SFS 1979:98

790098.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1979; 98

Lag

Utkom från trycket

den 27 mars 1979

om ändring i lagen (1957:668) om utlämnin g för brott;

utfärdad den 15 mars 19 79.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 9 och 14 §§ lagen (1957:668) om

utlämning for brott skall ha nedan angivna lydelse.

9

Har den som begäres utlämnad döm ts för gärningen i den f rämman­

de staten, må utlämning ej beviljas, med mindre domen stödjes av utred­

ningen och ej heller eljest föranleder allvarlig erinran.

Om dom angående gärningen ej meddelats i den främmande staten, skall

framställningen om utlämning grundas på beslut om häktning, som me dde­

lats av behörig myndighet i den främmande staten. I fråga o m gärning, för
vilken utlämning kan ske enligt 4 § andra stycket, må dock framställningen

grundas på annan utredning. Framställningen må ej bifallas, med mindre

sannolika skäl äro, att personen begått gärningen.

Genom överenskommelse med främmande st at må bestämmas, att i f ör­

hållande till den staten fällande dom eller sådant beslut om häktning som

meddelats av domstol eller domare skall godtagas, om det e j i särskilt f al!

framgår, att domslutet eller häktningsbeslutet är uppenbart oriktigt. I så­
dan överenskommelse kan föreskrivas att dom, som har meddelats utan att

den dömde har varit personligen närvarande vid förhandling i saken in för
domstol, skall godtaga s endast om den dömdes rättighet att försvara sig

likväl kan anses ha blivit nöjaktigt tillgodosedd eller den dömde, enligt för­
säkran som den frä mmande staten lämnar i utlämningsärendet, har m öjlig­

het att påkalla ny domstolsprövning som tillgodoser nämnda rättighet.

14 §⬢'' Framställning om utlämning skall inges till utrikesdepartementet.

Den skall göras på diplomatisk väg, om Sverige ej i förhållande till den

främmande staten har överenskommit om att tillämpa annan ordning.

Vid framställningen skall fogas avskrift av häktningsbeslut eller dom

som åberopas eller, i fall som avses i 4 § andra stycket, annan utredning på

vilken framställningen grundas. 1 den mån det ej framgår av nämnda h and-

318

' Prop. 1978/79: 80. JuU 18, rsk r 157.
^ Sena ste lydelse 1975: 292.

Senaste lydelse 1975:292.

¬

background image

lingar, skall uppgift lämnas om personens nationalitet och hemvist, brot-

SFS 1979:98

tets beskaffenhet, tid och plats för brottet samt i den främmande staten till­
lämpliga straffbestämmelser. Signalement skall om möjligt företes.

Denna lag träder i kraft de n dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Bo Svensson

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.