SFS 1986:1248

861248.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1986:1248

Utkom från trycket

den 29 december 1986

Lag

om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa

trafikbrott;

utfärdad deti 16 december 1986.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 5 § lagen (1951:649) om straff för

vissa trafikbrott skall ha följande lydelse.

5

Om en vägtrafikant, som med eller utan skuld haft de l i uppkomsten

av en trafikolycka, genom att avlägsna sig från olycksplatsen undandrar sig

att i mån av förmåga medverka till de åtgärder, vartill olyckan skäligen bör
föranleda, eller om han undandrar sig att uppge namn och hemvist eller att

lämna upplysningar om händelsen, döms till böter eller fängelse i högst sex
månader.

�r brottet med hänsyn till omständigheterna att anse som grovt, döms

till fängelse i högst ett år .

2224

' Prop. 1986/87; 34, TU 9, rskr. 75.

^ Senaste lydelse 1975:611.

¬

background image

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller även den som för

SFS 1986:1248

spårvagn och den som annorstädes än på väg för motordrivet fordon.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.

På regeringens vägnar

STEN WICKBOM

Ulf Berg

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.