SFS 2001:510 Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

010510.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i
anstalt;

utfärdad den 17 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1974:203) om kri-

minalvård i anstalt

2

dels

att 16 § skall upphöra att gälla,

dels

att 7, 35, 39, 58 a och 59 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 33–33 b och 56 a §§,

av följande lydelse.

7 §

3

Vid fördelning av de intagna mellan öppna och slutna anstalter skall

följande iakttas.

En intagen bör placeras i en öppen anstalt, om inte placering i en sluten

anstalt är nödvändig av säkerhetsskäl eller för att den intagne skall få möjlig-
het till sådant arbete eller sådan undervisning, utbildning eller särskild be-
handling som inte lämpligen kan ordnas i en öppen anstalt. Vid bedöm-
ningen av om det av säkerhetsskäl är nödvändigt med placering i en sluten
anstalt skall bland andra omständigheter beaktas om det finns risk för att den
intagne skall avvika eller fortsätta med brottslig verksamhet. Vidare skall
den som kan befaras missbruka eller på annat sätt ta befattning med narko-
tika under verkställigheten företrädesvis placeras i en sluten anstalt.

För den som avtjänar fängelse i lägst fyra år skall det särskilt beslutas om

de villkor som skall gälla för verkställigheten när det gäller placering i an-
stalt samt permissioner, vistelser och verkställighet utanför anstalt enligt 11,
14, 32, 33 a och 34 §§. Om det finns särskilda skäl skall sådana villkor be-
slutas också för annan intagen som dömts till fängelse i lägst två år.

Prövning av vilka särskilda villkor som skall gälla för verkställigheten en-

ligt tredje stycket skall ske så snart verkställigheten påbörjas eller annars så
snart behov därav uppkommer. Villkoren skall omprövas när det finns an-
ledning till det.

Beslut om anstaltsplacering, förflyttning till annan anstalt samt permissio-

ner, vistelser och verkställighet utanför anstalt enligt 11, 14, 32, 33 a och
34 §§ som strider mot de särskilda villkoren får inte meddelas.

1

Prop. 2000/01:76, bet. 2000/01:JuU21, rskr. 2000/01:198.

2

Lagen omtryckt 1990:1011.

Senaste lydelse av 16 § 1981:213.

3

Senaste lydelse 1998:599.

SFS 2001:510

Utkom från trycket
den 19 juni 2001

background image

2

SFS 2001:510

33 §

4

Under den sista tiden i anstalt skall förberedelserna för den intagnes

frigivning vara särskilt inriktade på konkreta åtgärder för att underlätta över-
gången till ett liv i frihet.

Den intagnes bostads- och sysselsättningssituation samt hans eller hennes

behov av stöd- och behandlingsinsatser efter frigivningen skall utredas. Ut-
redningen skall syfta till att den intagne vid frigivningen i möjligaste mån
skall ha sin försörjning ordnad genom arbete eller på annat sätt och att han
eller hon skall ha tillgång till bostad. Om den intagne behöver undervisning,
utbildning eller ekonomiskt, socialt eller medicinskt stöd efter frigivningen
skall åtgärder vidtas så att dessa behov, så långt som möjligt, kan tillgodo-
ses.

Förutsättningarna för att bevilja den intagne frigång enligt 11 §, verkstäl-

lighet utanför anstalt enligt 33 a § eller vistelse utanför anstalt enligt 34 §
skall särskilt övervägas.

Förberedelserna skall ske i nära samverkan med den intagne och i samar-

bete med berörda myndigheter, organisationer och enskilda personer som
kan främja den intagnes anpassning i samhället.

Åtgärder och ställningstaganden enligt denna paragraf skall dokumente-

ras.

33 a §

En intagen som avtjänar fängelse i lägst två år kan, för att underlätta

hans eller hennes anpassning i samhället, medges att avtjäna högst fyra må-
nader av straffet omedelbart före villkorlig frigivning genom verkställighet
utanför anstalt. Verkställigheten skall ske genom intensivövervakning med
elektronisk kontroll.

Medgivande till sådan verkställighet får inte lämnas om det kan befaras

att den intagne kommer att avvika, återfalla i brott eller missbruka alkohol,
narkotika eller andra beroendeframkallande medel eller om särskilda skäl i
övrigt talar mot verkställighet utanför anstalt.

Av 7 § följer att beslut enligt denna bestämmelse inte får strida mot de

särskilda villkor som gäller för verkställigheten.

33 b §

I fråga om formerna för verkställighet enligt 33 a § tillämpas 3, 4, 6

och 7 §§ samt 8 § första stycket 1–4 och andra stycket lagen (1994:451) om
intensivövervakning med elektronisk kontroll.

Vid bedömningen av vilka villkor och föreskrifter som skall gälla för

verkställigheten skall särskilt beaktas att syftet med verkställighet enligt
33 a § är att underlätta den intagnes anpassning i samhället.

35 §

5

Om en intagen avtjänar straff för ett brott som har riktat sig mot nå-

gons liv, hälsa, frihet eller frid, skall målsäganden tillfrågas om han eller hon
vill bli underrättad om följande:

– i vilken anstalt den intagne befinner sig,
– om den intagne förflyttas till öppen anstalt,
– om den intagne får permission enligt 32 §,
– om den intagne vistas utanför anstalt enligt 11, 14, 34, 37 eller 43 §§,

4

Tidigare 33 § upphävd genom 1998:610.

5

Senaste lydelse 1998:610.

background image

3

SFS 2001:510

– om den intagne avtjänar en del av straffet genom verkställighet utanför

anstalt enligt 33 a §,

– om den intagne friges,
– om den intagne rymmer, och
– om den intagne uteblir efter permission eller någon annan vistelse utan-

för anstalten.

En begärd underrättelse behöver inte lämnas angående en planerad vis-

telse utanför anstalten när en underrättelse på grund av beslutad bevakning
eller andra förhållanden framstår som uppenbart obehövlig. Detsamma gäl-
ler när en underrättelse kan befaras medföra fara för den intagnes liv eller
hälsa. Underrättelse till målsägande angående frigivning skall lämnas i
lämplig tid före frigivningen och i andra fall så tidigt som möjligt. Underrät-
telsen skall utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till omständig-
heterna i det enskilda fallet.

39 §

6

Tid för vistelse eller verkställighet utanför anstalt enligt 11 §, 14 §

andra stycket eller 32, 33 a, 34 eller 37 § räknas in i verkställighetstiden, om
inte särskilda skäl talar mot det.

56 a §

Frågan om den intagne med tillämpning av 33 a § skall få undergå

verkställighet utanför anstalt prövas på skriftlig ansökan av denne.

Den lokala kriminalvårdsmyndigheten skall verka för att intagna som kan

komma i fråga för verkställighet enligt 33 a § informeras om innehållet i la-
gen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll och skall
ombesörja den utredning som behövs för prövningen av en ansökan om så-
dan verkställighet.

I fråga om verkställighet enligt 33 a § och upphörande av sådan verkstäl-

lighet tillämpas i övrigt 13 § första stycket första meningen

samt andra och

tredje styckena, 14–16 §§, 17 § första stycket samt 18–20 §§ lagen om in-
tensivövervakning med elektronisk kontroll.

58 a §

7

Regeringen får beträffande en viss intagen besluta att ett ärende om

vistelse eller verkställighet utanför anstalt skall överlämnas till regeringens
prövning, om det är påkallat med hänsyn till rikets säkerhet eller till risken
för att den intagne under verkställigheten i anstalt medverkar till brott som
innefattar användande av våld, hot eller tvång för politiska syften.

59 §

8

Kriminalvårdsstyrelsens beslut i särskilda fall enligt denna lag får

överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Beslut i fråga om vistelse eller
verkställighet utanför anstalt för en intagen för vilken regeringen har medde-
lat förordnande enligt 31 § överklagas dock hos regeringen. Detsamma gäl-
ler andra beslut av styrelsen enligt denna lag än som nu har angetts.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
I fråga om överklagande av beslut som avses i 49 § första meningen finns

bestämmelser i 38 kap. brottsbalken.

6

Senaste lydelse 1998:610.

7

Senaste lydelse 1991:1134.

8

Senaste lydelse 1998:610.

background image

4

SFS 2001:510

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Nils Cederstierna
(Justitiedepartementet)

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.