SFS 1993:1411 Lag om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m. fl.

Du är här: Start / Straffrätt / Häkteslag (2010:611) / SFS 1993:1411 Lag om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m. fl.
SFS 1993_1411 Lag om ändring i lagen (1976_371) om behandlingen av häktade och anhållna m. fl.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:18px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:647px;height:906px;"> <img width="647" height="906" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:41px;left:41px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1993:1411 Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:60px;left:165px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>om �ndring i lagen (1976:371) om behandlingen av <br/>h�ktade och anh�llna m. fl.; </b></p> <p style="position:absolute;top:63px;left:42px;white-space:nowrap" class="ft17">Utkom fr�n trycket <br/>den 21 december 1993 </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 9 december 1993. </p> <p style="position:absolute;top:145px;left:178px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 b och 16 �� lagen (1976:371) </p> <p style="position:absolute;top:162px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft12">om behandlingen av h�ktade och anh�llna m. fl. skall ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:195px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2 b �</b>2 Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning f�r inte g�ras mer ing�en-<br/>de �n vad �ndam�let med �tg�rden kr�ver. All den h�nsyn som omst�ndig-<br/>heterna medger skall iakttagas. Om m�jligt skall vittne n�rvara. En h�ktad <br/>f�r h�llas avskild fr�n andra h�ktade, om det �r n�dv�ndigt f�r att verk-<br/>st�lla beslut om kroppsbesiktning. </p> <p style="position:absolute;top:276px;left:179px;white-space:nowrap" class="ft12">Annan kroppsvisitation �n som avses i 2 � tredje stycket eller kroppsbe-</p> <p style="position:absolute;top:292px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft18">siktning f�r, n�r �tg�rden g�ller kvinna, ej verkst�llas eller bevittnas av <br/>annan �n kvinna, l�kare eller legitimerad sjuksk�terska. </p> <p style="position:absolute;top:325px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft12">F�rem�l, som antr�ffas vid kroppsvisitation eller kroppsbesiktning och </p> <p style="position:absolute;top:341px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft18">som h�ktad enligt vad som f�ljer av denna lag ej f�r inneha, skall omh�n-<br/>dertagas och f�rvaras f�r hans r�kning, s�vitt ej annat �r s�rskilt f�reskri-<br/>vet. </p> <p style="position:absolute;top:406px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>16 �</b> Betr�ffande den som �r h�ktad p� grund av misstanke om brott </p> <p style="position:absolute;top:422px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft12">ankommer det p� unders�kningsledaren eller �klagaren att </p> <p style="position:absolute;top:438px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft12">1. avg�ra om eller i vad m�n hinder f�r medgivande enligt 3 � f�rsta </p> <p style="position:absolute;top:455px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft18">stycket f�rsta meningen eller 9  13 �� eller f�r till�mpning av 3 � f�rsta <br/>stycket andra meningen m�ter p� den grund att �tg�rden kan medf�ra fara <br/>f�r att bevis undanr�jes eller utredning om brott eljest f�rsv�ras. </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft18">2. avg�ra fr�ga om inskr�nkningar enligt 6 � tredje stycket. <br/>Ett beslut enligt f�rsta stycket som inneb�r hinder f�r medgivande eller </p> <p style="position:absolute;top:536px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft18">p� annat s�tt inskr�nkning i en h�ktads r�tt, f�r meddelas endast om den <br/>h�ktade f�r underkastas restriktioner enligt 24kap. 5a � r�tteg�ngsbalken. <br/>S�dana beslut skall ompr�vas s� ofta det finns anledning till det. </p> <p style="position:absolute;top:600px;left:180px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1994. </p> <p style="position:absolute;top:632px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:665px;left:167px;white-space:nowrap" class="ft12">GUN HELLSVIK </p> <p style="position:absolute;top:697px;left:382px;white-space:nowrap" class="ft18">Fredrik Wers�ll <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:835px;left:169px;white-space:nowrap" class="ft15">1</p> <p style="position:absolute;top:832px;left:173px;white-space:nowrap" class="ft11"> Prop. 1993/94:24, bet. 1993/94:JuU7, rskr. 1993/94:67. </p> <p style="position:absolute;top:848px;left:168px;white-space:nowrap" class="ft15">2</p> <p style="position:absolute;top:845px;left:172px;white-space:nowrap" class="ft11"> Senaste lydelse 1978:903. </p> <p style="position:absolute;top:843px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft12">3666 </p> </div> </div>
background image

SFS 1993:1411 Lag

om �ndring i lagen (1976:371) om behandlingen av
h�ktade och anh�llna m. fl.;

Utkom fr�n trycket
den 21 december 1993

utf�rdad den 9 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs att 2 b och 16 �� lagen (1976:371)

om behandlingen av h�ktade och anh�llna m. fl. skall ha f�ljande lydelse.

2 b �2 Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning f�r inte g�ras mer ing�en-
de �n vad �ndam�let med �tg�rden kr�ver. All den h�nsyn som omst�ndig-
heterna medger skall iakttagas. Om m�jligt skall vittne n�rvara. En h�ktad
f�r h�llas avskild fr�n andra h�ktade, om det �r n�dv�ndigt f�r att verk-
st�lla beslut om kroppsbesiktning.

Annan kroppsvisitation �n som avses i 2 � tredje stycket eller kroppsbe-

siktning f�r, n�r �tg�rden g�ller kvinna, ej verkst�llas eller bevittnas av
annan �n kvinna, l�kare eller legitimerad sjuksk�terska.

F�rem�l, som antr�ffas vid kroppsvisitation eller kroppsbesiktning och

som h�ktad enligt vad som f�ljer av denna lag ej f�r inneha, skall omh�n-
dertagas och f�rvaras f�r hans r�kning, s�vitt ej annat �r s�rskilt f�reskri-
vet.

16 � Betr�ffande den som �r h�ktad p� grund av misstanke om brott

ankommer det p� unders�kningsledaren eller �klagaren att

1. avg�ra om eller i vad m�n hinder f�r medgivande enligt 3 � f�rsta

stycket f�rsta meningen eller 9  13 �� eller f�r till�mpning av 3 � f�rsta
stycket andra meningen m�ter p� den grund att �tg�rden kan medf�ra fara
f�r att bevis undanr�jes eller utredning om brott eljest f�rsv�ras.

2. avg�ra fr�ga om inskr�nkningar enligt 6 � tredje stycket.
Ett beslut enligt f�rsta stycket som inneb�r hinder f�r medgivande eller

p� annat s�tt inskr�nkning i en h�ktads r�tt, f�r meddelas endast om den
h�ktade f�r underkastas restriktioner enligt 24kap. 5a � r�tteg�ngsbalken.
S�dana beslut skall ompr�vas s� ofta det finns anledning till det.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1994.

P� regeringens v�gnar

GUN HELLSVIK

Fredrik Wers�ll
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1993/94:24, bet. 1993/94:JuU7, rskr. 1993/94:67.

2

Senaste lydelse 1978:903.

3666

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.