SFS 2017:141 Lag om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1957:668) om utlämning för brott / SFS 2017:141 Lag om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott
170141.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för
brott;

utfärdad den 23 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1957:668) om utläm-

ning för brott

dels att 26 a § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 26 c §, av följande lydelse.

26 a §

2

Har utlämning till Sverige skett för lagföring här i landet, på villkor

att den som utlämnats senare återförs till den andra staten, ska Polismyndig-
heten se till att den som har utlämnats återförs.

Om den som ska återföras inte är frihetsberövad får han eller hon, om det är

nödvändigt för att återförandet ska kunna genomföras, hållas i förvar av
Polismyndigheten, dock längst under 48 timmar.

26 c §

Vid utlämning till Sverige ska Polismyndigheten ansvara för trans-

porten i Sverige.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149.

2 Senaste lydelse 2014:635.

SFS 2017:141

Utkom från trycket
den 7 mars 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.