SFS 1978:903

Du är här: Start / Straffrätt / Häkteslag (2010:611) / SFS 1978:903
780903.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:24px;font-family:PYEESK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:16px;font-family:IDJYSZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:24px;font-family:IDJYSZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:IDJYSZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft14{font-size:21px;font-family:IDJYSZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:22px;font-family:IDJYSZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:21px;font-family:IDJYSZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:PYEESK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:IDJYSZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:21px;font-family:IDJYSZ+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:794px;height:1262px;"> <img width="794" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:324px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1978:903 Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:359px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft11">Utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:379px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft11">den 27 december 1978 </p> <p style="position:absolute;top:347px;left:212px;white-space:nowrap" class="ft12">om �ndring i lagen (1976:371) om beha ndlingen av </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft12">h�ktade och anh�Jlna m. fJ.; </p> <p style="position:absolute;top:421px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft13">utf�rdad den 14 december 1978. </p> <p style="position:absolute;top:465px;left:230px;white-space:nowrap" class="ft13">Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om lagen (1976: 371) om be�</p> <p style="position:absolute;top:488px;left:213px;white-space:nowrap" class="ft13">handlingen av h�ktade och anh�llna m. fl. </p> <p style="position:absolute;top:509px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft16">dels att 2 � skall ha nedan angivna lydelse, <br/>dels att i lagen skall f�ra s in tv� nya paragrafer, 2 a och 2 b ��, av nedan </p> <p style="position:absolute;top:553px;left:211px;white-space:nowrap" class="ft13">angivna lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:599px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft13">2 � Om det inte �r uppenbart obeh�vligt, skall h�ktad senast vid an�</p> <p style="position:absolute;top:621px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft17">komsten till f�rvaringslokalen kroppsvisiteras f�r efters�kande av f�rem�l <br/>som han enligt vad som f�ljer av denna lag ej f�r inneha. </p> <p style="position:absolute;top:665px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft13">I �vrigt f�r h �ktad kroppsvisiteras f�r efters�kande av f�rem�l som nyss </p> <p style="position:absolute;top:687px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft13">sagts endast n�r </p> <p style="position:absolute;top:709px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft13">1. anledning f�rekommer att s�dant f�rem�l skall antr�ffas p� honom, </p> <p style="position:absolute;top:731px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft13">2. det sker i anslutning till st�rre unders�kning som av s�kerhetssk�l </p> <p style="position:absolute;top:754px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft13">g�rs av utrymmen inom f�rvaringslokalen och den h�ktade har eller har </p> <p style="position:absolute;top:775px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft13">haft s�rskild an knytning till utrymme som ber�rs av unders�kningen, </p> <p style="position:absolute;top:798px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft17">3. den h�ktade skall mottaga eller har haft obevakat bes�k, eller <br/>4. den h�ktade efter vistelse utanf�r f�rvaringslokalen kommer �ter till </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft13">denna. </p> <p style="position:absolute;top:864px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft13">Vad som har sagts i andra stycket utg�r ej hinder mot att i annat fall f�re�</p> <p style="position:absolute;top:886px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft16">tages s�dan ytlig kroppsvisitation som bed�mes n�dv�ndig av s�kerhets�<br/>sk�l och som endast avser efters�kande av vapen eller annat farligt f�re�</p> <p style="position:absolute;top:927px;left:210px;white-space:nowrap" class="ft14">m�l. </p> <p style="position:absolute;top:974px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft17">2 a � H�ktad f�r kroppsbesiktigas n�r anledning f�rekommer att f�rem�l <br/>som han enligt vad som f�ljer av denna lag ej f�r inneha skall antr�ffas p� </p> <p style="position:absolute;top:1017px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft13">honom. </p> <p style="position:absolute;top:1039px;left:225px;white-space:nowrap" class="ft13">Om det �r oundg�ngligen p�kallat av h�nsyn till ordningen och s�kerhe�</p> <p style="position:absolute;top:1061px;left:209px;white-space:nowrap" class="ft17">ten inom f�rvaringslokalen, f�r h�ktad kroppsbesiktigas �ven i fall som av�<br/>ses i 2 � andra stycket 2-4. </p> <p style="position:absolute;top:1124px;left:39px;white-space:nowrap" class="ft13">1676 </p> <p style="position:absolute;top:1128px;left:207px;white-space:nowrap" class="ft11">' Prop. 1978/79:62, JuU 15, rskr 90. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft15">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:794px;height:1262px;"> <img width="794" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:40px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>,2 b � Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning f�r inte g�ras mer ing�en- </b></p> <p style="position:absolute;top:40px;left:641px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1978:903 </b></p> <p style="position:absolute;top:62px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft21">de �n vad �ndam�let med �tg�rden kr�ver. All den h�nsyn som omst�ndig�</p> <p style="position:absolute;top:84px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft21">heterna medger skall iakttagas. Om m�jligt skall vittne n�rvara. </p> <p style="position:absolute;top:106px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft21">Annan kroppsvisitation �n som avses i 2 � tre dje stycket eller kroppsbe�</p> <p style="position:absolute;top:128px;left:24px;white-space:nowrap" class="ft21">siktning f�r, n�r �tg�rden g�ller kvinna, ej verkst�llas eller bevittnas av an�</p> <p style="position:absolute;top:150px;left:27px;white-space:nowrap" class="ft21">nan �n kvin na, l�kare eller legitimerad sjuksk�terska. </p> <p style="position:absolute;top:172px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft21">F�rem�l, som antr�ffas vid kroppsvisitation eller kroppsbesiktning och </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft23">som h�ktad enligt vad som f�ljer av denna lag ej f�r inneha, skall omh�n�<br/>dertagas och f�rvaras f�r hans r�kning, s�vitt ej annat �r s�rskilt f�reskri�</p> <p style="position:absolute;top:240px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft21">vet. </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft21">Denna lag tr�der i kr aft den 1 januari 1979. </p> <p style="position:absolute;top:327px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft21">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:372px;left:26px;white-space:nowrap" class="ft21">SVEN ROMAN US </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:317px;white-space:nowrap" class="ft21">Bo Svensson </p> <p style="position:absolute;top:438px;left:315px;white-space:nowrap" class="ft21">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft22">�</p> </div> </div>
background image

SFS 1978:903 Lag

Utkom fr�n trycket

den 27 december 1978

om �ndring i lagen (1976:371) om beha ndlingen av

h�ktade och anh�Jlna m. fJ.;

utf�rdad den 14 december 1978.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrivs i fr�ga om lagen (1976: 371) om be�

handlingen av h�ktade och anh�llna m. fl.

dels att 2 � skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i lagen skall f�ra s in tv� nya paragrafer, 2 a och 2 b ��, av nedan

angivna lydelse.

2 � Om det inte �r uppenbart obeh�vligt, skall h�ktad senast vid an�

komsten till f�rvaringslokalen kroppsvisiteras f�r efters�kande av f�rem�l
som han enligt vad som f�ljer av denna lag ej f�r inneha.

I �vrigt f�r h �ktad kroppsvisiteras f�r efters�kande av f�rem�l som nyss

sagts endast n�r

1. anledning f�rekommer att s�dant f�rem�l skall antr�ffas p� honom,

2. det sker i anslutning till st�rre unders�kning som av s�kerhetssk�l

g�rs av utrymmen inom f�rvaringslokalen och den h�ktade har eller har

haft s�rskild an knytning till utrymme som ber�rs av unders�kningen,

3. den h�ktade skall mottaga eller har haft obevakat bes�k, eller
4. den h�ktade efter vistelse utanf�r f�rvaringslokalen kommer �ter till

denna.

Vad som har sagts i andra stycket utg�r ej hinder mot att i annat fall f�re�

tages s�dan ytlig kroppsvisitation som bed�mes n�dv�ndig av s�kerhets�
sk�l och som endast avser efters�kande av vapen eller annat farligt f�re�

m�l.

2 a � H�ktad f�r kroppsbesiktigas n�r anledning f�rekommer att f�rem�l
som han enligt vad som f�ljer av denna lag ej f�r inneha skall antr�ffas p�

honom.

Om det �r oundg�ngligen p�kallat av h�nsyn till ordningen och s�kerhe�

ten inom f�rvaringslokalen, f�r h�ktad kroppsbesiktigas �ven i fall som av�
ses i 2 � andra stycket 2-4.

1676

' Prop. 1978/79:62, JuU 15, rskr 90.

background image

,2 b � Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning f�r inte g�ras mer ing�en-

SFS 1978:903

de �n vad �ndam�let med �tg�rden kr�ver. All den h�nsyn som omst�ndig�

heterna medger skall iakttagas. Om m�jligt skall vittne n�rvara.

Annan kroppsvisitation �n som avses i 2 � tre dje stycket eller kroppsbe�

siktning f�r, n�r �tg�rden g�ller kvinna, ej verkst�llas eller bevittnas av an�

nan �n kvin na, l�kare eller legitimerad sjuksk�terska.

F�rem�l, som antr�ffas vid kroppsvisitation eller kroppsbesiktning och

som h�ktad enligt vad som f�ljer av denna lag ej f�r inneha, skall omh�n�
dertagas och f�rvaras f�r hans r�kning, s�vitt ej annat �r s�rskilt f�reskri�

vet.

Denna lag tr�der i kr aft den 1 januari 1979.

P� regeringens v�gnar

SVEN ROMAN US

Bo Svensson

(Justitiedepartementet)

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.