SFS 2003:1219 Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Du är här: Start / Straffrätt / Fängelselag (2010:610) / SFS 2003:1219 Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt
031219.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i
anstalt;

utfärdad den 18 december 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1974:203) om

kriminalvård i anstalt

2

dels

att 31, 52 c och 59 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 29 a §, av följande lydelse.

29 a §

Om det är nödvändigt för att upprätthålla säkerheten vid en viss

sluten anstalt får Kriminalvårdsstyrelsen besluta att samtliga personer som
passerar in i anstalten skall kroppsvisiteras (allmän inpasseringskontroll).
Syftet med allmän inpasseringskontroll skall vara att söka efter otillåtna
föremål. Skriftliga meddelanden får inte granskas.

Beslut om allmän inpasseringskontroll får avse högst tre månader i taget.
Kriminalvårdsstyrelsen får i enskilda fall medge undantag från allmän in-

passeringskontroll, om det finns särskilda skäl för det.

31 §

3

Regeringen får beträffande en viss intagen besluta om avvikelse från

bestämmelserna i 25�29 och 30 §§, om det är påkallat med hänsyn till rikets
säkerhet eller till risken för att den intagne under verkställigheten i anstalt
medverkar till terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terro-
ristbrott.

52 c §

4

Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning får inte göras mer ingå-

ende än vad ändamålet med åtgärden kräver. All den hänsyn som omstän-
digheterna medger skall iakttas. Om möjligt skall ett vittne närvara.

Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning av en kvinna får inte verkställas

eller bevittnas av annan än en kvinna, läkare eller legitimerad sjuksköterska.
Följande åtgärder får emellertid verkställas och bevittnas av en man, nämli-
gen,

1. kroppsvisitation som avses i 52 a § tredje stycket,
2. kroppsvisitation som enbart innebär att föremål som en person bär med

sig undersöks,

3. kroppsvisitation som sker med metalldetektor eller liknande teknisk an-

ordning, och

1

Prop. 2003/04:3, bet. 2003/04:JuU7, rskr. 2003/04:109.

2

Lagen omtryckt 1990:1011.

3

Senaste lydelse 2003:159.

4

Senaste lydelse 1995:492.

SFS 2003:1219

Utkom från trycket
den 30 december 2003

background image

2

SFS 2003:1219

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

4. kroppsbesiktning som enbart innebär att blodprov eller alkoholut-

andningsprov tas.

Ett otillåtet föremål, som anträffas vid kroppsvisitation eller kroppsbesikt-

ning, skall omhändertas och förvaras för den intagnes räkning, såvitt inte an-
nat är föreskrivet.

59 §

5

Kriminalvårdsstyrelsens beslut i särskilda fall enligt denna lag får

överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Beslut i fråga om vistelse eller
verkställighet utanför anstalt för en intagen för vilken regeringen har medde-
lat förordnande enligt 31 § överklagas dock hos regeringen. Detsamma gäl-
ler andra beslut av styrelsen enligt denna lag än som nu har angetts. Beslut i
en fråga som avses i 29 a § första stycket får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
I fråga om överklagande av beslut som avses i 49 § första meningen finns

bestämmelser i 38 kap. brottsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 februari 2004.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Anne Holm Gulati
(Justitiedepartementet)

5

Senaste lydelse 2001:510.

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.