SFS 2022:932 Lag om ändring i häkteslagen (2010:611)

Du är här: Start / Straffrätt / Häkteslag (2010:611) / SFS 2022:932 Lag om ändring i häkteslagen (2010:611)
SFS2022-932.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6

7 8 9 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i häkteslagen (2010:611)

Utfärdad den 16 juni 2022

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 2 § häkteslagen (2010:611)
ska ha följande lydelse.

1 kap.
2 §
Denna lag gäller den som är

1. häktad, anhållen eller gripen på grund av misstanke om brott,
2. häktad av annan anledning än misstanke om brott,
3. intagen i ett häkte eller en polisarrest i avvaktan på att han eller hon ska

förpassas till en kriminalvårdsanstalt eller ett särskilt ungdomshem,

4. tillfälligt placerad i ett häkte med stöd av fängelselagen (2010:610),

eller

5. omhändertagen enligt 28 kap. 11 § fjärde stycket brottsbalken i avvaktan

på att ett beslut om undanröjande av skyddstillsyn får laga kraft.

Första stycket 1 gäller inte den som är gripen enligt 35 § lagen (1964:167)

med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2022.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mattias Larsson
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2021/22:193, bet. 2021/22:JuU21, rskr. 2021/22:370.

SFS

2022:932

Publicerad
den

22 juni 2022

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.