SFS 2015:104 Lag om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1957:668) om utlämning för brott / SFS 2015:104 Lag om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott
150104.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för
brott;

utfärdad den 26 februari 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 23 och 26 §§ lagen (1957:668) om

utlämning för brott ska ha följande lydelse.

23 §

2

Den som i främmande stat är misstänkt, tilltalad eller dömd för brott,

vilket enligt denna lag kan föranleda utlämning, får på begäran av behörig
myndighet i den främmande staten eller med anledning av en där utfärdad
efterlysning omedelbart anhållas eller åläggas reseförbud eller anmälnings-
skyldighet av åklagare enligt vad som i allmänhet gäller om brottmål. Beslag
får också ske i sådant fall.

Beslut om användning av tvångsmedel ska utan uppskov anmälas hos rät-

ten, som skyndsamt efter förhandling enligt rättegångsbalkens bestämmelser
om brottmål prövar åtgärden. Om rätten kommer fram till att anhållande eller
reseförbud eller anmälningsskyldighet ska bestå, ska den genast underrätta
ansvarigt statsråd om det. Om det ansvariga statsrådet anser att det finns hin-
der mot utlämning eller att utlämning annars inte bör ske, ska regeringen upp-
häva åtgärden. I annat fall ska den främmande staten genom Justitiedeparte-
mentets försorg underrättas om åtgärden. Det ansvariga statsrådet ska då ange
en viss bestämd tid inom vilken framställning om utlämning ska göras. Denna
tid får inte vara längre än fyrtio dagar från den dag personen anhölls eller re-
seförbud eller anmälningsskyldighet meddelades enligt första stycket. När en
framställning om utlämning kommer in, ska Justitiedepartementet genast un-
derrätta den myndighet som först meddelat beslut om åtgärden. Sådan under-
rättelse ska även lämnas, om en framställning om utlämning inte kommer in
inom utsatt tid.

Rättens beslut får inte överklagas. Den som anhållits eller meddelats rese-

förbud eller anmälningsskyldighet får dock för prövning av om åtgärden ska
bestå begära ny förhandling inom tre veckor från det att beslut senast medde-
lats.

Har en framställning om utlämning av den som är anhållen eller har med-

delats reseförbud eller anmälningsskyldighet inte gjorts inom den enligt andra
stycket bestämda tiden, ska den anhållne friges eller beslutet om reseförbud
eller anmälningsskyldighet hävas. Detsamma gäller när en framställning av-
slås enligt 15 §. Om den anhållne i annat fall inte friges, ska en framställning
om häktning lämnas till rätten senast på åttonde dagen efter den då riksåkla-

1 Prop. 2014/15:29, bet. 2014/15:JuU07, rskr. 2014/15:110.

2 Senaste lydelse 2000:567.

SFS 2015:104

Utkom från trycket
den 10 mars 2015

background image

2

SFS 2015:104

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

garen fick del av utlämningsframställningen. Görs inte det, ska den anhållne
omedelbart friges.

26 §

3

Ansvarigt statsråd får medge, att den som av en stat utlämnas till en

annan stat får föras genom riket, om han eller hon inte är svensk medborgare
och det inte heller annars finns synnerliga skäl mot det. Framställning om
detta ges in till Justitiedepartementet.

Har tillstånd meddelats enligt första stycket får Polismyndigheten, om det

är nödvändigt för att transporten ska kunna genomföras, omhänderta och ta i
förvar den som utlämnas, dock längst under 48 timmar.

När tillstånd till transport begärs i fråga om någon som utlämnas till en

medlemsstat i Europeiska unionen, Island eller Norge tillämpas 8 kap. 2 §
lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arreste-
ringsorder i stället för första och andra styckena.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2014:635.

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.