SFS 2000:567 Lag om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1957:668) om utlämning för brott / SFS 2000:567 Lag om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott
000567.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för
brott;

utfärdad den 31 maj 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1957:668) om ut-

lämning för brott

dels

att i 23 § ordet ⬝utrikesdepartementet⬝ i olika böjningsformer skall

bytas ut mot ⬝Justitiedepartementet⬝ i motsvarande form,

dels

att 14 och 26 §§ skall ha följande lydelse.

14 §

2

Framställning om utlämning skall ges in till Justitiedepartementet.

Vid framställningen skall fogas avskrift av häktningsbeslut eller dom som

åberopas eller, i fall som avses i 4 § andra stycket, annan utredning på vilken
framställningen grundas. I den mån det ej framgår av nämnda handlingar,
skall uppgift lämnas om personens nationalitet och hemvist, brottets beskaf-
fenhet, tid och plats för brottet samt i den främmande staten tillämpliga
straffbestämmelser. Signalement skall om möjligt företes.

26 §

3

Chefen för Justitiedepartementet får medge, att den som av främ-

mande stat utlämnas till annan stat får föras genom riket, om denne inte är
svensk medborgare och det inte heller annars finns synnerliga skäl mot det.
Framställning om detta ges in till Justitiedepartementet.

Sker utlämningen till Danmark, Finland, Island eller Norge må medgivas,

att även svensk medborgare föres genom riket, om hinder ej skulle ha förele-
gat för utlämning av honom till den mottagande staten enligt 2 eller 4 §
lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och
Norge.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2000.

På regeringens vägnar

LAILA FREIVALDS

Cecilia Bergman
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1999/2000:61, bet. 1999/2000:JuU19, rskr. 1999/2000:216.

2

Senaste lydelse 1979:98.

3

Senaste lydelse 1975:292.

SFS 2000:567

Utkom från trycket
den 26 juni 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.