SFS 1998:494 Lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

980494.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa
trafikbrott;

utfärdad den 11 juni 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 § lagen (1951:649) om straff för

vissa trafikbrott skall ha följande lydelse.

3 §

2

För någon uppsåtligen körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad

att föra sådant fordon, dömes för olovlig körning till böter. Har han tidigare
innehaft körkort som blivit återkallat eller har brottet skett vanemässigt eller
är det eljest att anse som grovt, må dömas till fängelse i högst sex månader.

För någon körkortspliktigt fordon med uppsåtligt eller oaktsamt åsidosät-

tande av föreskrift, som meddelats i fråga om rätten att föra sådant fordon,
dömes till böter.

Om någon uppsåtligen eller av oaktsamhet såsom förare av körkortsplik-

tigt fordon anställer och brukar den som inte äger rätt att föra fordonet, eller
i annat fall tillåter någon annan att föra sådant fordon utan att denne är berät-
tigad därtill, dömes likaledes till böter.

Första, andra och tredje styckena äger motsvarande tillämpning på förare

av traktor, moped klass I, terrängskoter, motorredskap eller spårvagn och på
den som anställer eller brukar sådan förare eller eljest tillåter någon att föra
traktor, moped klass I, terrängskoter, motorredskap eller spårvagn.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Anders Perklev
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1997/98:124, bet. 1997/98:TU11, rskr. 1997/98:260 .

2

Senaste lydelse 1977:478 (jfr 1977:721).

SFS 1998:494

Utkom från trycket
den 22 juni 1998

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.