SFS 1990:149

900149.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1990:149

om ändrimg n lagen (1951:649) om straff för vissa

utkom från trycket

trafikbrott;

den 9 maj 1990

utfärdad den 5 april 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1951:649) om

straff för vissa trafikbrott

dels att 4 § skall ha följande lydelse,

dels att i la gen skall införas en ny p aragraf, 4 a §, av följande lydelse.

4

Den so m för ett motordrivet fordon eller en sp årvagn efter att ha

förtärt alkoholhaltiga drycke r i såda n mängd att alkoholkoncentrationen

' Prop. 1989/90:2, JuU2, rskr. 106.

^ Senaste lydelse 1989:394.

191

¬

background image

SFS 1990:149

under eller efter färden uppgår till minst 0,2 promille i hans blod eller 0,10

milligram per liter i hans utandningsluft döms för rattfylleri till böter elle

fängelse i högst sex månad er.

• ^

För rattfylleri enligt första stycket döms också den som för ett motordri- '''

vet fordon eller en spårvagn och då är så påverkad av alkoholhaltiga •

drycker att det kan antas att han inte på ett betryggande sätt kan föra
fordonet. Detsamma gäller om föraren är lika påverkad av något annat >

medel.

Första stycket gäller inte förare av motordrivet fordon, som är avsett att

föras av gående.

Första och andra styckena gäller inte om förandet av fordonet ingår som

ett led i en vetenskaplig eller därmed jämförlig undersökning till vilken

tillstånd har lämnats av regeringen eller den myndighet som regeringen
bestämmer.

4 a § Är ett brott som avses i 4 § första eller andra stycket att anse som
grovt, skall föraren dömas för grovt rattfylleri till fängelse i högst ett år.

Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om

1. föraren har haft en alkoholkoncentration som uppgått till minst 1,5

promille i hans blod eller 0,75 milligram per liter i hans utandningsluft,

2. föraren annars har varit avsevärt påverkad av alkohol eller något

annat medel, eller

3. framförandet av fordonet har inneburit en påtaglig fara för trafiksä­

kerheten.

Denna lag träder i kraft den I juli 1990.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Dag Victor

(Justitiedepartementet)

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.