�rh�r och annan unders�kning skall f�ras protokoll.</p> <p style="position:absolute;top:253px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>54 �</b> Fr�gor enligt 34 � pr�vas av Kriminalv�rdsn�mnden, om den intagne<br/>har d�mts till f�ngelse i l�gst tv� �r. Fr�gor enligt 34 � i andra fall pr�vas av<br/>den �vervakningsn�mnd till vars verksamhetsomr�de anstalten h�r.</p> <p style="position:absolute;top:323px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>55 �</b> Regeringen kan f�rordna att till�mpningen av 34 � f�r flyttas �ver<br/>fr�n Kriminalv�rdsn�mnden till den �vervakningsn�mnd, till vars<br/>verksamhetsomr�de anstalten h�r.</p> <p style="position:absolute;top:392px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>56 �</b> En intagen f�r hos Kriminalv�rdsn�mnden beg�ra pr�vning av<br/>�vervakningsn�mndens beslut i fr�gor som avses i 34 �.</p> <p style="position:absolute;top:445px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>59 �</b></p> <p style="position:absolute;top:442px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>4 </b> Kriminalv�rdsstyrelsens beslut i s�rskilda fall enligt denna lag f�r</p> <p style="position:absolute;top:462px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">�verklagas hos allm�n f�rvaltningsdomstol. Beslut i fr�ga om vistelse<br/>utanf�r anstalt f�r en intagen f�r vilken regeringen har meddelat<br/>f�rordnande enligt 31 � �verklagas dock hos regeringen. Detsamma g�ller<br/>andra beslut av styrelsen enligt denna lag �n som nu har angetts.</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.<br/>I fr�ga om �verklagande av beslut som avses i 49 � f�rsta meningen finns</p> <p style="position:absolute;top:567px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft33">best�mmelser i 38 kap. brottsbalken.</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>61 �</b> Kriminalv�rdsstyrelsen kan �ndra beslut i andra fr�gor �n som avses i<br/>5456 �� som efter bemyndigande enligt 60 � har meddelats av en annan<br/>kriminalv�rdsmyndighet. Den som beslutet ang�r f�r beg�ra styrelsens<br/>pr�vning av ett s�dant beslut, om det har g�tt honom emot.</p> <p style="position:absolute;top:689px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>63 �</b> Alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel f�r omh�ndertas,</p> <p style="position:absolute;top:707px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">1. om de p�tr�ffas hos en intagen,<br/>2. om en intagen f�r dem sig tills�nda,<br/>3. om de medf�rs av n�gon som skall tas in i kriminalv�rdsanstalt, eller<br/>4. om de annars p�tr�ffas inom anstalt och det inte finns n�gon k�nd �gare</p> <p style="position:absolute;top:777px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft33">till dem.</p> <p style="position:absolute;top:794px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33">Den lokala kriminalv�rdsmyndigheten skall l�ta f�rst�ra eller s�lja den</p> <p style="position:absolute;top:811px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">omh�ndertagna egendomen enligt best�mmelserna om beslagtagen egendom<br/>i 2 � 1 f�rsta stycket lagen (1958:205) om f�rverkande av alkoholhaltiga<br/>drycker m.m.</p> <p style="position:absolute;top:864px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33">Best�mmelserna i f�rsta och andra styckena till�mpas �ven i fr�ga om</p> <p style="position:absolute;top:881px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">injektionssprutor eller kanyler som kan anv�ndas f�r insprutning i<br/>m�nniskokroppen eller i fr�ga om andra f�rem�l som �r s�rskilt �gnade att<br/>anv�ndas f�r missbruk av eller annan befattning med narkotika.</p> <p style="position:absolute;top:934px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33">Belopp, som erh�llits vid f�rs�ljning av omh�ndertagen egendom,</p> <p style="position:absolute;top:951px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft33">tillfaller staten.</p> <p style="position:absolute;top:969px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft33">Pengar, som p�tr�ffas hos eller ankommer till en intagen i strid med vad</p> <p style="position:absolute;top:986px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft33">som �r s�rskilt f�reskrivet om intagnas r�tt att inneha pengar, skall</p> <p style="position:absolute;top:1024px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">4 </p> <p style="position:absolute;top:1028px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft36"> Senaste lydelse 1994:440.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:186px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>SFS 1998:610</b></p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft41"></p> <p style="position:absolute;top:183px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft48">omh�ndertas, om det inte �r uppenbart osk�ligt. Omh�ndertagna pengar<br/>skall genom den lokala kriminalv�rdsmyndighetens f�rsorg g�ras<br/>r�nteb�rande men f�r inte disponeras av den intagne f�rr�n vid<br/>anstaltsvistelsens slut, om det inte finns s�rskilda sk�l.</p> <p style="position:absolute;top:270px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>64 �</b></p> <p style="position:absolute;top:267px;left:395px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>5 </b> Antr�ffas i andra fall �n som avses i 63 � inom anstalten egendom</p> <p style="position:absolute;top:288px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft48">som kan antas bli tagen i beslag, f�r den lokala kriminalv�rdsmyndigheten<br/>omh�nderta egendomen i avvaktan p� beslut i fr�gan. Omh�ndertagandet<br/>skall s� snart som m�jligt anm�las till den som f�r besluta om beslag.<br/> </p> <p style="position:absolute;top:366px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft48">1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1999.<br/>2. Best�mmelserna i 47 � skall �ven forts�ttningsvis g�lla i fr�ga om</p> <p style="position:absolute;top:401px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft42">f�rh�llanden som har intr�ffat f�re ikrafttr�dandet.</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft42">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:471px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft42">LAILA FREIVALDS</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:663px;white-space:nowrap" class="ft48">Anders Perklev<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1024px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft45">5 </p> <p style="position:absolute;top:1028px;left:376px;white-space:nowrap" class="ft46"> Senaste lydelse 1995:492.</p> <p style="position:absolute;top:1075px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft47">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1085px;left:696px;white-space:nowrap" class="ft47">Elanders Gotab, Stockholm 1998</p> </div> </div>
background image

Lag
om �ndring i lagen (1974:203) om kriminalv�rd i
anstalt;

utf�rdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1974:203) om

kriminalv�rd i anstalt

2

dels att 33, 47 och 48 �� skall upph�ra att g�lla,
dels att 1, 30, 35, 36, 39, 4951, 5456, 59, 61, 63 och 64 �� skall ha

f�ljande lydelse.

1 � Denna lag avser kriminalv�rd i anstalt efter dom p� f�ngelse.

Vad som f�reskrivs i lagen om den som d�mts till f�ngelse g�ller �ven

den som �lagts f�ngelse som f�rvandlingsstraff f�r b�ter.

Best�mmelser om verkst�llighet av f�ngelsestraff i vissa fall finns i lagen

(1994:451) om intensiv�vervakning med elektronisk kontroll.

30 � Telefonsamtal mellan intagna och personer utanf�r anstalten f�r �ga
rum i den utstr�ckning det l�mpligen kan ske. En intagen kan f�rv�gras
telefonsamtal som �r �gnade att �ventyra s�kerheten i anstalten eller som
kan motverka hans anpassning i samh�llet eller annars vara till skada f�r
honom eller n�gon annan. Om en intagen under utredningen av fr�gor som
avses i 49 � h�lls avskild fr�n andra intagna, f�r han ocks� hindras fr�n
kontakter med andra personer genom telefonsamtal i den utstr�ckning det �r
absolut n�dv�ndigt f�r att syftet med utredningen inte skall �ventyras.

I fr�ga om den som den intagne �nskar samtala med kan s�dan kontroll

som avses i 29 � andra stycket g�ras i den utstr�ckning det anses beh�vligt.

Om det �r n�dv�ndigt med h�nsyn till s�kerheten, skall en tj�nsteman p�

l�mpligt s�tt avlyssna telefonsamtal. Avlyssning f�r endast ske om den
intagne k�nner till det. Telefonsamtal med advokat som bitr�der den intagne
i en r�ttslig angel�genhet f�r inte avlyssnas utan den intagnes medgivande.

1

Prop. 1997/98:95, bet. 1997/98:JuU19, rskr. 1997/98:208 och

prop. 1997/98:96. bet. 1997/98:JuU21, rskr. 1997/98:275.
2

Lagen omtryckt 1990:1011

Senaste lydelse av 33 � 1993:203.

Svensk f�rfattningssamling

SFS 1998:610
Utkom fr�n trycket
den 24 juni 1998

background image

SFS 1998:610

35 �

3 Om en intagen avtj�nar straff f�r ett brott som har riktat sig mot

n�gons liv, h�lsa, frihet eller frid, skall m�ls�ganden tillfr�gas om han eller
hon vill bli underr�ttad om f�ljande:

 i vilken anstalt den intagne befinner sig,
 om den intagne f�rflyttas till �ppen anstalt,
 om den intagne f�r permission enligt 32 �,
 om den intagne vistas utanf�r anstalt enligt 11, 14, 34, 37 eller 43 ��,
 om den intagne friges,
 om den intagne rymmer, och
 om den intagne uteblir efter permission eller n�gon annan vistelse

utanf�r anstalten.

En beg�rd underr�ttelse beh�ver inte l�mnas ang�ende en planerad

vistelse utanf�r anstalten n�r en underr�ttelse p� grund av beslutad
bevakning eller andra f�rh�llanden framst�r som uppenbart obeh�vlig.
Detsamma g�ller n�r en underr�ttelse kan befaras medf�ra fara f�r den
intagnes liv eller h�lsa. Underr�ttelse till m�ls�gande ang�ende frigivning
skall l�mnas i l�mplig tid f�re frigivningen och i andra fall s� tidigt som
m�jligt. Underr�ttelsen skall utformas p� ett s�tt som �r l�mpligt med
h�nsyn till omst�ndigheterna i det enskilda fallet.

36 � Med de begr�nsningar som f�ljer av g�llande best�mmelser och avtal
f�r verksamheten inom kriminalv�rden har de intagna r�tt att i l�mplig
ordning �verl�gga med ledningen f�r den lokala kriminalv�rdsmyndigheten
i fr�gor som �r av gemensamt intresse f�r de intagna. De har ocks� r�tt att i
l�mplig ordning sammantr�da med varandra f�r �verl�ggning i s�dana
fr�gor. Intagen som h�lls avskild fr�n andra intagna f�r dock deltaga i
�verl�ggning eller sammantr�de endast om det kan ske utan ol�genhet.

39 � Tid f�r vistelse utanf�r anstalt enligt 11 �, 14 � andra stycket eller
32, 34 eller 37 � r�knas in i verkst�llighetstiden, om inte s�rskilda sk�l talar
mot det.

49 � Best�mmelser om senarel�ggning av tidpunkten f�r villkorlig
frigivning av en intagen som i v�sentlig grad bryter mot vad som g�ller f�r
verkst�lligheten finns i 26 kap. 7 � brottsbalken. Om det i ett s�dant fall inte
finns tillr�ckliga sk�l att senarel�gga den villkorliga frigivningen, f�r den
intagne, om det bed�ms att han inte kommer att r�tta sig efter en tills�gelse,
i st�llet tilldelas en varning.

50 � Under utredningen av fr�gor som avses i 49 � f�r en intagen tillf�lligt
h�llas avskild fr�n andra intagna i den utstr�ckning det �r absolut
n�dv�ndigt f�r att syftet med utredningen inte skall �ventyras. �tg�rden f�r
inte best� l�ngre �n fyra dygn. Kan den intagne inte h�llas avskild p�
anstalten, f�r han placeras i allm�nt h�kte, om detta �r l�mpligare �n att han
f�rs �ver till en annan anstalt. Den intagne skall f� den l�ttnad i
avskildheten som �r m�jlig.

3

Senaste lydelse 1994:422.

background image

SFS 1998:610

51 � Fr�gor som avses i 49 � skall avg�ras skyndsamt. Innan beslut
meddelas skall f�rh�r h�llas med den intagne. �ver vad som f�rekommit
vid f�rh�r och annan unders�kning skall f�ras protokoll.

54 � Fr�gor enligt 34 � pr�vas av Kriminalv�rdsn�mnden, om den intagne
har d�mts till f�ngelse i l�gst tv� �r. Fr�gor enligt 34 � i andra fall pr�vas av
den �vervakningsn�mnd till vars verksamhetsomr�de anstalten h�r.

55 � Regeringen kan f�rordna att till�mpningen av 34 � f�r flyttas �ver
fr�n Kriminalv�rdsn�mnden till den �vervakningsn�mnd, till vars
verksamhetsomr�de anstalten h�r.

56 � En intagen f�r hos Kriminalv�rdsn�mnden beg�ra pr�vning av
�vervakningsn�mndens beslut i fr�gor som avses i 34 �.

59 �

4 Kriminalv�rdsstyrelsens beslut i s�rskilda fall enligt denna lag f�r

�verklagas hos allm�n f�rvaltningsdomstol. Beslut i fr�ga om vistelse
utanf�r anstalt f�r en intagen f�r vilken regeringen har meddelat
f�rordnande enligt 31 � �verklagas dock hos regeringen. Detsamma g�ller
andra beslut av styrelsen enligt denna lag �n som nu har angetts.

Pr�vningstillst�nd kr�vs vid �verklagande till kammarr�tten.
I fr�ga om �verklagande av beslut som avses i 49 � f�rsta meningen finns

best�mmelser i 38 kap. brottsbalken.

61 � Kriminalv�rdsstyrelsen kan �ndra beslut i andra fr�gor �n som avses i
5456 �� som efter bemyndigande enligt 60 � har meddelats av en annan
kriminalv�rdsmyndighet. Den som beslutet ang�r f�r beg�ra styrelsens
pr�vning av ett s�dant beslut, om det har g�tt honom emot.

63 � Alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel f�r omh�ndertas,

1. om de p�tr�ffas hos en intagen,
2. om en intagen f�r dem sig tills�nda,
3. om de medf�rs av n�gon som skall tas in i kriminalv�rdsanstalt, eller
4. om de annars p�tr�ffas inom anstalt och det inte finns n�gon k�nd �gare

till dem.

Den lokala kriminalv�rdsmyndigheten skall l�ta f�rst�ra eller s�lja den

omh�ndertagna egendomen enligt best�mmelserna om beslagtagen egendom
i 2 � 1 f�rsta stycket lagen (1958:205) om f�rverkande av alkoholhaltiga
drycker m.m.

Best�mmelserna i f�rsta och andra styckena till�mpas �ven i fr�ga om

injektionssprutor eller kanyler som kan anv�ndas f�r insprutning i
m�nniskokroppen eller i fr�ga om andra f�rem�l som �r s�rskilt �gnade att
anv�ndas f�r missbruk av eller annan befattning med narkotika.

Belopp, som erh�llits vid f�rs�ljning av omh�ndertagen egendom,

tillfaller staten.

Pengar, som p�tr�ffas hos eller ankommer till en intagen i strid med vad

som �r s�rskilt f�reskrivet om intagnas r�tt att inneha pengar, skall

4

Senaste lydelse 1994:440.

background image

SFS 1998:610

omh�ndertas, om det inte �r uppenbart osk�ligt. Omh�ndertagna pengar
skall genom den lokala kriminalv�rdsmyndighetens f�rsorg g�ras
r�nteb�rande men f�r inte disponeras av den intagne f�rr�n vid
anstaltsvistelsens slut, om det inte finns s�rskilda sk�l.

64 �

5 Antr�ffas i andra fall �n som avses i 63 � inom anstalten egendom

som kan antas bli tagen i beslag, f�r den lokala kriminalv�rdsmyndigheten
omh�nderta egendomen i avvaktan p� beslut i fr�gan. Omh�ndertagandet
skall s� snart som m�jligt anm�las till den som f�r besluta om beslag.

1. Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1999.
2. Best�mmelserna i 47 � skall �ven forts�ttningsvis g�lla i fr�ga om

f�rh�llanden som har intr�ffat f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

Anders Perklev
(Justitiedepartementet)

5

Senaste lydelse 1995:492.

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.