SFS 2000:571 Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Du är här: Start / Straffrätt / Fängelselag (2010:610) / SFS 2000:571 Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt
000571.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i
anstalt;

utfärdad den 31 maj 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 43 § lagen (1974:203) om krimi-

nalvård i anstalt skall ha följande lydelse.

43 §

2

Intagen skall inställas vid domstol eller vid nämnd som avses i

37 kap. brottsbalken, om domstolen eller nämnden begär det. Begär annan
myndighet att intagen skall inställas inför denna, prövar Kriminalvårds-
styrelsen om det skall ske. I anslutning till inställelse varom nu är fråga får
intagen tillfälligt placeras i allmänt häkte, om det behövs av säkerhetsskäl.

Tiden för inställelse som avses i första stycket inräknas i verkställighetsti-

den. Detsamma gäller tid som intagen vistas utanför anstalt med stöd av
4 kap. 29 eller 31 § lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brott-
mål.

�&talas intagen, skall han på begäran erhålla den lättnad i verkställigheten

som erfordras för utförande av hans talan i målet.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Annika Lowén
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1999/2000:61, bet. 1999/2000:JuU19, rskr. 1999/2000:216.

2

Senaste lydelse 1992:108.

SFS 2000:571

Utkom från trycket
den 26 juni 2000

4

SFS 2000:539�577

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.