SFS 2010:610 Fängelselag

100610.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Fängelselag;

utfärdad den 10 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens innehåll och tillämpningsområde

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om verkställighet av fängelse i kri-

minalvårdsanstalt. Bestämmelserna avser

– placering (2 kap.),
– sysselsättning och ersättning (3 kap.),
– fritid (4 kap.),
– personliga tillhörigheter (5 kap.),
– vistelse i gemensamhet och avskildhet (6 kap.),
– besök och andra kontakter (7 kap.),
– särskilda kontroll- och tvångsåtgärder (8 kap.),
– hälso- och sjukvård (9 kap.),
– permission och annan tillfällig vistelse utanför anstalt (10 kap.),
– särskilda utslussningsåtgärder (11 kap.),
– varning och uppskjuten villkorlig frigivning (12 kap.), samt
– beslut och överklagande m.m. (13–15 kap.).

2 §

Den som är intagen i anstalt får medges att vistas utanför anstalten en-

ligt 9 kap. 1 §, 10 kap. 1–4 §§ och 11 kap. 1 §.

Som vistelse utanför anstalt anses inte att en intagen, genom Kriminal-

vårdens försorg, transporteras utanför en anstalt med anledning av att ett be-
slut enligt lagen ska verkställas.

Vid vistelse utanför anstalt enligt 11 kap. 1 § första stycket 2–4 gäller inte

2–10 kap.

3 §

Bestämmelser om när ett fängelsestraff får verkställas och hur tiden för

verkställigheten ska beräknas finns i lagen (1974:202) om beräkning av
strafftid m.m.

1 Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317.

SFS 2010:610

Utkom från trycket
den 22 juni 2010

background image

2

SFS 2010:610

Verkställighetens mål och utformning

4 §

Varje intagen ska bemötas med respekt för sitt människovärde och med

förståelse för de särskilda svårigheter som är förenade med frihets-
berövandet.

5 §

Verkställigheten ska utformas så att den intagnes anpassning i sam-

hället underlättas och så att negativa följder av frihetsberövandet motverkas.

Verkställigheten ska, i den utsträckning det är möjligt utan att kravet på

samhällsskydd eftersätts, särskilt inriktas på åtgärder som är ägnade att före-
bygga återfall i brott. För varje intagen ska det upprättas en individuellt ut-
formad verkställighetsplan.

Verkställigheten ska planeras och utformas efter samråd med den intagne

och i samverkan med berörda myndigheter.

6 §

Verkställigheten får inte innebära andra begränsningar i den intagnes

frihet än som följer av denna lag eller som är nödvändiga för att ordningen
eller säkerheten ska kunna upprätthållas.

En kontroll- eller tvångsåtgärd får endast användas om den står i rimlig

proportion till syftet med åtgärden. Om en mindre ingripande åtgärd är till-
räcklig ska den användas.

Särskilda villkor för långtidsdömda

7 §

För en intagen som avtjänar fängelse i lägst fyra år ska det, om det inte

är uppenbart obehövligt, beslutas om de särskilda villkor som av säkerhets-
skäl är nödvändiga när det gäller

1. placering i anstalt,
2. vistelse utanför anstalt enligt 10 kap. 1 och 2 §§, och
3. särskilda utslussningsåtgärder enligt 11 kap. 1 §.
Om det finns särskilda skäl ska villkor enligt första stycket också

beslutas för en intagen som har dömts till fängelse i lägst två år.

8 §

Prövning av vilka särskilda villkor som ska gälla för verkställigheten

enligt 7 § ska ske så snart verkställigheten påbörjas eller annars när det finns
behov av det. Villkoren ska omprövas när det finns anledning till det.

Ett beslut om placering, permission, särskild permission eller särskilda

utslussningsåtgärder får inte meddelas i strid med de särskilda villkoren.

2 kap. Placering

Placering i anstalt

1 §

En intagen får inte placeras så att han eller hon underkastas mer ingrip-

ande övervakning och kontroll än som är nödvändigt för att ordningen eller
säkerheten ska kunna upprätthållas.

Vid beslut om placering ska, i den utsträckning det är möjligt, hänsyn tas

till den intagnes behov av sysselsättning, omvårdnad och en lämplig fri-
givningsplanering.

background image

3

SFS 2010:610

2 §

En intagen får inte placeras så att han eller hon vistas tillsammans med

intagna av motsatt kön. En intagen får dock medges att vistas med intagna av
motsatt kön om det är lämpligt och de intagna samtycker till det.

Placering av unga

3 §

En intagen som är under arton år får inte placeras så att han eller hon

vistas tillsammans med intagna över arton år, om det inte kan anses vara till
hans eller hennes bästa.

Placering på säkerhetsavdelning

4 §

En intagen får placeras på en avdelning med särskild hög grad av över-

vakning och kontroll (säkerhetsavdelning) om

1. det finns en varaktig risk för att den intagne rymmer eller fritas och det

kan antas att han eller hon är särskilt benägen att fortsätta allvarlig brottslig
verksamhet, eller

2. det finns särskild anledning att anta att det behövs för att hindra den in-

tagne från allvarlig brottslig verksamhet under vistelsen i anstalt.

Ett beslut om placering på en säkerhetsavdelning ska omprövas så ofta det

finns anledning till det, dock minst en gång i månaden.

Tillstånd att ha spädbarn hos sig

5 §

En intagen får medges att ha sitt spädbarn hos sig, om det kan anses

vara till barnets bästa.

3 kap. Sysselsättning och ersättning

Den intagnes rätt till sysselsättning

1 §

En intagen ska ges möjlighet till sysselsättning i form av arbete, utbild-

ning, brotts- och missbruksrelaterad programverksamhet eller annan struktu-
rerad verksamhet.

Sysselsättningsplikt

2 §

En intagen är skyldig att utföra eller delta i den sysselsättning som an-

visas honom eller henne.

En intagen som uppbär ålderspension enligt socialförsäkringsbalken får

inte åläggas någon sysselsättning. En intagen som har beviljats sjukersätt-
ning eller aktivitetsersättning enligt samma balk får åläggas sysselsättning
bara av den art och den omfattning som kan anses lämplig för honom eller
henne.

En intagen får inte åläggas att underkasta sig behandling av medicinsk ka-

raktär.

background image

4

SFS 2010:610

Ersättning

3 §

En intagen har rätt till ersättning från Kriminalvården om

1. han eller hon har utfört eller deltagit i anvisad sysselsättning, och
2. ersättning för sysselsättningen inte betalas ut av någon annan.

4 §

Kriminalvården ska, för permissions- och frigivningsändamål, hålla

inne en tiondel av den ersättning som avses i 3 §. Kriminalvården får i sär-
skilda fall medge att den ersättning som hålls inne används för annat ända-
mål. Ersättning som hålls inne ska betalas ut till den intagne senast i sam-
band med att han eller hon inte längre ska vara berövad friheten.

I fråga om den som är dömd till utvisning får ersättning som hålls inne en-

ligt första stycket användas för betalning av en sådan resa som avses i
19 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716).

5 §

Om en intagen uppsåtligen har skadat egendom som tillhör eller har

upplåtits till Kriminalvården, får Kriminalvården av den ersättning som av-
ses i 3 § ta ut ett belopp som motsvarar kostnaderna för att ersätta eller på
annat sätt återställa egendomen.

6 §

Ersättning som avses i 3 § får inte utmätas.

4 kap. Fritid

Vistelse utomhus

1 §

En intagen ska ges möjlighet att vistas utomhus minst en timme varje

dag, om det inte finns synnerliga skäl mot det.

Fritidssysselsättning

2 §

En intagen ska ges möjlighet att på lämpligt sätt ägna sig åt fysisk akti-

vitet och annan fritidssysselsättning.

Utbud av massmedier

3 §

En intagen ska ges möjlighet att på lämpligt sätt följa vad som händer i

omvärlden.

Religionsutövning

4 §

En intagen ska ges möjlighet att på lämpligt sätt utöva sin religion.

Förtroenderåd

5 §

En intagen ska ges möjlighet att på lämpligt sätt sammanträda med

andra intagna för överläggning i frågor som är av gemensamt intresse för de
intagna (förtroenderåd).

Ett förtroenderåd ska ges möjlighet att på lämpligt sätt överlägga med

ledningen för anstalten.

background image

5

SFS 2010:610

5 kap. Personliga tillhörigheter

1 §

En intagen får ta emot och inneha böcker, tidskrifter och tidningar,

dock inte sådana som kan

1. äventyra ordningen eller säkerheten, eller
2. antas motverka den behandling som han eller hon genomgår.
I övrigt får en intagen ta emot och inneha de personliga tillhörigheter som

är motiverade med hänsyn till att verkställigheten ska kunna genomföras på
ett ändamålsenligt sätt.

2 §

Tillhörigheter som en intagen inte får ta emot och inneha får om-

händertas och förvaras för den intagnes räkning. Tillhörigheter som om-
händertagits ska lämnas ut till den intagne senast i samband med att han eller
hon inte längre ska vara berövad friheten.

En intagen får inte utan särskilt medgivande disponera pass och pengar

som omhändertagits enligt första stycket.

3 §

Tillhörigheter som omhändertagits får på den intagnes bekostnad sän-

das till den adress där han eller hon är folkbokförd eller till annan adress som
han eller hon anger.

4 §

Lämnar en intagen kvar tillhörigheter i en anstalt ska tillhörigheterna

förvaras där i tre månader från det att frihetsberövandet upphört. Om till-
hörigheterna inte har hämtas ut inom denna tid, får de genom Kriminal-
vårdens försorg säljas eller, om det inte är möjligt, förstöras.

Om Kriminalvården har sålt en intagens tillhörigheter, har han eller hon

rätt till skälig ersättning. Sådan ersättning får inte betalas ut med ett högre
belopp än som har influtit vid försäljningen.

6 kap. Vistelse i gemensamhet och avskildhet

Gemensamhet

1 §

En intagen ska under den tid då han eller hon är skyldig att utföra eller

delta i sysselsättning vistas tillsammans med andra intagna (gemensamhet),
om inte annat anges i denna lag eller följer av sysselsättningens särskilda
beskaffenhet.

2 §

En intagen ska ges möjlighet att på sin fritid vistas i gemensamhet, om

inte annat anges i denna lag.

Avskildhet vid dygnsvila

3 §

Intagna får hållas avskilda från varandra i anslutning till dygnsvilan.

Avskildhet på egen begäran

4 §

En intagen får, om det är lämpligt, medges att på egen begäran hållas

avskild från andra intagna.

Ett medgivande till avskildhet enligt första stycket ska omprövas så ofta

det finns anledning till det, dock minst en gång i månaden.

background image

6

SFS 2010:610

Avskildhet av ordnings- och säkerhetsskäl

5 §

Intagna får tillfälligt hållas avskilda från varandra, om det är nödvänd-

igt för att ordningen eller säkerheten ska kunna upprätthållas.

6 §

En intagen får tillfälligt hållas avskild från andra intagna, om det är

nödvändigt på grund av att den intagne är våldsam eller berusad.

Om ett avskiljande enligt första stycket inte kan verkställas i anstalt, får

den intagne placeras i häkte i högst två dygn.

7 §

En intagen får hållas avskild från andra intagna om det är nödvändigt

1. med hänsyn till rikets säkerhet,
2. med hänsyn till att det finns en risk för den intagnes eller någon annans

säkerhet till liv eller hälsa eller för allvarlig skadegörelse på egendom som
tillhör eller har upplåtits till Kriminalvården,

3. med hänsyn till att det finns en risk för att den intagne rymmer eller fri-

tas och det kan antas att han eller hon är särskilt benägen att fortsätta allvar-
lig brottslig verksamhet,

4. för att hindra att den intagne påverkar någon annan intagen att allvarligt

störa ordningen i anstalten,

5. för att hindra att den intagne medverkar till att någon annan intagen får

tillgång till alkohol, narkotika, något annat berusningsmedel, något sådant
medel som avses i 1 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopnings-
medel eller någon sådan vara som omfattas av lagen (1999:42) om förbud
mot vissa hälsofarliga varor, eller

6. för att hindra att den intagne allvarligt ofredar någon annan intagen.
Ett beslut om avskildhet enligt första stycket ska omprövas så ofta det

finns anledning till det, dock minst var tionde dag.

Avskildhet vid utredning av misskötsamhet

8 §

Under utredning av frågor enligt 12 kap. 1 § denna lag eller enligt

26 kap. 6 och 7 §§ brottsbalken får en intagen tillfälligt hållas avskild från
andra intagna i den utsträckning det är absolut nödvändigt för att syftet med
utredningen inte ska äventyras. Den intagne får inte hållas avskild under
längre tid än fyra dygn.

En intagen som hålls avskild från andra intagna enligt första stycket får

vägras kontakt med andra personer genom besök, elektronisk kommunika-
tion eller försändelser, om det är absolut nödvändigt för att syftet med utred-
ningen inte ska äventyras.

Om ett avskiljande enligt första stycket inte kan verkställas i anstalt, får

den intagne placeras i häkte.

Avskildhet vid kroppsbesiktning

9 §

En intagen får hållas avskild från andra intagna om det är nödvändigt

för att genomföra en kroppsbesiktning.

background image

7

SFS 2010:610

Läkarundersökning

10 §

En intagen som hålls avskild från andra intagna på grund av att han

eller hon uppträder våldsamt eller är farlig för sin egen säkerhet till liv eller
hälsa ska undersökas av läkare så snart som möjligt. En intagen som av
andra skäl hålls avskild från andra intagna ska undersökas av läkare om det
behövs med hänsyn till den intagnes hälsotillstånd, dock minst en gång i må-
naden.

7 kap. Besök och andra kontakter

Besök

1 §

En intagen får ta emot besök i den utsträckning det lämpligen kan ske.

Ett besök får dock vägras om det

1. kan äventyra säkerheten på ett sätt som inte kan avhjälpas genom kon-

troll enligt 2 eller 3 §,

2. kan motverka den intagnes anpassning i samhället, eller
3. på annat sätt kan vara till skada för den intagne eller någon annan.

2 §

Ett besök får, om det är nödvändigt av säkerhetsskäl, kontrolleras

genom att

1. personal övervakar besöket, eller
2. besöket äger rum i ett besöksrum som är så utformat att det omöjliggör

att föremål överlämnas.

Ett besök av en advokat som biträder den intagne i en rättslig angelägen-

het får kontrolleras endast om advokaten eller den intagne begär det.

3 §

Ett besök får, om det är nödvändigt av säkerhetsskäl, villkoras av att

besökaren underkastar sig kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning.

Elektronisk kommunikation

4 §

En intagen får stå i förbindelse med en annan person genom elektron-

isk kommunikation i den utsträckning det lämpligen kan ske. Sådan kom-
munikation får dock vägras om den

1. kan äventyra säkerheten på ett sätt som inte kan avhjälpas genom

avlyssning enligt 5 §,

2. kan motverka den intagnes anpassning i samhället, eller
3. på annat sätt kan vara till skada för den intagne eller någon annan.

5 §

Elektronisk kommunikation mellan en intagen och en annan person får

avlyssnas om det är nödvändigt av säkerhetsskäl. De som ska kommunicera
med varandra ska i förväg informeras om kontrollen.

Elektronisk kommunikation mellan en intagen och en advokat som biträ-

der den intagne i en rättslig angelägenhet får inte avlyssnas.

Försändelser

6 §

En försändelse mellan en intagen och en advokat, en svensk myndighet

eller ett internationellt organ som har av Sverige erkänd behörighet att ta
emot klagomål från enskilda ska vidarebefordras utan granskning. Om det

background image

8

SFS 2010:610

finns anledning att anta att uppgiften om avsändare av en sådan försändelse
till en intagen är oriktig, får försändelsen granskas i syfte att utreda vem
avsändaren är.

7 §

I andra fall än som avses i 6 § får en försändelse till eller från en inta-

gen i anstalt granskas, om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller
säkerheten. Syftet med granskningen ska vara att undersöka om försändelsen

1. innehåller något otillåtet föremål, eller
2. är ett led i en pågående eller planerad brottslig verksamhet, ett planerat

avvikande eller något annat liknande förfarande.

8 §

En försändelse som har granskats ska, om inte särskilda skäl talar mot

det, lämnas ut till den intagne så snart som möjligt och senast när han eller
hon inte längre ska vara berövad friheten.

9 §

Bestämmelserna i 6–8 §§ gäller även en försändelse till eller från en

sammanslutning av intagna.

Gemensamma bestämmelser

10 §

Om det behövs för att kunna bedöma om besök eller elektronisk kom-

munikation kan tillåtas enligt 1 eller 4 § eller ska kontrolleras enligt 2 eller
5 §, ska det i förväg undersökas om den som kontakten ska äga rum med är
dömd eller misstänkt för brott eller för att utöva brottslig verksamhet. I den
utsträckning det behövs får upplysningar också inhämtas om hans eller hen-
nes personliga förhållanden i övrigt.

11 §

Regeringen får när det gäller en viss intagen besluta om undantag från

bestämmelserna i detta kapitel, om det behövs med hänsyn till rikets säker-
het eller risken för att den intagne under verkställigheten i anstalt medverkar
till terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.

12 §

Bestämmelser om att en intagen får vägras kontakt med andra perso-

ner genom besök, elektronisk kommunikation och försändelser finns också i
6 kap. 8 § andra stycket.

8 kap. Särskilda kontroll- och tvångsåtgärder

Fotografering

1 §

För att underlätta identifieringen av en intagen får fotografi tas av

honom eller henne.

Kontroll av bostadsrum

2 §

En intagens bostadsrum och hans eller hennes tillhörigheter får kon-

trolleras i den utsträckning det är nödvändigt för att ordningen eller säker-
heten ska kunna upprätthållas.

Första stycket gäller även andra slutna förvaringsställen som den intagne

disponerar.

background image

9

SFS 2010:610

Kroppsvisitation och kroppsbesiktning

3 §

Den som ska tas in i en anstalt ska kroppsvisiteras eller kropps-

besiktigas för eftersökande av otillåtna föremål när han eller hon kommer till
anstalten, om det inte är uppenbart obehövligt.

4 §

En intagen får kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas för eftersökande

av otillåtna föremål om

1. det finns anledning att anta att ett sådant föremål kommer att anträffas

på honom eller henne,

2. han eller hon återkommer efter en vistelse utanför anstalt,
3. han eller hon ska ha eller har haft ett besök utan sådan kontroll som av-

ses i 7 kap. 2 §, eller

4. det sker i en stickprovskontroll eller i anslutning till en större under-

sökning som av säkerhetsskäl görs av ett utrymme inom anstalten och den
intagne har eller har haft särskild anknytning till utrymmet.

5 §

En intagen får även i andra fall än som avses i 3 och 4 §§ kropps-

visiteras för eftersökande av vapen och andra farliga föremål, om det är nöd-
vändigt av säkerhetsskäl.

6 §

En intagen är, om inte annat motiveras av medicinska eller liknande

skäl, skyldig att på begäran lämna urin-, utandnings-, saliv-, svett-, blod-
eller hårprov för kontroll av att han eller hon inte är påverkad av alkohol,
narkotika, något annat berusningsmedel, något sådant medel som avses i 1 §
lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller någon sådan
vara som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga
varor.

7 §

Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning får inte utföras eller bevittnas

av någon av motsatt kön som inte är läkare eller legitimerad sjuksköterska.
Detta gäller dock inte

1. en kroppsvisitation som avses i 5 §,
2. en kroppsvisitation som enbart innebär att föremål som en person bär

med sig undersöks,

3. en kroppsvisitation med metalldetektor eller liknande teknisk anord-

ning, eller

4. en kroppsbesiktning som enbart innebär att andra prov än urinprov tas

enligt 6 §.

Om det är nödvändigt får en kroppsvisitation eller en kroppsbesiktning av

en man utföras eller bevittnas av en kvinna även i andra fall än som avses i
första stycket.

Omhändertagande av otillåtna föremål

8 §

Alkohol, narkotika, andra berusningsmedel, sådana medel som avses

i 1 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller sådana
varor som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga
varor får omhändertas och förstöras

1. om de medförs av någon som ska tas in i en anstalt,

background image

10

SFS 2010:610

2. om de påträffas hos en intagen,
3. om de sänds till en intagen, eller
4. om de på annat sätt påträffas inom en anstalt och det inte finns någon

känd ägare till dem.

Första stycket gäller även injektionssprutor, kanyler och andra föremål

som är särskilt ägnade att användas vid narkotikamissbruk eller för annan
befattning med narkotika.

9 §

Ett föremål som påträffas i en anstalt får i andra fall än som avses i 8 §

och 5 kap. 2 § omhändertas, om det kan antas att föremålet kommer att tas i
beslag. Omhändertagandet ska så snart som möjligt anmälas till den som får
besluta om beslag.

Fängsel

10 §

En intagen får beläggas med fängsel

1. vid förflyttning inom anstalt och vid transport eller annan vistelse utan-

för anstalt, om det är nödvändigt av säkerhetsskäl, eller

2. om han eller hon uppträder våldsamt och det är absolut nödvändigt med

hänsyn till den intagnes egen eller någon annans säkerhet till liv eller hälsa.

En läkare ska så snart som möjligt undersöka en intagen som belagts med

fängsel enligt första stycket 2.

Allmän inpasseringskontroll

11 §

Om det är nödvändigt för att säkerheten ska kunna upprätthållas vid

en anstalt får Kriminalvården besluta att alla personer som passerar in i
anstalten ska kroppsvisiteras (allmän inpasseringskontroll). Syftet med all-
män inpasseringskontroll ska vara att söka efter otillåtna föremål. Skriftliga
meddelanden får inte granskas.

Ett beslut om allmän inpasseringskontroll får gälla i högst tre månader.
Kriminalvården får i enskilda fall medge undantag från allmän inpass-

eringskontroll, om det finns särskilda skäl.

Kontroll av fordon

12 §

Om det är nödvändigt för att säkerheten ska kunna upprätthållas vid

en anstalt, får ett fordon i anslutning till att det passerar in i eller ut ur anstal-
ten genomsökas efter otillåtna föremål eller personer som utan tillåtelse för-
söker ta sig in i eller ut ur anstalten. Skriftliga meddelanden får inte gran-
skas.

Befogenheter mot obehöriga personer

13 §

En tjänsteman inom kriminalvården får avvisa eller avlägsna den som

obehörigen försöker ta sig in i eller vägrar att lämna en anstalt.

Den som ska avlägsnas får i anslutning till ingripandet
1. kroppsvisiteras enligt 5 §, eller
2. beläggas med fängsel enligt 10 § första stycket 2.
Ett ingripande enligt första eller andra stycket ska dokumenteras.

background image

11

SFS 2010:610

9 kap. Hälso- och sjukvård

1 §

En intagen som behöver hälso- och sjukvård ska vårdas enligt de an-

visningar som ges av läkare. Om den intagne inte kan undersökas eller be-
handlas på ett lämpligt sätt i anstalten, ska den allmänna sjukvården anlitas.
Om det behövs, ska den intagne föras över till sjukhus.

Ett tillstånd till vistelse utanför anstalt enligt första stycket ska förenas

med de villkor som behövs. Om det är nödvändigt av säkerhetsskäl, ska den
intagne stå under bevakning.

2 §

Bestämmelser om psykiatrisk tvångsvård för den som är intagen finns i

lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.

Bestämmelserna i 18–24 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

samt bestämmelserna i 8 § andra och tredje styckena lagen om rätts-
psykiatrisk vård om befogenhet för Kriminalvården och regeringen att
besluta om särskilda restriktioner för en viss intagen ska tillämpas på en
intagen som för frivillig psykiatrisk vård har förts över till en sådan sjuk-
vårdsinrättning som avses i 6 § första stycket lagen om rättspsykiatrisk vård.

3 §

Om en transport kan befaras skada den intagnes hälsa, ska läkares

medgivande till transporten inhämtas.

10 kap. Permission och annan tillfällig vistelse utanför anstalt

Permission

1 §

En intagen får, för att underlätta hans eller hennes anpassning i samhäl-

let, beviljas tillstånd att vistas utanför anstalt för viss kort tid (permission)
om

1. minst en fjärdedel av strafftiden, dock minst två månader, har avtjänats,

och

2. det inte finns en påtaglig risk för att den intagne kommer att begå brott,

undandra sig straffets fullgörande eller på annat sätt missköta sig.

För en intagen som avtjänar ett livstidsstraff ska tiden enligt första stycket

1 bestämmas som om strafftiden är arton år.

Om det finns särskilda skäl får permission beviljas trots att den tid som

avses i första stycket 1 inte förflutit.

Särskild permission

2 §

En intagen får, om det finns särskilt ömmande skäl, beviljas tillstånd

att vistas utanför anstalt för viss kort tid (särskild permission) om

1. hans eller hennes behov av vistelse utanför anstalt inte kan tillgodoses

genom permission enligt 1 §, och

2. vistelsen utanför anstalt kan beviljas med hänsyn till den risk som finns

för att den intagne kommer att begå brott, undandra sig straffets fullgörande
eller på annat sätt missköta sig.

background image

12

SFS 2010:610

Inställelse vid domstol eller annan myndighet

3 §

En intagen får tillfälligt vistas utanför anstalt om en myndighet begär

att han eller hon ska inställa sig vid myndigheten. Sådan inställelse ska alltid
ske om det är en domstol eller en övervakningsnämnd som begär att en inta-
gen ska inställas.

Utredning om återfallsrisk

4 §

En intagen som ska genomgå en utredning om risk för återfall i brotts-

lighet enligt 10 § lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid, får
vistas utanför anstalt i den utsträckning som den myndighet som ansvarar för
utredningen bedömer är nödvändig för att utredningen ska kunna genomför-
as.

Kontroll

5 §

Ett tillstånd till vistelse utanför anstalt enligt 1–4 §§ ska förenas med

de villkor som behövs. Om det är nödvändigt av säkerhetsskäl, ska den in-
tagne stå under bevakning.

Vid vistelse utanför anstalt enligt 1 och 2 §§ får elektroniska hjälpmedel

användas för att kontrollera meddelade villkor.

Placering i häkte

6 §

I anslutning till vistelse utanför anstalt enligt 2–4 §§ och 9 kap. 1 §

denna lag samt 4 kap. 29 och 31 §§ lagen (2000:562) om internationell rätts-
lig hjälp i brottmål får en intagen tillfälligt placeras i häkte, om det är nöd-
vändigt av säkerhetsskäl eller med hänsyn till transportförhållandena.

11 kap. Särskilda utslussningsåtgärder

Former av särskilda utslussningsåtgärder

1 §

En intagen får, för att minska risken för att han eller hon återfaller i

brott eller för att på annat sätt underlätta hans eller hennes anpassning i sam-
hället, beviljas tillstånd till vistelse utanför anstalt genom följande
utslussningsåtgärder:

1. frigång enligt 2 §,
2. vårdvistelse enligt 3 §,
3. vistelse i halvvägshus enligt 4 §, och
4. utökad frigång enligt 5 §.
Vistelse utanför anstalt enligt första stycket 2–4 ska planeras så att den

kan pågå fram till tidpunkten för villkorlig frigivning.

Frigång

2 §

Frigång innebär att en intagen under dagtid utanför anstalt utför arbete,

får behandling eller deltar i utbildning eller särskilt anordnad verksamhet.

Frigång får beviljas en intagen som har behov av introduktion i arbetslivet

eller i annan verksamhet som kan främja en stabil tillvaro efter frigivningen,

background image

13

SFS 2010:610

om det inte finns någon beaktansvärd risk för att han eller hon kommer att
begå brott, undandra sig straffets fullgörande eller på annat sätt allvarligt
missköta sig.

Vårdvistelse

3 §

Vårdvistelse innebär att en intagen är placerad i ett sådant hem som av-

ses i 6 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).

Vårdvistelse får beviljas en intagen som har behov av vård eller behand-

ling mot missbruk av beroendeframkallande medel eller mot något annat sär-
skilt förhållande som kan antas ha samband med hans eller hennes brottslig-
het, om det inte finns någon beaktansvärd risk för att den intagne kommer att
begå brott, undandra sig straffets fullgörande eller på annat sätt allvarligt
missköta sig.

Halvvägshus

4 §

Vistelse i halvvägshus innebär att en intagen är placerad i ett av Krimi-

nalvården kontrollerat hem som är anpassat för att ge intagna särskilt stöd
och tillsyn.

Vistelse i halvvägshus får beviljas en intagen som har behov av särskilt

stöd eller tillsyn om

1. minst halva strafftiden, dock minst tre månader, har avtjänats,
2. det inte finns någon beaktansvärd risk för att han eller hon kommer att

begå brott, undandra sig straffets fullgörande eller på annat sätt allvarligt
missköta sig, och

3. han eller hon utför arbete, får behandling eller deltar i utbildning eller

särskilt anordnad verksamhet.

Den intagne får inte vistas utanför halvvägshuset annat än på särskilt

bestämda tider.

Utökad frigång

5 §

Utökad frigång innebär att en intagen under kontrollerade former avtjä-

nar fängelsestraffet i sin bostad.

Utökad frigång får beviljas om
1. minst halva strafftiden, dock minst tre månader, har avtjänats,
2. det inte finns någon beaktansvärd risk för att den intagne kommer att

begå brott, undandra sig straffets fullgörande eller på annat sätt allvarligt
missköta sig,

3. han eller hon har tillgång till bostad, och
4. han eller hon utför arbete, får behandling eller deltar i utbildning eller

särskilt anordnad verksamhet.

Gemensamma bestämmelser

6 §

Ett tillstånd till en utslussningsåtgärd ska förenas med de villkor som

behövs för att syftet med åtgärden ska uppnås eller för att Kriminalvården
ska kunna utöva nödvändig kontroll. Elektroniska hjälpmedel får användas
för att kontrollera meddelade villkor.

background image

14

SFS 2010:610

Om det på grund av nya omständigheter finns skäl för det, får

Kriminalvården ändra, upphäva eller meddela nya villkor.

Om det finns särskilda skäl, får Kriminalvården förena en vårdvistelse en-

ligt 3 § med en föreskrift enligt 26 kap. 15 § första stycket 3 brottsbalken
som ska gälla för tiden efter villkorlig frigivning. Om det på grund av nya
omständigheter finns skäl för det, får Kriminalvården ändra, upphäva eller
meddela en ny föreskrift.

7 §

Den som är beviljad en utslussningsåtgärd är skyldig att på begäran

lämna urin-, utandnings-, saliv-, svett-, blod- eller hårprov för kontroll av att
han eller hon inte är påverkad av alkohol, narkotika, något annat berusnings-
medel, något sådant medel som avses i 1 § lagen (1991:1969) om förbud mot
vissa dopningsmedel eller någon sådan vara som omfattas av lagen
(1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

8 §

Ett tillstånd till en utslussningsåtgärd ska upphävas om

1. det inte längre finns förutsättningar för åtgärden, eller
2. den intagne inte rättar sig efter de villkor som meddelats eller fullgör de

skyldigheter som gäller för utslussningsåtgärden.

9 §

Om ett tillstånd till en påbörjad utslussningsåtgärd upphävs, ska den

intagne omedelbart föras till en anstalt för fortsatt verkställighet av straffet i
anstalten.

10 §

Kriminalvården får anlita ett bolag, en förening, en samfällighet eller

en stiftelse för verksamhet med halvvägshus.

11 §

Den som bedriver ett halvvägshus i enskild regi enligt 10 § eller ett

hem för vårdvistelse enligt 6 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) ska

1. fortlöpande hålla Kriminalvården underrättad om hur verksamheten

fortskrider,

2. samråda med Kriminalvården i frågor av större vikt, och
3. omedelbart anmäla om den intagne inte rättar sig efter de villkor som

meddelats eller fullgör de skyldigheter som gäller för utslussningsåtgärden.

12 §

Den som är anställd av eller har ett uppdrag hos ett bolag, en för-

ening, en samfällighet eller en stiftelse som bedriver sådan verksamhet som
avses i 3 eller 4 §, får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon på
grund av sin anställning eller sitt uppdrag har fått veta om en enskilds per-
sonliga förhållanden eller förhållanden av betydelse för att utreda och lag-
föra brott.

12 kap. Varning och uppskjuten villkorlig frigivning

Varning

1 §

En intagen som bryter mot de föreskrifter och villkor som gäller för

verkställigheten får tilldelas en varning.

background image

15

SFS 2010:610

Uppskjuten villkorlig frigivning

2 §

Bestämmelser om att den villkorliga frigivningen kan skjutas upp finns

i 26 kap. 6 och 7 §§ brottsbalken.

Bestämmelser om handläggningen

3 §

Frågor om varning enligt 1 § eller uppskjutande av villkorlig frigivning

enligt 26 kap. 6 och 7 §§ brottsbalken ska avgöras skyndsamt.

4 §

Innan ett beslut om varning meddelas ska förhör hållas med den in-

tagne.

5 §

I mål och ärenden om uppskjuten villkorlig frigivning enligt

26 kap. 6 och 7 §§ brottsbalken ska ett offentligt biträde förordnas för den
intagne, om det inte måste antas att behov av biträde saknas. Innan ett beslut
om uppskjuten villkorlig frigivning meddelas ska den intagne beredas tillfäl-
le att yttra sig.

13 kap. Beslut

1 §

Ett beslut enligt denna lag fattas av Kriminalvården, om inte annat föl-

jer av 3, 4 eller 6 §.

2 §

Ett beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte något annat för-

ordnas.

3 §

En fråga om att upphäva ett tillstånd till en påbörjad vårdvistelse, en

vistelse i halvvägshus eller en utökad frigång prövas av en övervaknings-
nämnd efter en anmälan av Kriminalvården. Nämnden får också självmant ta
upp frågan till prövning.

4 §

I fall som avses i 3 § får Kriminalvården omedelbart upphäva till-

ståndet i avvaktan på övervakningsnämndens prövning.

Kriminalvårdens beslut ska omedelbart underställas övervaknings-

nämnden. Övervakningsnämnden ska senast den första arbetsdagen efter den
dag då Kriminalvårdens beslut meddelades pröva om beslutet ska bestå, i av-
vaktan på den slutliga prövningen. Fastställer inte nämnden beslutet inom
den tiden, upphör det att gälla. Nämnden ska skyndsamt ta upp frågan till
slutlig prövning.

5 §

En fråga om att upphäva ett tillstånd till en utslussningsåtgärd enligt

3 och 4 §§ prövas av den övervakningsnämnd inom vars verksamhetsområde
det frivårdskontor där den intagne är inskriven är beläget. Om det finns sär-
skilda skäl, får en annan övervakningsnämnd pröva en sådan fråga.

6 §

Regeringen får när det gäller en viss intagen besluta att ett ärende om

vistelse utanför anstalt ska överlämnas till regeringens prövning, om det be-
hövs med hänsyn till rikets säkerhet eller risken för att den intagne under

background image

16

SFS 2010:610

verkställigheten medverkar till terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om
straff för terroristbrott.

14 kap. Överklagande

1 §

Kriminalvårdens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän för-

valtningsdomstol, om inte annat följer av 5 §.
Ett beslut överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets den an-
stalt, det häkte eller det frivårdskontor är beläget där den klagande var in-
skriven när det första beslutet i ärendet fattades.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

2 §

Ett beslut får inte överklagas enligt 1 § första stycket innan beslutet har

omprövats av Kriminalvården. En sådan omprövning får begäras av den be-
slutet angår om det har gått honom eller henne emot. Ett överklagande av ett
beslut som inte har omprövats ska anses som en begäran om omprövning.

Vid omprövning enligt första stycket får beslutet inte ändras till den kla-

gandes nackdel.

3 §

En begäran om omprövning ska vara skriftlig och ha kommit in till

Kriminalvården inom tre veckor från den dag då den klagande fick del av be-
slutet. I begäran om omprövning ska den klagande ange vilket beslut som
avses och vilken ändring i beslutet som han eller hon begär.

Kriminalvården prövar om skrivelsen med begäran om omprövning har

kommit in i rätt tid. Om skrivelsen har kommit in för sent ska den
avvisas, om inte förseningen beror på att myndigheten lämnat den klagande
felaktig underrättelse om hur man begär omprövning.

4 §

En övervakningsnämnds beslut enligt 13 kap. 3 § får överklagas till all-

män förvaltningsdomstol. Övervakningsnämnden ska inte vara part i dom-
stolen.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

5 §

Ett beslut om vistelse utanför anstalt för en intagen som regeringen har

meddelat ett förordnande för enligt 7 kap. 11 § får överklagas till regeringen.

15 kap. Övriga bestämmelser

Straff

1 §

Den som olovligen överlämnar eller försöker överlämna ett vapen eller

annat farligt föremål till en intagen döms till böter eller fängelse i högst ett
år, om inte gärningen är belagd med strängare straff i brottsbalken.

2 §

Den som till en intagen lämnar alkohol eller annat berusningsmedel

eller injektionsspruta eller kanyl som kan användas vid narkotikamissbruk
döms till böter eller fängelse i högst sex månader, om inte gärningen är be-
lagd med strängare straff i annan lag. Detsamma gäller den som på annat sätt
hjälper en intagen att få tillgång till sådant berusningsmedel eller föremål.

background image

17

SFS 2010:610

Bevakningsföretag

3 §

Kriminalvården får förordna en väktare i ett auktoriserat bevaknings-

företag att, inom ramen för sin anställning i företaget, utföra vissa bevak-
ningsuppdrag när en intagen ska vistas utanför en anstalt. Om det finns sär-
skilda skäl, får ett sådant förordnande avse vissa bevakningsuppgifter inom
en anstalt. I förordnandet ska uppdragets art och omfattning anges. Förord-
nandet får återkallas.

4 §

En väktare med ett förordnande enligt 3 § får inte obehörigen röja eller

utnyttja vad han eller hon på grund av sitt uppdrag har fått veta om en
enskilds personliga förhållanden eller förhållanden av betydelse för rikets
säkerhet eller för att utreda och lagföra brott.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället offentlighets- och sekretess-

lagen (2009:400).

Verkställighetsföreskrifter

5 §

Föreskrifter om verkställighet av lagen meddelas av regeringen eller

den myndighet som regeringen bestämmer.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011, då lagen (1974:203) om

kriminalvård i anstalt ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

BEATRICE ASK
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.