SFS 1951:649

510649.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1550

- 1951.

SS-

0

Nr 649.

Lag

om straff för vissa trafiklbrott;

given Stochliolms slott den 28 september 195 L

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nå de, Sveriges, G � t e s o

.

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^ fu

''j j jj

gott förordna som följer.

1 §.

.kai

Brister vägtrafikant i den omsorg och varsamhet, som till förekomm

av trafikolycka betingas av omständigheterna, och är ej oaktsamheten ri

dömes för vårdslöshet i trafik till dagsböter eller fängelse i högst sex

nåder.

Där någon vid förande av bil, motorcykel, traktor eller motorred

ådagalägger grov oaktsamhet eller visar uppenbar likgiltighet för

människors liv eller egendom, dömes för grov vårdslöshet i trafi

fängelse eller straffarbete i högst ett år.

2 §.

Hindrar eller stör vägtrafikant onödigtvis i väsentlig mån trafiken på y

straffes, där ej gärningen är belagd med straff enligt 1 §, med dagsböte

3 §.

För någon körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad att föra såd'

fordon eller med åsidosättande av föreskrift, som meddelats vid utfärdah

av körkort, dömes för olovlig körning till dagsböter.

Anställer och brukar någon såsom förare av körkortspliktigt fordon d'

som icke äger rätt att föra fordonet, eller tillåter någon eljest annan att U

sådant fordon utan att denne är berättigad därtill, straffes likaledes

dagsböter.

i

Begår någon, efter det han genom laga kraftvunnen dom blivit dömd ^

något i denna paragraf avsett brott, som hänför sig till bil eller motorcy '

ånyo sådant brott, må straffet böjas till fängelse i högst sex månader. -

1 mom. Den som vid förande av bil, motorcykel, traktor eller raotorr

skap varit så påverkad av starka drycker, att det kan antagas, att han '

på beti-yggande sätt kunnat föra fordonet, dömes för rattfylleri till fän^

i högst ett år eller, där omständigheterna äro mildrande, till dagsbö

dock ej under tjugofem.

''

Till samma straff dömes föraren, om han av annat berusningsmedel

så påverkad som nyss sagts.

Hade förare av bil eller motorcykel eller av traktor med släpfordo

alkoholkoncentration i blodet av 1,5 p romille eller däröver, skall ban^a

hava varit så påverkad av starka drycker, som i första stycket sägs. i,/

2 mom. �r det ej styrkt, att förare av bil eller motorcykel eller av

med släpfordon var så påverkad, som i 1 mom. första stycket sägs,

uppgick alkoholkoncentrationen i hans blod till 0,8 men ej till 1,5 prom i

skall han straffas med dagsböter, lägst tio, eller fängelse i högst sex

nåder.

llifev

Riksdageas skrivolee 1951: 336,

^

¬

background image

ock 650. �

1551

5 §.

i hl vägtrafikant, som med eller utan skuld haft del i uppkomsten av

ikolycka, genom att avlägsna sig från olycksplatsen undandrager sig

t i mån av förmåga medverka till de åtgärder, vartill olyckan skäligen

ör föranleda, eller om han undandrager sig att uppgiva namn och hemvist

ller lämna upplysningar om händelsen, straffes med fängelse i högst ett år

1, feller dagsböter.

v

Ci'l v Denna lag träder i kraft den 1 januari 1952, vilken dag lagen den 7 juni

(nr 247) om straff för vissa brott vid förande av motorfordon skall

jupphöra att gälla. Där i lag eller särskild författning förekommer hänvis­

ning till lagrum, som ersatts genom bestämmelse i den nya lagen, skall den

iK^j^^feestämmelsen i stället tillämpas.

'iDet alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

i<;it|{ivi§so h ava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

belträfta låtit.

vStockholms slott den 28 september 1951.

GUSTAF ADOLF.

igitiätir/

! L

(L. S.)

(Kommunikationsdepartementet.)

TORSTEN NILSSON.

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.