SFS 2006:1493 Lag om ändring i lagen (2006:432) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Du är här: Start / Straffrätt / Fängelselag (2010:610) / SFS 2006:1493 Lag om ändring i lagen (2006:432) om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt
061493.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:432) om ändring i lagen
(1974:203) om kriminalvård i anstalt;

utfärdad den 14 december 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 60 § lagen (1974:203) om krimi-

nalvård i anstalt i stället för dess lydelse enligt lagen (2006:432) om ändring
i nämnda lag skall ha följande lydelse.

60 §

En utslussningsåtgärd skall förenas med de villkor som behövs för att

syftet med åtgärden skall uppnås eller för att göra det möjligt för Kriminal-
vården att utöva nödvändig kontroll. Villkoren får avse

1. förbud mot att lämna sin bostad annat än på särskilt bestämda tider,
2. skyldighet att vistas endast inom ett visst geografiskt område,
3. förbud mot att vistas inom ett visst geografiskt område eller att ta kon-

takt med en viss person,

4. att elektroniska hjälpmedel skall användas vid kontroll av villkor enligt

1�3, eller

5. annan liknande åtgärd som är nödvändig.
Om det finns särskilda skäl för det, får Kriminalvården i samband med ett

beslut om vårdvistelse enligt 56 § meddela en föreskrift enligt 26 kap. 15 §
första stycket 3 brottsbalken som skall gälla för tiden efter villkorlig frigiv-
ning.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Lowén
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2006/07:9, bet. 2006/07:SfU4, rskr. 2006/07:34

SFS 2006:1493

Utkom från trycket
den 28 december 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.