SFS 2010:1217 Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt

Du är här: Start / Straffrätt / Fängelselag (2010:610) / SFS 2010:1217 Lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt
101217.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:TimesNewRoman,Bold;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:TimesNewRoman;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:741px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:197px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:309px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1974:203) om kriminalv�rd i <br/>anstalt;</b></p> <p style="position:absolute;top:385px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 18 november 2010.</p> <p style="position:absolute;top:420px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:418px;left:326px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 12 och 44 �� lagen (1974:203) om</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft10">kriminalv�rd i anstalt</p> <p style="position:absolute;top:436px;left:296px;white-space:nowrap" class="ft13">2 ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:473px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:473px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">En intagen �r skyldig att delta i den verksamhet och ha den syssel-</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">s�ttning i �vrigt som anvisas honom eller henne. Den som f�r allm�n<br/>�lderspension enligt socialf�rs�kringsbalken f�r dock inte �l�ggas att ha<br/>n�gon syssels�ttning, och den som har beviljats sjukers�ttning eller<br/>aktivitetsers�ttning enligt socialf�rs�kringsbalken f�r �l�ggas att ha syssel-<br/>s�ttning bara av den art och omfattning som kan anses l�mplig f�r honom<br/>eller henne.</p> <p style="position:absolute;top:614px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>44 �</b></p> <p style="position:absolute;top:614px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft10">Intagen ska f� ers�ttning, enligt normer som meddelas av regeringen</p> <p style="position:absolute;top:632px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">eller myndighet som regeringen best�mmer f�r arbete som han eller hon<br/>utf�rt, om detta inte skett f�r egen r�kning eller �t arbetsgivare utom<br/>anstalten. Ers�ttning ska utges �ven n�r intagen, enligt vad som best�mts<br/>r�rande honom eller henne, under arbetstid deltar i undervisning, utbildning<br/>eller annan s�rskilt anordnad verksamhet eller behandling eller bedriver<br/>enskilda studier. Kan arbete eller annan verksamhet som ber�ttigar till<br/>ers�ttning inte beredas intagen eller �r denne helt eller delvis of�rm�gen till<br/>s�dan verksamhet, ska ers�ttning �nd� utges i den m�n den intagne inte f�r<br/>allm�n �lderspension, sjukers�ttning eller aktivitetsers�ttning enligt social-<br/>f�rs�kringsbalken.</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Ers�ttning f�r arbete ska best�mmas med h�nsyn till den intagnes</p> <p style="position:absolute;top:826px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">arbetsinsats, om ej s�rskilda sk�l f�ranleder annat. F�r annan verksamhet ska<br/>ers�ttning i regel best�mmas enhetligt.</p> <p style="position:absolute;top:861px;left:187px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen eller myndighet, som regeringen best�mmer, meddelar</p> <p style="position:absolute;top:879px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft19">f�reskrifter betr�ffande anv�ndningen av ers�ttning enligt f�rsta stycket och<br/>av annan arbetsinkomst som intagen uppb�r.</p> <p style="position:absolute;top:1023px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.</p> <p style="position:absolute;top:1036px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Lagen omtryckt 2007:109.</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS 2010:1217</b></p> <p style="position:absolute;top:318px;left:634px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 30 november 2010</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1039px;left:141px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:168px;left:142px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2010:1217</b></p> <p style="position:absolute;top:1059px;left:538px;white-space:nowrap" class="ft22">Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1069px;left:609px;white-space:nowrap" class="ft22">Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010</p> <p style="position:absolute;top:186px;left:292px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.</p> <p style="position:absolute;top:222px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:257px;left:277px;white-space:nowrap" class="ft20">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:275px;left:508px;white-space:nowrap" class="ft23">Annika Low�n<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1974:203) om kriminalv�rd i
anstalt;

utf�rdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 12 och 44 �� lagen (1974:203) om

kriminalv�rd i anstalt

2 ska ha f�ljande lydelse.

12 �

En intagen �r skyldig att delta i den verksamhet och ha den syssel-

s�ttning i �vrigt som anvisas honom eller henne. Den som f�r allm�n
�lderspension enligt socialf�rs�kringsbalken f�r dock inte �l�ggas att ha
n�gon syssels�ttning, och den som har beviljats sjukers�ttning eller
aktivitetsers�ttning enligt socialf�rs�kringsbalken f�r �l�ggas att ha syssel-
s�ttning bara av den art och omfattning som kan anses l�mplig f�r honom
eller henne.

44 �

Intagen ska f� ers�ttning, enligt normer som meddelas av regeringen

eller myndighet som regeringen best�mmer f�r arbete som han eller hon
utf�rt, om detta inte skett f�r egen r�kning eller �t arbetsgivare utom
anstalten. Ers�ttning ska utges �ven n�r intagen, enligt vad som best�mts
r�rande honom eller henne, under arbetstid deltar i undervisning, utbildning
eller annan s�rskilt anordnad verksamhet eller behandling eller bedriver
enskilda studier. Kan arbete eller annan verksamhet som ber�ttigar till
ers�ttning inte beredas intagen eller �r denne helt eller delvis of�rm�gen till
s�dan verksamhet, ska ers�ttning �nd� utges i den m�n den intagne inte f�r
allm�n �lderspension, sjukers�ttning eller aktivitetsers�ttning enligt social-
f�rs�kringsbalken.

Ers�ttning f�r arbete ska best�mmas med h�nsyn till den intagnes

arbetsinsats, om ej s�rskilda sk�l f�ranleder annat. F�r annan verksamhet ska
ers�ttning i regel best�mmas enhetligt.

Regeringen eller myndighet, som regeringen best�mmer, meddelar

f�reskrifter betr�ffande anv�ndningen av ers�ttning enligt f�rsta stycket och
av annan arbetsinkomst som intagen uppb�r.

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

2 Lagen omtryckt 2007:109.

SFS 2010:1217

Utkom fr�n trycket
den 30 november 2010

background image

2

SFS 2010:1217

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita V�stra Aros, V�ster�s 2010

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2011.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Annika Low�n
(Justitiedepartementet)

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.