SFS 2004:1031 Lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott / SFS 2004:1031 Lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
041031.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa
trafikbrott;

utfärdad den 18 november 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (1951:649) om straff för

vissa trafikbrott skall ha följande lydelse.

7 §

2

Ett fordon som har använts vid brott enligt denna lag får förklaras för-

verkat, om det behövs för att förebygga fortsatt sådan brottslighet och för-
verkande inte är oskäligt.

Bestämmelser om tillfälligt omhändertagande av egendom i syfte att för-

hindra rattfylleribrott finns i 24 a�24 d §§ polislagen (1984:387).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Agneta Bäcklund
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2003/04:159, bet. 2004/05:JuU3, rskr. 2004/05:5.

2 Senaste lydelse 1993:1463.

SFS 2004:1031

Utkom från trycket
den 30 november 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa
trafikbrott;

utfärdad den 18 november 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (1951:649) om straff för

vissa trafikbrott skall ha följande lydelse.

7 §

2

Ett fordon som har använts vid brott enligt denna lag får förklaras för-

verkat, om det behövs för att förebygga fortsatt sådan brottslighet och för-
verkande inte är oskäligt.

Bestämmelser om tillfälligt omhändertagande av egendom i syfte att för-

hindra rattfylleribrott finns i 24 a�24 d §§ polislagen (1984:387).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTR�M

Agneta Bäcklund
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2003/04:159, bet. 2004/05:JuU3, rskr. 2004/05:5.

2 Senaste lydelse 1993:1463.

SFS 2004:1031

Utkom från trycket
den 30 november 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.