SFS 1975:611

750611.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1975:611 Lag

utkom Ma trycket

ändring i lagen (1951: 649) om straff för

den 15 juli 197 5

1296

vissa trafikbrott;

utfärdad den 3 juli 1975.

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives att 1�5 §§ lagen (1951: 649) om

straff för vissa trafikbrott skall ha nedan angivna lydelse.

1 §2 Brister vägtrafikant, den som för spårvagn eller den som annor­

städes än på väg för motordrivet fordon i den omsorg och varsamhet,

som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna,

och är ej oaktsamheten ringa, dömes för vårdslöshet i trafik till böter.

Där någon vid förande av motordrivet fordon eller spårvagn ådaga­

lägger grov oaktsamhet eller visar uppenbar likgiltighet för andra män­

niskors liv eller egendom, dömes för grov vårdslöshet i trafik till fängel­

se i högst tvä år.

2 §3 Hindrar eller stör vägtrafikant eller den som för spårvagn onö­
digtvis i väsentlig mån trafiken på väg, dömes, där ej gärningen är be­
lagd med straff enligt 1 §, till böter.

3

För någon körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad att

föra sådant fordon, dömes för olovlig körning till böter. Har han tidiga­

re innehaft körkort som blivit återkallat eller har brottet skett vanemäs-

sigt eller är det eljest att anse som grovt, må dömas till fängelse i högst
sex månader.

1 Prop. 1975: 22, TU 13, rskr 146.

2 Senaste lydelse 1972: 749.

2 Senasto lydelse 1972: 749.

Senaste lydelse 1972: 749.

a

Ef

2E

rj[

⬢f e

j

«i'

afe'

¬

background image

För någon körkortspliktigt fordon med åsidosättande av föreskrift,

SFS 1975: 611

som meddelats i fråga om rätten att föra sådant fordon, dömes till böter.

Anställer och brukar någon såsom förare av körkortspliktigt fordon

den, som icke äger rätt att föra fordonet, eller tillåter någon eljest annan

att föra sådant fordon utan att denne är berättigad därtill, dömes lika­
ledes till böter.

Första, andra och tredje styckena äger motsvarande tillämpning på

förare av traktor eller spårvagn och på den som anställer eller brukar
sådan förare eller eljest tillåter någon att f�ra traktor eller spårvagn.

4

1 mom. Den som vid förande av motordrivet fordon eller spår­

vagn varit så påverkad av starka drycker, att det kan antagas, att han
icke på betryggande sätt kunnat föra fordonet eller spårvagnen, dömes
för rattfylleri till fängelse i högst ett år eller, där omständigheterna är

mildrande, till böter, dock lägst tjugofem dagsböter.

Till samma straff dömes föraren, om han av annat berusningsmedel

var så påverkad som nyss sagts.

Den som fört motorfordon, terrängmotorfordon, traktor med släpfor­

don eller spårvagn efter att ha förtärt starka drycker i sådan mängd att
alkoholkoncentrationen i hans blod under eller efter färden uppgick till

1,5 promille eller däröver, skall anses ha varit så påverkad av starka

drycker under färden, som i första stycket sägs.

2 mom. �r det ej styrkt, att förare av motorfordon, terrängmotorfor­

don, traktor med släpfordon eller spårvagn var så påverkad, som i 1
mom. första stycket sägs, men har han fört fordonet eller spårvagnen
efter att ha förtärt starka drycker i sådan mängd att alkoholkoncentra­

tionen i hans blod under eller efter färden uppgick till 0,5 men ej till

1,5 promille, dömes till böter, dock lägst tio dagsböter, eller fängelse i

högst sex månader.

5 §c Om vägtrafikant, som med eller utan skuld haft del i uppkomsten
av trafikolycka, genom att avlägsna sig f rån olycksplatsen undandrager

sig att i mån av förmåga medverka till de åtgärder, vartill olyckan skä-
ligen bör för anleda, eller om han undandrager sig att uppgiva namn och
hemvist eller lämna upplysningar om händelsen, dömes till fängelse i
högst ett år eller böter.

Bestämmelserna i första stycket gäller även den som för spårvagn och

den som annorstädes än på väg för motordrivet fordon.

Denna lag tr äder i kraft den 1 januari 1976.

På regeringens vägnar

BENGT NORLING

Jan Johnsson
(Kommunikationsdepartementet)

Senaste lydelse 1974; 830.

Senaste lydelse 1972: 749.

1297

82-SFS 1975

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.