SFS 2002:307 Rättningsblad. Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

020307r.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i
anstalt;

utfärdad den 23 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 12 och 44 §§ lagen (1974:203) om

kriminalvård i anstalt

2

skall ha följande lydelse.

12 §

3

En intagen är skyldig att delta i den verksamhet och ha den syssel-

sättning i övrigt som anvisas honom eller henne. Den som får ålderspension
enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension eller lagen
(1998:702) om garantipension får dock inte åläggas att ha någon sysselsätt-
ning, och den som har beviljats sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt
lagen (1962:381) om allmän försäkring får åläggas att ha sysselsättning bara
av den art och omfattning som kan anses lämplig för honom eller henne.

44 §

Intagen skall få ersättning, enligt normer som meddelas av regeringen

eller myndighet som regeringen bestämmer för arbete som han eller hon ut-
fört, om detta inte skett för egen räkning eller åt arbetsgivare utom anstalten.
Ersättning skall utges även när intagen, enligt vad som bestämts rörande ho-
nom eller henne, under arbetstid deltar i undervisning, utbildning eller annan
särskilt anordnad verksamhet eller behandling eller bedriver enskilda stu-
dier. Kan arbete eller annan verksamhet som berättigar till ersättning inte be-
redas intagen eller är denne helt eller delvis oförmögen till sådan verksam-
het, skall ersättning ändå utges i den mån den intagne inte får ålderspension
enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension eller lagen
(1998:702) om garantipension eller sjukersättning eller aktivitetsersättning
enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Ersättning för arbete skall bestämmas med hänsyn till den intagnes arbets-

insats, om ej särskilda skäl föranleder annat. För annan verksamhet skall er-
sättning i regel bestämmas enhetligt.

Regeringen eller myndighet, som regeringen bestämmer, meddelar före-

skrifter beträffande användningen av ersättning enligt första stycket och av
annan arbetsinkomst som intagen uppbär.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

1

Prop. 2001/02:84 och 164, bet. 2001/02:SfU16, rskr. 2001/02:252.

2

Lagen omtryckt 1990:1011.

3

Senaste lydelse 1998:599.

SFS 2002:307

Utkom från trycket
den 4 juni 2002

OBS!

Detta rättelseblad ersätter tidigare utgivna SFS 2002:307. Rättelsen avser

underskriften.

background image

2

SFS 2002:307

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Anne Holm Gulati
(Justitiedepartementet)

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.