SFS 2003:410 Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

030410.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i
anstalt;

utfärdad den 12 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 § lagen (1974:203) om kriminal-

vård i anstalt

2

skall ha följande lydelse.

5 §

Kriminalvården i anstalt skall planläggas och genomföras i nära sam-

verkan mellan kriminalvårdens olika organ. I den mån ett förverkligande av
vårdens syfte kräver insatser av andra samhälleliga organ, skall erforderlig
samverkan ske med företrädare för sådant organ.

Vid planläggningen av den intagnes behandling skall samråd äga rum

med denne. I den utsträckning det lämpligen kan ske bör samråd ske även
med hans närstående. Den intagne skall beredas tillfälle yttra sig om tilläm-
nade åtgärder som rör honom särskilt, om ej synnerliga skäl talar däremot.

Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn

kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1

§ socialtjänstlagen

(2001:453).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Nils

Cederstierna

(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2002/03:53, bet. 2002/03:SoU15, rskr. 2002/03:225.

2

Lagen omtryckt 1990:1011.

SFS 2003:410

Utkom från trycket
den 23 juni 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.