SFS 2022:680 Lag om ändring i fängelselagen (2010:610)

SFS2022-680.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i fängelselagen (2010:610)

Utfärdad den 2 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 7 kap. 11 § och 13 kap. 6 § fängelse-
lagen (2010:610) ska ha följande lydelse.

7 kap.
11 §
Regeringen får när det gäller en viss intagen besluta om undantag från
bestämmelserna i detta kapitel, om det behövs med hänsyn till rikets säker-
het eller risken för att den intagne under verkställigheten i anstalt medverkar
till terroristbrott enligt 4 § terroristbrottslagen (2022:666).

13 kap.
6 §
Regeringen får när det gäller en viss intagen besluta att ett ärende om
vistelse utanför anstalt ska överlämnas till regeringens prövning, om det be-
hövs med hänsyn till rikets säkerhet eller risken för att den intagne under
verkställigheten medverkar till terroristbrott enligt 4 § terroristbrottslagen
(2022:666).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Eva Marie Hellstrand
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2021/22:133, bet. 2021/22:JuU31, rskr. 2021/22:324.

SFS

2022:680

Publicerad
den

8 juni 2022

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.