SFS 2010:1217 Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Du är här: Start / Straffrätt / Fängelselag (2010:610) / SFS 2010:1217 Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt
101217.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i
anstalt;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 12 och 44 §§ lagen (1974:203) om

kriminalvård i anstalt

2 ska ha följande lydelse.

12 §

En intagen är skyldig att delta i den verksamhet och ha den syssel-

sättning i övrigt som anvisas honom eller henne. Den som får allmän
ålderspension enligt socialförsäkringsbalken får dock inte åläggas att ha
någon sysselsättning, och den som har beviljats sjukersättning eller
aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken får åläggas att ha syssel-
sättning bara av den art och omfattning som kan anses lämplig för honom
eller henne.

44 §

Intagen ska få ersättning, enligt normer som meddelas av regeringen

eller myndighet som regeringen bestämmer för arbete som han eller hon
utfört, om detta inte skett för egen räkning eller åt arbetsgivare utom
anstalten. Ersättning ska utges även när intagen, enligt vad som bestämts
rörande honom eller henne, under arbetstid deltar i undervisning, utbildning
eller annan särskilt anordnad verksamhet eller behandling eller bedriver
enskilda studier. Kan arbete eller annan verksamhet som berättigar till
ersättning inte beredas intagen eller är denne helt eller delvis oförmögen till
sådan verksamhet, ska ersättning ändå utges i den mån den intagne inte får
allmän ålderspension, sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt social-
försäkringsbalken.

Ersättning för arbete ska bestämmas med hänsyn till den intagnes

arbetsinsats, om ej särskilda skäl föranleder annat. För annan verksamhet ska
ersättning i regel bestämmas enhetligt.

Regeringen eller myndighet, som regeringen bestämmer, meddelar

föreskrifter beträffande användningen av ersättning enligt första stycket och
av annan arbetsinkomst som intagen uppbär.

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

2 Lagen omtryckt 2007:109.

SFS 2010:1217

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

2

SFS 2010:1217

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Annika Lowén
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.