SFS 2005:656 Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

050656.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i
anstalt;

utfärdad den 1 september 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 24 § lagen (1974:203) om krimi-

nalvård i anstalt

2 skall ha följande lydelse.

24 § I den utsträckning det kan ske utan olägenhet får en intagen inneha
personliga tillhörigheter samt skaffa sig eller ta emot böcker, tidskrifter, tid-
ningar och annat som kan bereda honom sysselsättning under fritiden.

I övrigt får en intagen inneha pengar och skaffa sig eller ta emot varor eller

annat enligt särskilda bestämmelser. Om det är nödvändigt för att hindra att
otillåtna varor införs på en anstalt, får föreskrivas att de intagna inte utan sär-
skilt medgivande får ta emot försändelse av annat slag än brev eller annan
skriftlig handling.

En intagen får inte utan särskilt medgivande disponera pass som förvaras

av anstalten.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM

Annika Lowén
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2004/05:119, bet. 2004/05:JuU27, rskr. 2004/05:290.

2 Lagen omtryckt 1990:1011.

SFS 2005:656

Utkom från trycket
den 13 september 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.