SFS 2022:736 Lag om ändring i fängelselagen (2010:610)

SFS2022-736.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i fängelselagen (2010:610)

Utfärdad den 2 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i fängelselagen (2010:610) ska
införas en ny paragraf, 8 kap. 7 a §, och närmast före 8 kap. 7 a § en ny
rubrik av följande lydelse.

8 kap.
Fingeravtryck
7 a §
Fingeravtryck av en intagen ska tas vid verkställighet av en dom eller
ett beslut på fängelse i lägst sex månader, om den intagne inte finns i det
fingeravtrycksregister som förs av Polismyndigheten enligt lagen
(2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdata-
lagens område. Fingeravtrycken ska tas så snart som möjligt efter det att
verkställigheten har inletts.

Fingeravtryck av den intagne får tas på nytt, om det finns särskilda skäl.
Fingeravtrycken ska tas av Kriminalvården eller, om det är lämpligare,

Polismyndigheten. Om Kriminalvården tar fingeravtryck ska finger-
avtrycken och de biometriska data som tas fram ur dessa förstöras av
Kriminalvården omedelbart efter det att fingeravtrycken har tagits emot av
Polismyndigheten.

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Martin Rhodin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2021/22:172, bet. 2021/22:JuU37, rskr. 2021/22:338.

SFS

2022:736

Publicerad
den

9 juni 2022

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.