SFS 1972:749

720749.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1972:749

om ändring i lagen (1951: 649) om straff för

utkom f rån trycket

vissa trafikbrott;

den n dec. 1972

given Stockholms slott den 15 december 1972.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks-

dagen^ funnit gott förordna, att 1�5 §§ lagen (1951: 649) om straff för
vissa trafikbrott skall ha nedan angivna lydelse.

1 §2 Brister v ägtrafikant eller den som annorstädes än på väg för mo­

tordrivet fordon i den omsorg och varsamhet, som till förekommande av
trafikolycka betingas av omständigheterna, och är ej oaktsamheten
ringa, dömes för vårdslöshet i trafik till böter .

^ Prop. 1972: 137, TU 19, rskr 317.

^ Senaste lydelse 1966:252.

1919

¬

background image

SFS 1972: 749

Där någon vid förande av motordrivet fordon ådagalägger grov oakt-

samhet eller visar uppenbar likgiltighet för andra människors liv eller

egendom, dömes för grov vårdslöshet i tra fik till fängelse i högst två år.

2 § Hindrar eller stör vägtrafikant onödigtvis i väsentlig mån trafiken

på väg, dömes, där ej gärningen är belagd med straff enligt 1 §, till
böter.

3 §3 För någon körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad att fö­

ra sådant fordon, dömes för olovlig körning till böter. Har han tidigare

innehaft körkort som blivit återkallat eller har brottet skett vanemässigt
eller är det eljest a tt anse som grovt, må dömas till fängelse i högst sex

månader.

För någon körkortspliktigt fordon med åsidosättande av föreskrift,

som meddelats i fråga om rätten att föra sådant fordon, dömes till böter.

Anställer och brukar någon såsom förare av körkortspliktigt fordon

den, som icke äger rätt att föra fordonet, eller tillåter någon eljest an­
nan att föra sådant fordon utan att denne är berättigad därtill, dömes
likaledes till böter .

Första, andra och tredje styckena äger motsvarande tillämpning på

förare av traktor och på den som anställer eller brukar sådan förare eller

eljest tillåter någon att föra traktor.

4 § i mom. Den som vid förande av motordrivet fordon varit så på­
verkad av starka drycker, att det kan antagas, att han icke på betryggan­

de sätt kunnat föra fordonet, dömes för rattfylleri till fängelse i högst
ett år eller, där omständigheterna är mildrande, till böter, dock lägst
tjugofem dagsböter.

Till samma straff dömes föraren, om han av annat berusningsmedel

var så påverkad som nyss sagts.

Hade förare av motorfordon eller terrängmotorfordon eller av traktor

med släpfordon en alkoholkoncentration i blodet av 1,5 promille eller
däröver, skall han anses ha varit så påverkad av starka drycker, som i
första stycket sägs.

2 mom.'^ �r det ej styrkt, att förare av motorfordon eller terrängmo­

torfordon eller av traktor med släpfordon var så påverkad, som i 1 mom.
första stycket sägs, men uppgick alkoholkoncentrationen i hans blod
till 0,5 men ej till 1,5 promille, dömes till böter, dock lägst tio dagsbö­

ter, eller fängelse i högst sex må nader.

5 § Om vägtrafikant, som med eller utan skuld haft del i uppkomsten
av trafikolycka, genom att avlägsna sig från olycksplatsen undandrager
sig at t i mån av förmåga medverka till de åtgärder, vartill olyckan skä-

ligen bör föranleda, eller om han undandrager sig att uppgiva namn och
hemvist eller lämna upplysningar om händelsen, dömes till fängelse i
högst ett år eller böter.

Bestämmelserna i första stycket gäller även den som annorstädes än

på väg för motordrivet fordon.

1920

Senaste lydelse 1958:223.

Senaste lydelse 1957: 355.

¬

background image

Denna lag träder i kraft den dag Konungen bestämmer. Förordnande

SFS 1972: 749

om ikraftträdande får begränsas till vissa av de nya bestämmelserna.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

kungl. sigill bekräfta låtit.
Stockholms slott den 15 december 1972.

GUSTAF ADOLF

BENGT N ORLING

(L. S.)

(Kommunikationsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.