SFS 1983:227

830227.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1983:227

om ämdrmg i lagen (1957:668) om utlämning för brott;

utkom från trycket

den 10 m aj 1983

Utfärdad den 28 april 1983 .

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1957:668) om

utlämning för brott

dels att 16, 20 och 22 §§ skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 26 a §, av nedan angivna

lydelse.

' Prop. 1982/83:91, JuU 27, rskr 242.

515

¬

background image

SFS 1983:227

16

Riksåklagaren skall till grund för sitt yttrande verkställa erforderlig

utredning enligt vad om förundersökning i brottmål är stadgat.

Om tvångsmedel gäller vad som i allmänhet är föreskrivet för brottmål.

Beslut av rätten gäller tills vidare intill dess ärendet har avgjorts eller, om

utlämning beviljas, intill dess denna har verkställts. Finner högsta domsto­
len hinder mot utlämning möta enligt 1-10 §§, upphör dock beslutet

genast att gälla. Föreligger sådant hinder mot utlämning som a vses i 11 §
första stycket, gäller beslutet ej under tid d å personen med anledning av

misstanke om brott som där avses är berövad friheten som anhållen eller
häktad eller undergår fängelsestraff eller eljest är omhändertagen på an­

stalt.

Beslut om tvångsmedel kan meddelas även efter det att utlämning har

beviljats.

Talan mot rättens beslut i fråga om tvångsmedel förs genom besvär till

högsta domstolen utan inskränkning till viss t id.

Den som hålls h äktad i utlämningsärendet äger påfordra, att ny förhand­

ling skall äga rum inom tre veckor från det beslut senast meddelats.

20

Sedan högsta domstolens beslut meddelats, anmäles ärendet för

regeringen. Om högsta domstolen funnit hinder mot utlämning möta enligt
1-10 §§, må framställningen icke bifallas. Genom överenskommelse med

främmande stat må dock bestämmas att, om hinder ansetts möta enligt 8

eller 9 §, frågan skall kunna hänskjutas till internationell skiljedom.

Om utlämning beviljas, skall utsättas tid, inom vilken den främmande

staten skall hämta den som utlämnas. Tiden får inte utan synnerliga skäl
överstiga en månad från det att nämnda stat har erhållit del av beslutet.

Polismyndigheten i orten skall biträda vid verkställigheten av utlämningen

och får i an slutning härtill, om den som skall utlämnas är på fri fot, vid

behov omhänderta honom, dock längst under tjugofyra timmar.

22

Regeringen b eslutar om ersättning av allmänna medel till offe ntlig

försvarare för arbete hos regeringen.

516

26 a § Har utlämning till Sverige ägt rum för rättegång här i landet på

villkor att den utlämnade senare överlämnas till myndighet i den främman­

de staten, ankommer det på polismyndigheten i den ort där rättegången
förs att ombesöija, att sådant överlämnande sker. Polismyndigheten får
omhänderta den utlämnade i den utsträckn ing som behövs för att överläm­

nandet skall kunna genomföras.

Denna lag träder i kraft den 1 ju li 1983. Fö r fall då en framställning om

utlämning har kommit in före ikraftträdandet tillämpas dock 16 § i sin

äldre lydelse.

På regeringens vägnar

OVE RAINER

^ Senaste lydelse 1981: 1090.

' Senaste lydelse 1975: 292.
" Senaste lydelse 1975: 292.

Johan Munck
(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.