SFS 1998:602 Lag om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.

Du är här: Start / Straffrätt / Häkteslag (2010:611) / SFS 1998:602 Lag om ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.
980602.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:13px;font-family:BOGKFP+MSTT31c1d400;color:#000000;} .ft11{font-size:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:27px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:10px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:10px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:19px;line-height:20px;font-family:Times;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} .ft113{font-size:12px;line-height:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft114{font-size:18px;line-height:24px;font-family:Times;color:#000000;} .ft115{font-size:12px;line-height:15px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft21{font-size:14px;font-family:BOGKFP+MSTT31c1d400;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft24{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft26{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft27{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft31{font-size:14px;font-family:BOGKFP+MSTT31c1d400;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft34{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft35{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft36{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft37{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft41{font-size:14px;font-family:BOGKFP+MSTT31c1d400;color:#000000;} .ft42{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft45{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft46{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft47{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft50{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft51{font-size:14px;font-family:BOGKFP+MSTT31c1d400;color:#000000;} .ft52{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft53{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft54{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft55{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft56{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft57{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft60{font-size:15px;font-family:Times;color:#000000;} .ft61{font-size:14px;font-family:BOGKFP+MSTT31c1d400;color:#000000;} .ft62{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft63{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft64{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft65{font-size:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft66{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft67{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft68{font-size:14px;line-height:17px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1042px;left:653px;white-space:nowrap" class="ft10"></p> <p style="position:absolute;top:322px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1976:371) om behandlingen av<br/>h�ktade och anh�llna m.fl.;</b></p> <p style="position:absolute;top:401px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 11 juni 1998.</p> <p style="position:absolute;top:437px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:434px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1976:371) om</p> <p style="position:absolute;top:454px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12">behandlingen av h�ktade och anh�llna m.fl.</p> <p style="position:absolute;top:472px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att 16 a16 d �� skall betecknas 1821 �� samt att 17, 17 a, 18 och</p> <p style="position:absolute;top:489px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12">19 �� skall betecknas 2326 ��,</p> <p style="position:absolute;top:507px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att 1, 2, 2 b, 316 samt de nya 18, 20 och 25 �� skall ha f�ljande</p> <p style="position:absolute;top:524px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12">lydelse,</p> <p style="position:absolute;top:542px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft14"><i>dels</i> att det i lagen skall inf�ras tre nya paragrafer, 2 c, 17 och 22 ��, av</p> <p style="position:absolute;top:559px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12">f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:594px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft112"><b>1 �</b> Den som �r h�ktad p� grund av misstanke om brott eller av n�gon<br/>annan anledning f�r inte underkastas mera omfattande inskr�nkningar i sin<br/>frihet �n som �ndam�let med h�ktningen samt ordning och s�kerhet kr�ver.</p> <p style="position:absolute;top:646px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12">Den h�ktade skall behandlas s� att skadliga f�ljder av frihetsber�vandet</p> <p style="position:absolute;top:664px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft112">motverkas. I den utstr�ckning<i> </i>det<i> </i>�r l�mpligt, skall �tg�rder vidtas f�r att ge<br/>den h�ktade<i> </i>det personliga st�d och annan hj�lp som han<i> </i>eller hon beh�ver.<br/>S�dana �tg�rder f�r dock vidtas endast om den h�ktade samtycker till detta.</p> <p style="position:absolute;top:734px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:731px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft13">2 <b> </b>Om det inte �r uppenbart on�digt, skall den h�ktade senast vid</p> <p style="position:absolute;top:751px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft112">ankomsten till f�rvaringslokalen kroppsvisiteras f�r efters�kande av f�rem�l<br/>som han eller hon enligt vad som f�ljer av denna lag inte f�r inneha.</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12">I �vrigt f�r den h�ktade kroppsvisiteras f�r efters�kande av s�dana</p> <p style="position:absolute;top:804px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12">f�rem�l n�r</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12">1. det finns<i> </i>anledning att anta att ett<i> </i>s�dant f�rem�l skall antr�ffas p� den</p> <p style="position:absolute;top:838px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft12">h�ktade,</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12">2. det sker stickprovsvis eller ocks� i anslutning till en st�rre under-</p> <p style="position:absolute;top:873px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft112">s�kning som av s�kerhetssk�l g�rs av utrymmen inom f�rvaringslokalen<br/>och den h�ktade har eller har haft s�rskild anknytning till det utrymme som<br/>ber�rs av unders�kningen,</p> <p style="position:absolute;top:926px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft112">3. den h�ktade skall ta emot eller har haft obevakat bes�k, eller<br/>4. den h�ktade efter vistelse utanf�r f�rvaringslokalen �terv�nder dit.</p> <p style="position:absolute;top:990px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft13">1 </p> <p style="position:absolute;top:994px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft16"> Jfr prop. 1997/98:95, bet. 1997/98:JuU19, rskr. 1997/98:208 och prop.</p> <p style="position:absolute;top:1010px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft113">1997/98:104, bet. 1997/98:JuU22, rskr. 1997/98:227.<br/>2 </p> <p style="position:absolute;top:1028px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft16"> Senaste lydelse 1982:402.</p> <p style="position:absolute;top:205px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:542px;white-space:nowrap" class="ft115"><b>SFS 1998:602<br/></b>Utkom fr�n trycket<br/>den 24 juni 1998</p> <p style="position:absolute;top:1086px;left:87px;white-space:nowrap" class="ft19">2 <i>SFS 1998:591626</i></p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:186px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS 1998:602</b></p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft21"></p> <p style="position:absolute;top:183px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft22">Vad som har sagts i andra stycket hindrar inte att det i annat fall g�rs</p> <p style="position:absolute;top:200px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft27">s�dan ytlig kroppsvisitation som bed�ms n�dv�ndig av s�kerhetssk�l och<br/>som endast avser efters�kande av vapen eller annat farligt f�rem�l.</p> <p style="position:absolute;top:253px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>2 b �</b></p> <p style="position:absolute;top:250px;left:400px;white-space:nowrap" class="ft24">3 <b> </b>Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning f�r inte g�ras mer ing�ende</p> <p style="position:absolute;top:270px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft27">�n vad �ndam�let med �tg�rden kr�ver. All den h�nsyn som omst�ndig-<br/>heterna medger skall iakttas. Om m�jligt skall ett vittne n�rvara. En h�ktad<br/>f�r h�llas avskild fr�n andra h�ktade, om det �r n�dv�ndigt f�r att verkst�lla<br/>beslut om kroppsbesiktning.</p> <p style="position:absolute;top:340px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft22">Annan kroppsvisitation �n som avses i 2 � tredje stycket eller kropps-</p> <p style="position:absolute;top:357px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft27">besiktning f�r, n�r �tg�rden g�ller en<i> </i>kvinna, inte verkst�llas eller bevittnas<br/>av n�gon annan �n en<i> </i>kvinna, en<i> </i>l�kare eller<i> </i>en legitimerad sjuksk�terska.</p> <p style="position:absolute;top:392px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft22">F�rem�l som antr�ffas vid kroppsvisitation eller kroppsbesiktning och</p> <p style="position:absolute;top:410px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft27">som den h�ktade enligt vad som f�ljer av denna lag inte f�r inneha, skall tas<br/>om hand och f�rvaras f�r den h�ktades r�kning, om inte annat �r s�rskilt<br/>f�reskrivet.</p> <p style="position:absolute;top:462px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft22">Injektionssprutor och kanyler som kan anv�ndas f�r insprutning i</p> <p style="position:absolute;top:480px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft27">m�nniskokroppen, och andra f�rem�l som �r s�rskilt �gnade att anv�ndas<br/>f�r missbruk av eller annan befattning med narkotika, och som p�tr�ffas hos<br/>den som �r h�ktad, f�r tas om hand och f�rst�ras<i>.</i></p> <p style="position:absolute;top:549px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>2 c �</b> Blod-, urin- eller utandningsprov f�r tas p� en h�ktad som sk�ligen<br/>kan misst�nkas vara p�verkad av beroendeframkallande medel eller s�dant<br/>dopningsmedel som avses i 1 � lagen (1991:1969) om f�rbud mot vissa<br/>dopningsmedel, om inte annat f�ranleds av medicinska eller liknande sk�l.</p> <p style="position:absolute;top:637px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft27"><b>3 �</b> Vill en h�ktad vistas tillsammans med en eller flera andra h�ktade,<br/>skall han eller hon ges tillf�lle till det. Mer �n en h�ktad f�r ocks� f�rvaras i<br/>samma rum, om det �r synnerligen p�kallat av utrymmessk�l eller annan<br/>s�rskild anledning. Gemensam vistelse<i> </i>och<i> </i>gemensam f�rvaring f�r dock<br/>inte �ga rum<i>,</i> om det inneb�r fara fr�n s�kerhetssynpunkt eller, i fr�ga om<br/>den som �r h�ktad p� grund av misstanke om brott, fara f�r att bevis<br/>undanr�js eller utredning om brott p� annat s�tt f�rsv�ras.<i> </i>Om en h�ktad<br/>f�rvaras i en annan lokal �n h�kte, f�r m�jligheterna till gemensam vistelse<br/>begr�nsas med h�nsyn till lokalf�rh�llandena.</p> <p style="position:absolute;top:794px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft22">F�rvaringen och den gemensamma vistelsen skall utformas s� att f�r-</p> <p style="position:absolute;top:811px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft27">bindelse mellan h�ktade som kan antas p�verka varandra i m�l eller �renden<br/>s�vitt m�jligt f�rhindras. �ven i �vrigt skall f�rvaringen och den gemen-<br/>samma vistelsen utformas s� att h�ktade, s�rskilt de som<i> </i>�r under 21 �r, inte<br/>uts�tts f�r ol�mpligt inflytande av andra h�ktade.</p> <p style="position:absolute;top:899px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft23"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:896px;left:388px;white-space:nowrap" class="ft24">4 <b> </b>Vid behandlingen skall h�nsyn tas till den h�ktades h�lsotillst�nd. En</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft27">h�ktad som bed�ms beh�va h�lso- och sjukv�rd eller som beg�r att l�kare<br/>skall tillkallas, skall s� snart som m�jligt unders�kas av l�kare, om inte<br/>s�dan unders�kning uppenbarligen �r on�dig.</p> <p style="position:absolute;top:1006px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft24">3 </p> <p style="position:absolute;top:1010px;left:376px;white-space:nowrap" class="ft26"> Senaste lydelse 1993:1411.</p> <p style="position:absolute;top:1024px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft24">4 </p> <p style="position:absolute;top:1028px;left:376px;white-space:nowrap" class="ft26"> Senaste lydelse 1991:1135.</p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:186px;left:570px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS 1998:602</b></p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:653px;white-space:nowrap" class="ft31"></p> <p style="position:absolute;top:183px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">En l�kares anvisningar om v�rden av en h�ktad som �r sjuk skall iakttas.</p> <p style="position:absolute;top:200px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">Beh�ver den h�ktade sjukhusv�rd, skall s�dan beredas honom eller henne s�<br/>snart som m�jligt. F�reskrifter om psykiatrisk tv�ngsv�rd finns i lagen<br/>(1991:1129) om r�ttspsykiatrisk v�rd. F�r h�lso- och sjukv�rdspersonal<br/>inom kriminalv�rden k�nnedom om att en h�ktad lider av en smittsam<br/>sjukdom som enligt smittskyddslagen (1988:1472) utg�r en samh�llsfarlig<br/>sjukdom, skall chefen f�r f�rvaringslokalen underr�ttas om detta, om det<br/>beh�vs med h�nsyn till fara f�r att smittan skall spridas.</p> <p style="position:absolute;top:323px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">Kan det befaras att transport medf�r skada f�r den h�ktades h�lsa, beh�vs</p> <p style="position:absolute;top:340px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft32">l�kares medgivande till transporten.</p> <p style="position:absolute;top:357px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft37">F�rlossning av en<i> </i>h�ktad kvinna skall om m�jligt ske p� sjukhus.<br/>Om det finns<i> </i>anledning till det, skall den som enligt andra eller fj�rde</p> <p style="position:absolute;top:392px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft32">stycket vistas p� sjukhus st� under bevakning.</p> <p style="position:absolute;top:427px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>5 �</b> Den h�ktade skall om m�jligt erbjudas arbete eller annan d�rmed<br/>j�mf�rlig syssels�ttning under h�ktningstiden. Den h�ktade skall vidare ges<br/>m�jlighet att utf�ra arbete som han eller hon sj�lv har skaffat sig, om det<br/>kan ske utan ol�genhet.</p> <p style="position:absolute;top:497px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddelar</p> <p style="position:absolute;top:515px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">best�mmelser om ers�ttning �t den h�ktade f�r arbete eller annan d�rmed<br/>j�mf�rlig syssels�ttning som tillhandah�lls honom<i> </i>eller henne.</p> <p style="position:absolute;top:567px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>6 �</b> I den utstr�ckning det l�mpligen kan ske b�r en h�ktad, om inte annat<br/>f�ljer av tredje stycket, ges m�jligheter att genom tidningar, radio och<br/>television f�lja vad som h�nder i omv�rlden. Den h�ktades behov av annan<br/>f�rstr�else b�r tillgodoses i sk�lig omfattning.</p> <p style="position:absolute;top:637px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">Under de f�ruts�ttningar som anges i f�rsta stycket f�r den h�ktade sj�lv</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">skaffa sig eller ta emot b�cker, tidskrifter, tidningar och annat som kan<br/>bereda honom eller henne f�rstr�else.</p> <p style="position:absolute;top:689px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">F�r den som �r h�ktad p� grund av misstanke om brott f�r inskr�nkningar</p> <p style="position:absolute;top:707px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">helt eller delvis g�ras i r�tten att ha tillg�ng till tidskrifter, tidningar, radio<br/>och television, om det beh�vs f�r att undvika att bevis undanr�js eller<br/>utredning om brott p� annat s�tt f�rsv�ras.</p> <p style="position:absolute;top:776px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>7 �</b> </p> <p style="position:absolute;top:777px;left:107px;white-space:nowrap" class="ft32"> </p> <p style="position:absolute;top:777px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft32"> </p> <p style="position:absolute;top:777px;left:114px;white-space:nowrap" class="ft32"> </p> <p style="position:absolute;top:777px;left:118px;white-space:nowrap" class="ft32">Den h�ktade f�r inneha pengar, v�rdesaker och legitimations-</p> <p style="position:absolute;top:794px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">handlingar i den m�n det inte �r ol�mpligt. Den h�ktade f�r inte inneha<br/>alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel.</p> <p style="position:absolute;top:829px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">I �vrigt f�r den h�ktade, i den m�n inte annat f�ljer av denna lag, inneha</p> <p style="position:absolute;top:846px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37">personliga tillh�righeter och skaffa sig varor eller annat enligt f�reskrifter<br/>som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen<br/>best�mmer.</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft37"><b>8 �</b> Den h�ktade skall ha m�jlighet att dagligen vistas utomhus minst en<br/>timme, om det inte finns synnerligt hinder mot detta.</p> <p style="position:absolute;top:969px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft34"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:966px;left:103px;white-space:nowrap" class="ft35">5 <b> </b>Brev fr�n den h�ktade till svenska myndigheter, internationella<i> </i>organ</p> <p style="position:absolute;top:986px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft32">som har av Sverige erk�nd beh�righet att ta emot klagom�l fr�n enskilda</p> <p style="position:absolute;top:1024px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft35">5 </p> <p style="position:absolute;top:1028px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft36"> Senaste lydelse 1993:1694.</p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:186px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft40"><b>SFS 1998:602</b></p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft41"></p> <p style="position:absolute;top:183px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft47">eller den h�ktades offentlige f�rsvarare skall vidarebefordras utan f�re-<br/>g�ende granskning.</p> <p style="position:absolute;top:218px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft42">Ut�ver vad som g�ller enligt f�rsta stycket f�r den h�ktade s�nda eller ta</p> <p style="position:absolute;top:235px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft47">emot brev, om det kan ske utan fara fr�n s�kerhetssynpunkt och, f�r<i> </i>den<br/>som �r h�ktad p� grund av misstanke om brott, utan fara f�r att bevis<br/>undanr�js eller utredning om brott p� annat s�tt f�rsv�ras.</p> <p style="position:absolute;top:288px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft42">V�gras den h�ktade att s�nda eller ta emot brev utan f�reg�ende</p> <p style="position:absolute;top:305px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft47">granskning av dess inneh�ll, skall brevet h�llas kvar men f�r inte �ppnas<br/>utan den h�ktades medgivande.</p> <p style="position:absolute;top:340px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft42">Kopior och �vers�ttningar av brev som har granskats skall f�rst�ras s�</p> <p style="position:absolute;top:357px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft42">snart de inte l�ngre beh�vs.</p> <p style="position:absolute;top:375px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft42">Best�mmelserna i denna paragraf<i> </i>om brev g�ller �ven andra skriftliga</p> <p style="position:absolute;top:392px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft42">handlingar.</p> <p style="position:absolute;top:427px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft47"><b>10 �</b> Best�mmelserna i 9 � andra, tredje och fj�rde<i> </i>styckena g�ller �ven<br/>f�rs�ndelser av annat slag �n brev eller andra skriftliga handlingar. Den<br/>h�ktade f�r dock inte ta emot en s�dan f�rs�ndelse om den kan �ventyra<br/>ordningen eller annars medf�ra ol�genhet.</p> <p style="position:absolute;top:497px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft42">Om det beh�vs f�r att hindra att otill�tna varor f�rs in i en<i> </i>f�rvarings-</p> <p style="position:absolute;top:515px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft47">lokal, f�r regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer<br/>f�reskriva att h�ktade inte utan s�rskilt medgivande f�r ta emot andra<br/>f�rs�ndelser �n brev eller andra meddelanden.</p> <p style="position:absolute;top:584px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft44"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:581px;left:395px;white-space:nowrap" class="ft45">6 <b> </b>Den h�ktade f�r ta emot bes�k i den utstr�ckning det l�mpligen kan</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft47">ske. Han eller hon f�r inte ta emot bes�k som kan medf�ra fara fr�n<br/>s�kerhetssynpunkt. Inte heller f�r den som �r h�ktad p� grund av misstanke<br/>om brott ta emot bes�k som kan medf�ra fara f�r att bevis undanr�js eller<br/>utredning om brott p� annat s�tt f�rsv�ras.</p> <p style="position:absolute;top:672px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft42">Om det beh�vs av s�kerhetssk�l eller f�r att undvika att bevis undanr�js</p> <p style="position:absolute;top:689px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft47">eller utredning om brott p� annat s�tt f�rsv�ras, skall en eller flera personer<br/>vara n�rvarande vid bes�k.</p> <p style="position:absolute;top:724px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft42">Under de f�ruts�ttningar som anges i andra stycket kan som villkor f�r</p> <p style="position:absolute;top:742px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft42">bes�k f�reskrivas att den bes�kande underkastar sig kroppsvisitation.</p> <p style="position:absolute;top:759px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft42">Om det beh�vs f�r att kunna bed�ma om den som �r h�ktad skall f� ta</p> <p style="position:absolute;top:777px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft47">emot bes�k i ett s�rskilt fall eller om ett bes�k skall vara bevakat, skall det i<br/>f�rv�g unders�kas om den bes�kande har d�mts eller �r misst�nkt f�r<br/>brottslig verksamhet. I den utstr�ckning det beh�vs skall upplysningar ocks�<br/>inh�mtas om den bes�kandes personliga f�rh�llanden i �vrigt.</p> <p style="position:absolute;top:846px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft42">Om f�rsvarares r�tt att tr�ffa den som �r h�ktad finns best�mmelser i</p> <p style="position:absolute;top:864px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft42">r�tteg�ngsbalken.</p> <p style="position:absolute;top:899px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft47"><b>12 �</b> Telefonsamtal mellan den h�ktade och en person utanf�r f�rvarings-<br/>lokalen f�r �ga rum i den utstr�ckning det l�mpligen kan ske. Den h�ktade<br/>skall v�gras telefonsamtal som kan medf�ra fara fr�n s�kerhetssynpunkt.<br/>Inte heller den som �r h�ktad p� grund av misstanke om brott f�r ta emot<br/>eller ringa telefonsamtal som kan medf�ra fara f�r att bevis undanr�js eller<br/>utredning om brott p� annat s�tt f�rsv�ras.</p> <p style="position:absolute;top:1024px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft45">6 </p> <p style="position:absolute;top:1028px;left:376px;white-space:nowrap" class="ft46"> Senaste lydelse 1995:493.</p> </div> <div id="page5-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:186px;left:570px;white-space:nowrap" class="ft50"><b>SFS 1998:602</b></p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:653px;white-space:nowrap" class="ft51"></p> <p style="position:absolute;top:183px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft52">Om det beh�vs av s�kerhetssk�l eller f�r att undvika att bevis undanr�js</p> <p style="position:absolute;top:200px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft57">eller utredning om brott p� annat s�tt f�rsv�ras, skall en eller flera personer<br/>p� l�mpligt s�tt avlyssna telefonsamtal. Avlyssning f�r �ga rum endast med<br/>den h�ktades vetskap. Telefonsamtal med den h�ktades offentlige f�rsvarare<br/>f�r inte avlyssnas.</p> <p style="position:absolute;top:288px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft57"><b>13 �</b> Om missbruk inte kan befaras, kan den h�ktade medges att bes�ka en<br/>n�rst�ende som �r sv�rt sjuk, n�rvara vid en n�rst�endes begravning eller i<br/>annat fall, d� det finns<i> </i>synnerliga sk�l, l�mna f�rvaringslokalen f�r viss kort<br/>tid. Under vistelsen utanf�r f�rvaringslokalen skall den h�ktade bevakas, om<br/>inte en s�dan tillsyn av s�rskilda sk�l kan antas vara on�dig.</p> <p style="position:absolute;top:392px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft57"><b>14 �</b> Om en h�ktad kvinna har med sig ett sp�dbarn vid intagningen eller<br/>d�refter f�der barn, kan hon f� tillst�nd att ha barnet hos sig.</p> <p style="position:absolute;top:445px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:442px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft55">7 <b> </b>Den h�ktade f�r bel�ggas med f�ngsel</p> <p style="position:absolute;top:462px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft52">1. under transport och annars under vistelse utanf�r f�rvaringslokalen, om</p> <p style="position:absolute;top:480px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft52">det �r n�dv�ndigt av s�kerhetssk�l och</p> <p style="position:absolute;top:497px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft52">2. i �vrigt f�r att betvinga v�ldsamt upptr�dande av den h�ktade, om</p> <p style="position:absolute;top:515px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft57">andra medel visar sig otillr�ckliga och det �r oundg�ngligen n�dv�ndigt med<br/>h�nsyn till den h�ktades egen eller annans s�kerhet till liv eller h�lsa.</p> <p style="position:absolute;top:550px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft52">En l�kare skall s� snart det �r m�jligt unders�ka den som �r f�rem�l f�r</p> <p style="position:absolute;top:567px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft52">�tg�rd enligt f�rsta stycket 2.</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft53"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:599px;left:110px;white-space:nowrap" class="ft55">8 <b> </b>Betr�ffande den som �r h�ktad p� grund av misstanke om brott �r</p> <p style="position:absolute;top:619px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft52">det unders�kningsledaren eller �klagaren som skall</p> <p style="position:absolute;top:637px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft52">1. avg�ra om eller i vad m�n det finns hinder f�r gemensam f�rvaring</p> <p style="position:absolute;top:654px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft57">eller vistelse<i> </i>enligt 3 � f�rsta stycket eller f�r medgivande enligt 913 �� p�<br/>grund av att �tg�rden kan medf�ra fara f�r att bevis undanr�js eller<br/>utredning om brott p� annat s�tt f�rsv�ras<i>,</i></p> <p style="position:absolute;top:707px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft57">2. avg�ra fr�ga om inskr�nkningar enligt 6 � tredje stycket.<br/>Ett beslut enligt f�rsta stycket som inneb�r inskr�nkningar i den h�ktades</p> <p style="position:absolute;top:742px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft57">kontakter med omv�rlden (restriktioner) f�r meddelas endast om den<br/>h�ktade f�r underkastas restriktioner enligt 24 kap. 5 a � r�tteg�ngsbalken.</p> <p style="position:absolute;top:777px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft52">Beslut som avses i andra stycket skall ompr�vas s� ofta det finns</p> <p style="position:absolute;top:794px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft52">anledning till det.</p> <p style="position:absolute;top:829px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft57"><b>17 �</b> Den h�ktade f�r beg�ra tingsr�ttens pr�vning av ett beslut enligt 16 �<br/>att �l�gga denne restriktioner av ett visst slag. R�tten skall pr�va en s�dan<br/>beg�ran n�r den pr�var fr�gan om tillst�nd till restriktioner enligt 24 kap.<br/>5 a � r�tteg�ngsbalken. Innan r�tten fattar beslut skall �klagaren ges tillf�lle<br/>att yttra sig. R�ttens beslut f�r inte �verklagas.</p> <p style="position:absolute;top:916px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft52">Best�mmelserna i f�rsta stycket skall till�mpas �ven i hovr�tt och H�gsta</p> <p style="position:absolute;top:934px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft57">domstolen om dom i m�let har �verklagats dit eller om f�rhandling h�lls<br/>enligt 24 kap. 17 � fj�rde stycket r�tteg�ngsbalken<i>.</i></p> <p style="position:absolute;top:1006px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft55">7 </p> <p style="position:absolute;top:1010px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft56"> Senaste lydelse 1980:931.</p> <p style="position:absolute;top:1024px;left:85px;white-space:nowrap" class="ft55">8 </p> <p style="position:absolute;top:1028px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft56"> Senaste lydelse 1993:1411.</p> </div> <div id="page6-div" style="position:relative;width:892px;height:1263px;"> <img width="892" height="1263" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:186px;left:234px;white-space:nowrap" class="ft60"><b>SFS 1998:602</b></p> <p style="position:absolute;top:1042px;left:237px;white-space:nowrap" class="ft61"></p> <p style="position:absolute;top:183px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:180px;left:395px;white-space:nowrap" class="ft63">9 <b> </b>Om inte annat f�ljer av 16 �, meddelas beslut enligt denna lag av</p> <p style="position:absolute;top:200px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft68">Kriminalv�rdsstyrelsen betr�ffande den som �r intagen i en<i> </i>f�rvaringslokal<br/>som st�r under styrelsens tillsyn.</p> <p style="position:absolute;top:253px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft62"><b>20 �</b></p> <p style="position:absolute;top:250px;left:395px;white-space:nowrap" class="ft63">10 <b> </b>Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r</p> <p style="position:absolute;top:270px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft68">f�reskriva att n�gon annan kriminalv�rdsmyndighet �n Kriminalv�rds-<br/>styrelsen eller tj�nsteman inom kriminalv�rden f�r fatta beslut som avses i<br/>18 �.</p> <p style="position:absolute;top:323px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft64">Kriminalv�rdsstyrelsen kan �ndra ett beslut som n�gon annan har fattat</p> <p style="position:absolute;top:340px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft68">enligt f�rsta stycket. Den som beslutet ang�r f�r p�kalla styrelsens pr�vning<br/>av ett s�dant beslut, om det har g�tt honom eller henne emot.</p> <p style="position:absolute;top:392px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft68"><b>22 �</b> Kriminalv�rdsstyrelsen eller den kriminalv�rdsmyndighet som styrel-<br/>sen best�mmer f�r f�rordna en v�ktare i ett auktoriserat bevakningsf�retag<br/>att, inom ramen f�r sin anst�llning d�r, utf�ra vissa bevakningsuppdrag n�r<br/>en h�ktad skall vistas utanf�r f�rvaringslokalen. Om det finns s�rskilda sk�l<br/>f�r ett s�dant f�rordnande �ven avse vissa bevakningsuppgifter inom f�r-<br/>varingslokalen. I f�rordnandet skall uppdragets art och omfattning anges.<br/>F�rordnandet f�r �terkallas.</p> <p style="position:absolute;top:515px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft64">V�ktaren f�r inte obeh�rigen r�ja eller utnyttja vad han p� grund av sitt</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft68">uppdrag har f�tt veta om enskilds personliga f�rh�llanden eller f�rh�llanden<br/>av betydelse f�r rikets s�kerhet eller f�r beivrandet av brott. I det allm�nnas<br/>verksamhet till�mpas i st�llet best�mmelserna i sekretesslagen (1980:100).</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft68"><b>25 �</b> N�r n�gon i annat fall �n som avses i 1 och 23 �� tas in i kriminal-<br/>v�rdsanstalt eller h�kte f�r annat �ndam�l �n verkst�llighet av p�f�ljd f�r<br/>brott eller tas i f�rvar i polisarrest, skall denna lag, med s�rskilt beaktande<br/>av anledningen till intagningen och dennas varaktighet, g�lla i till�mpliga<br/>delar, om inte annat f�reskrivs i lag eller annan f�rfattning.</p> <p style="position:absolute;top:707px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft64"> </p> <p style="position:absolute;top:733px;left:383px;white-space:nowrap" class="ft64">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1999.</p> <p style="position:absolute;top:768px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft64">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:803px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft64">LAILA FREIVALDS</p> <p style="position:absolute;top:838px;left:599px;white-space:nowrap" class="ft68">Anders Perklev<br/>(Justitiedepartementet)</p> <p style="position:absolute;top:1006px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft63">9 </p> <p style="position:absolute;top:1010px;left:376px;white-space:nowrap" class="ft66"> Senaste lydelse av f�rutvarande 16 a � 1981:1301.</p> <p style="position:absolute;top:1024px;left:370px;white-space:nowrap" class="ft63">10 </p> <p style="position:absolute;top:1028px;left:380px;white-space:nowrap" class="ft66"> Senaste lydelse av f�rutvarande 16 c � 1990:1012.</p> <p style="position:absolute;top:1075px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft67">Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00</p> <p style="position:absolute;top:1085px;left:696px;white-space:nowrap" class="ft67">Elanders Gotab, Stockholm 1998</p> </div> </div>
background image

Lag
om �ndring i lagen (1976:371) om behandlingen av
h�ktade och anh�llna m.fl.;

utf�rdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs i fr�ga om lagen (1976:371) om

behandlingen av h�ktade och anh�llna m.fl.

dels att 16 a16 d �� skall betecknas 1821 �� samt att 17, 17 a, 18 och

19 �� skall betecknas 2326 ��,

dels att 1, 2, 2 b, 316 samt de nya 18, 20 och 25 �� skall ha f�ljande

lydelse,

dels att det i lagen skall inf�ras tre nya paragrafer, 2 c, 17 och 22 ��, av

f�ljande lydelse.

1 � Den som �r h�ktad p� grund av misstanke om brott eller av n�gon
annan anledning f�r inte underkastas mera omfattande inskr�nkningar i sin
frihet �n som �ndam�let med h�ktningen samt ordning och s�kerhet kr�ver.

Den h�ktade skall behandlas s� att skadliga f�ljder av frihetsber�vandet

motverkas. I den utstr�ckning det �r l�mpligt, skall �tg�rder vidtas f�r att ge
den h�ktade det personliga st�d och annan hj�lp som han eller hon beh�ver.
S�dana �tg�rder f�r dock vidtas endast om den h�ktade samtycker till detta.

2 �

2 Om det inte �r uppenbart on�digt, skall den h�ktade senast vid

ankomsten till f�rvaringslokalen kroppsvisiteras f�r efters�kande av f�rem�l
som han eller hon enligt vad som f�ljer av denna lag inte f�r inneha.

I �vrigt f�r den h�ktade kroppsvisiteras f�r efters�kande av s�dana

f�rem�l n�r

1. det finns anledning att anta att ett s�dant f�rem�l skall antr�ffas p� den

h�ktade,

2. det sker stickprovsvis eller ocks� i anslutning till en st�rre under-

s�kning som av s�kerhetssk�l g�rs av utrymmen inom f�rvaringslokalen
och den h�ktade har eller har haft s�rskild anknytning till det utrymme som
ber�rs av unders�kningen,

3. den h�ktade skall ta emot eller har haft obevakat bes�k, eller
4. den h�ktade efter vistelse utanf�r f�rvaringslokalen �terv�nder dit.

1

Jfr prop. 1997/98:95, bet. 1997/98:JuU19, rskr. 1997/98:208 och prop.

1997/98:104, bet. 1997/98:JuU22, rskr. 1997/98:227.
2

Senaste lydelse 1982:402.

Svensk f�rfattningssamling

SFS 1998:602
Utkom fr�n trycket
den 24 juni 1998

2 SFS 1998:591626

background image

SFS 1998:602

Vad som har sagts i andra stycket hindrar inte att det i annat fall g�rs

s�dan ytlig kroppsvisitation som bed�ms n�dv�ndig av s�kerhetssk�l och
som endast avser efters�kande av vapen eller annat farligt f�rem�l.

2 b �

3 Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning f�r inte g�ras mer ing�ende

�n vad �ndam�let med �tg�rden kr�ver. All den h�nsyn som omst�ndig-
heterna medger skall iakttas. Om m�jligt skall ett vittne n�rvara. En h�ktad
f�r h�llas avskild fr�n andra h�ktade, om det �r n�dv�ndigt f�r att verkst�lla
beslut om kroppsbesiktning.

Annan kroppsvisitation �n som avses i 2 � tredje stycket eller kropps-

besiktning f�r, n�r �tg�rden g�ller en kvinna, inte verkst�llas eller bevittnas
av n�gon annan �n en kvinna, en l�kare eller en legitimerad sjuksk�terska.

F�rem�l som antr�ffas vid kroppsvisitation eller kroppsbesiktning och

som den h�ktade enligt vad som f�ljer av denna lag inte f�r inneha, skall tas
om hand och f�rvaras f�r den h�ktades r�kning, om inte annat �r s�rskilt
f�reskrivet.

Injektionssprutor och kanyler som kan anv�ndas f�r insprutning i

m�nniskokroppen, och andra f�rem�l som �r s�rskilt �gnade att anv�ndas
f�r missbruk av eller annan befattning med narkotika, och som p�tr�ffas hos
den som �r h�ktad, f�r tas om hand och f�rst�ras.

2 c � Blod-, urin- eller utandningsprov f�r tas p� en h�ktad som sk�ligen
kan misst�nkas vara p�verkad av beroendeframkallande medel eller s�dant
dopningsmedel som avses i 1 � lagen (1991:1969) om f�rbud mot vissa
dopningsmedel, om inte annat f�ranleds av medicinska eller liknande sk�l.

3 � Vill en h�ktad vistas tillsammans med en eller flera andra h�ktade,
skall han eller hon ges tillf�lle till det. Mer �n en h�ktad f�r ocks� f�rvaras i
samma rum, om det �r synnerligen p�kallat av utrymmessk�l eller annan
s�rskild anledning. Gemensam vistelse och gemensam f�rvaring f�r dock
inte �ga rum, om det inneb�r fara fr�n s�kerhetssynpunkt eller, i fr�ga om
den som �r h�ktad p� grund av misstanke om brott, fara f�r att bevis
undanr�js eller utredning om brott p� annat s�tt f�rsv�ras. Om en h�ktad
f�rvaras i en annan lokal �n h�kte, f�r m�jligheterna till gemensam vistelse
begr�nsas med h�nsyn till lokalf�rh�llandena.

F�rvaringen och den gemensamma vistelsen skall utformas s� att f�r-

bindelse mellan h�ktade som kan antas p�verka varandra i m�l eller �renden
s�vitt m�jligt f�rhindras. �ven i �vrigt skall f�rvaringen och den gemen-
samma vistelsen utformas s� att h�ktade, s�rskilt de som �r under 21 �r, inte
uts�tts f�r ol�mpligt inflytande av andra h�ktade.

4 �

4 Vid behandlingen skall h�nsyn tas till den h�ktades h�lsotillst�nd. En

h�ktad som bed�ms beh�va h�lso- och sjukv�rd eller som beg�r att l�kare
skall tillkallas, skall s� snart som m�jligt unders�kas av l�kare, om inte
s�dan unders�kning uppenbarligen �r on�dig.

3

Senaste lydelse 1993:1411.

4

Senaste lydelse 1991:1135.

background image

SFS 1998:602

En l�kares anvisningar om v�rden av en h�ktad som �r sjuk skall iakttas.

Beh�ver den h�ktade sjukhusv�rd, skall s�dan beredas honom eller henne s�
snart som m�jligt. F�reskrifter om psykiatrisk tv�ngsv�rd finns i lagen
(1991:1129) om r�ttspsykiatrisk v�rd. F�r h�lso- och sjukv�rdspersonal
inom kriminalv�rden k�nnedom om att en h�ktad lider av en smittsam
sjukdom som enligt smittskyddslagen (1988:1472) utg�r en samh�llsfarlig
sjukdom, skall chefen f�r f�rvaringslokalen underr�ttas om detta, om det
beh�vs med h�nsyn till fara f�r att smittan skall spridas.

Kan det befaras att transport medf�r skada f�r den h�ktades h�lsa, beh�vs

l�kares medgivande till transporten.

F�rlossning av en h�ktad kvinna skall om m�jligt ske p� sjukhus.
Om det finns anledning till det, skall den som enligt andra eller fj�rde

stycket vistas p� sjukhus st� under bevakning.

5 � Den h�ktade skall om m�jligt erbjudas arbete eller annan d�rmed
j�mf�rlig syssels�ttning under h�ktningstiden. Den h�ktade skall vidare ges
m�jlighet att utf�ra arbete som han eller hon sj�lv har skaffat sig, om det
kan ske utan ol�genhet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer meddelar

best�mmelser om ers�ttning �t den h�ktade f�r arbete eller annan d�rmed
j�mf�rlig syssels�ttning som tillhandah�lls honom eller henne.

6 � I den utstr�ckning det l�mpligen kan ske b�r en h�ktad, om inte annat
f�ljer av tredje stycket, ges m�jligheter att genom tidningar, radio och
television f�lja vad som h�nder i omv�rlden. Den h�ktades behov av annan
f�rstr�else b�r tillgodoses i sk�lig omfattning.

Under de f�ruts�ttningar som anges i f�rsta stycket f�r den h�ktade sj�lv

skaffa sig eller ta emot b�cker, tidskrifter, tidningar och annat som kan
bereda honom eller henne f�rstr�else.

F�r den som �r h�ktad p� grund av misstanke om brott f�r inskr�nkningar

helt eller delvis g�ras i r�tten att ha tillg�ng till tidskrifter, tidningar, radio
och television, om det beh�vs f�r att undvika att bevis undanr�js eller
utredning om brott p� annat s�tt f�rsv�ras.

7 �

Den h�ktade f�r inneha pengar, v�rdesaker och legitimations-

handlingar i den m�n det inte �r ol�mpligt. Den h�ktade f�r inte inneha
alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel.

I �vrigt f�r den h�ktade, i den m�n inte annat f�ljer av denna lag, inneha

personliga tillh�righeter och skaffa sig varor eller annat enligt f�reskrifter
som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen
best�mmer.

8 � Den h�ktade skall ha m�jlighet att dagligen vistas utomhus minst en
timme, om det inte finns synnerligt hinder mot detta.

9 �

5 Brev fr�n den h�ktade till svenska myndigheter, internationella organ

som har av Sverige erk�nd beh�righet att ta emot klagom�l fr�n enskilda

5

Senaste lydelse 1993:1694.

background image

SFS 1998:602

eller den h�ktades offentlige f�rsvarare skall vidarebefordras utan f�re-
g�ende granskning.

Ut�ver vad som g�ller enligt f�rsta stycket f�r den h�ktade s�nda eller ta

emot brev, om det kan ske utan fara fr�n s�kerhetssynpunkt och, f�r den
som �r h�ktad p� grund av misstanke om brott, utan fara f�r att bevis
undanr�js eller utredning om brott p� annat s�tt f�rsv�ras.

V�gras den h�ktade att s�nda eller ta emot brev utan f�reg�ende

granskning av dess inneh�ll, skall brevet h�llas kvar men f�r inte �ppnas
utan den h�ktades medgivande.

Kopior och �vers�ttningar av brev som har granskats skall f�rst�ras s�

snart de inte l�ngre beh�vs.

Best�mmelserna i denna paragraf om brev g�ller �ven andra skriftliga

handlingar.

10 � Best�mmelserna i 9 � andra, tredje och fj�rde styckena g�ller �ven
f�rs�ndelser av annat slag �n brev eller andra skriftliga handlingar. Den
h�ktade f�r dock inte ta emot en s�dan f�rs�ndelse om den kan �ventyra
ordningen eller annars medf�ra ol�genhet.

Om det beh�vs f�r att hindra att otill�tna varor f�rs in i en f�rvarings-

lokal, f�r regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer
f�reskriva att h�ktade inte utan s�rskilt medgivande f�r ta emot andra
f�rs�ndelser �n brev eller andra meddelanden.

11 �

6 Den h�ktade f�r ta emot bes�k i den utstr�ckning det l�mpligen kan

ske. Han eller hon f�r inte ta emot bes�k som kan medf�ra fara fr�n
s�kerhetssynpunkt. Inte heller f�r den som �r h�ktad p� grund av misstanke
om brott ta emot bes�k som kan medf�ra fara f�r att bevis undanr�js eller
utredning om brott p� annat s�tt f�rsv�ras.

Om det beh�vs av s�kerhetssk�l eller f�r att undvika att bevis undanr�js

eller utredning om brott p� annat s�tt f�rsv�ras, skall en eller flera personer
vara n�rvarande vid bes�k.

Under de f�ruts�ttningar som anges i andra stycket kan som villkor f�r

bes�k f�reskrivas att den bes�kande underkastar sig kroppsvisitation.

Om det beh�vs f�r att kunna bed�ma om den som �r h�ktad skall f� ta

emot bes�k i ett s�rskilt fall eller om ett bes�k skall vara bevakat, skall det i
f�rv�g unders�kas om den bes�kande har d�mts eller �r misst�nkt f�r
brottslig verksamhet. I den utstr�ckning det beh�vs skall upplysningar ocks�
inh�mtas om den bes�kandes personliga f�rh�llanden i �vrigt.

Om f�rsvarares r�tt att tr�ffa den som �r h�ktad finns best�mmelser i

r�tteg�ngsbalken.

12 � Telefonsamtal mellan den h�ktade och en person utanf�r f�rvarings-
lokalen f�r �ga rum i den utstr�ckning det l�mpligen kan ske. Den h�ktade
skall v�gras telefonsamtal som kan medf�ra fara fr�n s�kerhetssynpunkt.
Inte heller den som �r h�ktad p� grund av misstanke om brott f�r ta emot
eller ringa telefonsamtal som kan medf�ra fara f�r att bevis undanr�js eller
utredning om brott p� annat s�tt f�rsv�ras.

6

Senaste lydelse 1995:493.

background image

SFS 1998:602

Om det beh�vs av s�kerhetssk�l eller f�r att undvika att bevis undanr�js

eller utredning om brott p� annat s�tt f�rsv�ras, skall en eller flera personer
p� l�mpligt s�tt avlyssna telefonsamtal. Avlyssning f�r �ga rum endast med
den h�ktades vetskap. Telefonsamtal med den h�ktades offentlige f�rsvarare
f�r inte avlyssnas.

13 � Om missbruk inte kan befaras, kan den h�ktade medges att bes�ka en
n�rst�ende som �r sv�rt sjuk, n�rvara vid en n�rst�endes begravning eller i
annat fall, d� det finns synnerliga sk�l, l�mna f�rvaringslokalen f�r viss kort
tid. Under vistelsen utanf�r f�rvaringslokalen skall den h�ktade bevakas, om
inte en s�dan tillsyn av s�rskilda sk�l kan antas vara on�dig.

14 � Om en h�ktad kvinna har med sig ett sp�dbarn vid intagningen eller
d�refter f�der barn, kan hon f� tillst�nd att ha barnet hos sig.

15 �

7 Den h�ktade f�r bel�ggas med f�ngsel

1. under transport och annars under vistelse utanf�r f�rvaringslokalen, om

det �r n�dv�ndigt av s�kerhetssk�l och

2. i �vrigt f�r att betvinga v�ldsamt upptr�dande av den h�ktade, om

andra medel visar sig otillr�ckliga och det �r oundg�ngligen n�dv�ndigt med
h�nsyn till den h�ktades egen eller annans s�kerhet till liv eller h�lsa.

En l�kare skall s� snart det �r m�jligt unders�ka den som �r f�rem�l f�r

�tg�rd enligt f�rsta stycket 2.

16 �

8 Betr�ffande den som �r h�ktad p� grund av misstanke om brott �r

det unders�kningsledaren eller �klagaren som skall

1. avg�ra om eller i vad m�n det finns hinder f�r gemensam f�rvaring

eller vistelse enligt 3 � f�rsta stycket eller f�r medgivande enligt 913 �� p�
grund av att �tg�rden kan medf�ra fara f�r att bevis undanr�js eller
utredning om brott p� annat s�tt f�rsv�ras,

2. avg�ra fr�ga om inskr�nkningar enligt 6 � tredje stycket.
Ett beslut enligt f�rsta stycket som inneb�r inskr�nkningar i den h�ktades

kontakter med omv�rlden (restriktioner) f�r meddelas endast om den
h�ktade f�r underkastas restriktioner enligt 24 kap. 5 a � r�tteg�ngsbalken.

Beslut som avses i andra stycket skall ompr�vas s� ofta det finns

anledning till det.

17 � Den h�ktade f�r beg�ra tingsr�ttens pr�vning av ett beslut enligt 16 �
att �l�gga denne restriktioner av ett visst slag. R�tten skall pr�va en s�dan
beg�ran n�r den pr�var fr�gan om tillst�nd till restriktioner enligt 24 kap.
5 a � r�tteg�ngsbalken. Innan r�tten fattar beslut skall �klagaren ges tillf�lle
att yttra sig. R�ttens beslut f�r inte �verklagas.

Best�mmelserna i f�rsta stycket skall till�mpas �ven i hovr�tt och H�gsta

domstolen om dom i m�let har �verklagats dit eller om f�rhandling h�lls
enligt 24 kap. 17 � fj�rde stycket r�tteg�ngsbalken.

7

Senaste lydelse 1980:931.

8

Senaste lydelse 1993:1411.

background image

SFS 1998:602

18 �

9 Om inte annat f�ljer av 16 �, meddelas beslut enligt denna lag av

Kriminalv�rdsstyrelsen betr�ffande den som �r intagen i en f�rvaringslokal
som st�r under styrelsens tillsyn.

20 �

10 Regeringen eller den myndighet som regeringen best�mmer f�r

f�reskriva att n�gon annan kriminalv�rdsmyndighet �n Kriminalv�rds-
styrelsen eller tj�nsteman inom kriminalv�rden f�r fatta beslut som avses i
18 �.

Kriminalv�rdsstyrelsen kan �ndra ett beslut som n�gon annan har fattat

enligt f�rsta stycket. Den som beslutet ang�r f�r p�kalla styrelsens pr�vning
av ett s�dant beslut, om det har g�tt honom eller henne emot.

22 � Kriminalv�rdsstyrelsen eller den kriminalv�rdsmyndighet som styrel-
sen best�mmer f�r f�rordna en v�ktare i ett auktoriserat bevakningsf�retag
att, inom ramen f�r sin anst�llning d�r, utf�ra vissa bevakningsuppdrag n�r
en h�ktad skall vistas utanf�r f�rvaringslokalen. Om det finns s�rskilda sk�l
f�r ett s�dant f�rordnande �ven avse vissa bevakningsuppgifter inom f�r-
varingslokalen. I f�rordnandet skall uppdragets art och omfattning anges.
F�rordnandet f�r �terkallas.

V�ktaren f�r inte obeh�rigen r�ja eller utnyttja vad han p� grund av sitt

uppdrag har f�tt veta om enskilds personliga f�rh�llanden eller f�rh�llanden
av betydelse f�r rikets s�kerhet eller f�r beivrandet av brott. I det allm�nnas
verksamhet till�mpas i st�llet best�mmelserna i sekretesslagen (1980:100).

25 � N�r n�gon i annat fall �n som avses i 1 och 23 �� tas in i kriminal-
v�rdsanstalt eller h�kte f�r annat �ndam�l �n verkst�llighet av p�f�ljd f�r
brott eller tas i f�rvar i polisarrest, skall denna lag, med s�rskilt beaktande
av anledningen till intagningen och dennas varaktighet, g�lla i till�mpliga
delar, om inte annat f�reskrivs i lag eller annan f�rfattning.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1999.

P� regeringens v�gnar

LAILA FREIVALDS

Anders Perklev
(Justitiedepartementet)

9

Senaste lydelse av f�rutvarande 16 a � 1981:1301.

10

Senaste lydelse av f�rutvarande 16 c � 1990:1012.

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.