SFS 1977:478

770478.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:478

Lag

om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafik-

Utkom från tryckel

den 23 juni 1 977

brott;

utfärdad den 9 juni 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 3 lagen 119.*^ I: fi49) om straff

för vissa trafikbrott skall ha nedan angivna lydelse.

3

För någon körkortsplikligt fordon utan att vara berättigad att löra

' Prop. 1976/77:113, TU 25. rskr 334.

J 182

2 Senaste lydelse 1975:6 11.

¬

background image

sådant fordon, domes för olovlig köming till bö ter. Har han tidigare inne-

SFS 1977: 478

haft körkort som blivit återkallat eller har brottet skett vanemässigt eller är

det eljest att anse som grovt, må dömas till fängelse i högst sex månader.

För någon körkortspliktigt fordon med åsi dosättande av föreskrift, som

meddelats i fråga om rätten att föra sådant fordon, dömes till böter .

Anställer och brukar någon såsom förare av körkortspliktigt fordon den,

som icke äger rätt att föra fordonet, eller tillåter någon eljest annan att föra
sådant fordon utan att denne är berättigad därtill, dömes likaledes till bö­

ter.

Första, andra och tredje styckena äger motsvarande tillämpning på föra­

re av t raktor, motorredskap eller spårvagn och på den som anställer eller
brukar sådan förare eller eljest tillåter någon att föra traktor, motorredskap

eller spårvagn.

Denna lag träder i kraf t den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

BO TURESSON

Valter Nilsson

(Kommunikationsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.