SFS 2014:616 Lag om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1958:205) om förverkande av alkohol m.m. / SFS 2014:616 Lag om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
140616.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:JMKJBI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:JMKJCJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:JMKJCJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:JMKJBI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:JMKJCJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:7px;font-family:JMKJBI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:12px;font-family:JMKJBI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;line-height:19px;font-family:JMKJCJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JMKJBI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:15px;font-family:JMKJBI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:JMKJBI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:JMKJCJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:JMKJBI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;line-height:17px;font-family:JMKJBI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag<br/>om �ndring i lagen (1958:205) om f�rverkande av <br/>alkoholhaltiga drycker m.m.;</b></p> <p style="position:absolute;top:265px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 12 juni 2014.</p> <p style="position:absolute;top:299px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Enligt riksdagens beslut</p> <p style="position:absolute;top:298px;left:232px;white-space:nowrap" class="ft13">1 f�reskrivs att 2 � lagen (1958:205) om f�rver-</p> <p style="position:absolute;top:317px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">kande av alkoholhaltiga drycker m.m. ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:350px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft13">2</p> <p style="position:absolute;top:352px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">Vid beslag av egendom som avses i 1 � ska vad som i allm�nhet �r</p> <p style="position:absolute;top:369px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�reskrivet om beslag i brottm�l till�mpas, dock med f�ljande avvikelser:</p> <p style="position:absolute;top:386px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. Beslagtagen egendom f�r bevisligen f�rst�ras om v�rdet �r ringa eller</p> <p style="position:absolute;top:404px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">om det annars m�ste anses f�rsvarligt att f�rst�ra egendomen. I annat fall f�r<br/>egendomen s�ljas. Spritdrycker, vin, stark�l och �l f�r s�ljas till den som har<br/>r�tt att tillverka eller att bedriva partihandel med s�dana varor enligt alkohol-<br/>lagen (2010:1622). Annan egendom f�r s�ljas p� det s�tt som med h�nsyn till<br/>egendomen �r l�mpligt. Int�kter vid f�rs�ljning av beslagtagen egendom till-<br/>faller staten.</p> <p style="position:absolute;top:508px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Beslut om att f�rst�ra eller s�lja egendom f�r fattas av unders�kningsleda-</p> <p style="position:absolute;top:526px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">ren eller �klagaren. I de fall som avses i 23 kap. 22 � f�rsta stycket r�tte-<br/>g�ngsbalken f�r ett s�dant beslut fattas �ven av Polismyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:560px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Om ett beslag h�vs och egendomen �r f�rst�rd eller s�ld enligt denna para-</p> <p style="position:absolute;top:578px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">graf, ska ers�ttning betalas av allm�nna medel. Ers�ttningens storlek ska mot-<br/>svara egendomens pris vid f�rs�ljning till allm�nheten eller vad som annars �r<br/>sk�ligt. Beslut om ers�ttning fattas av �klagaren. Den som drabbats av besla-<br/>get f�r beg�ra r�ttens pr�vning av beslutet om ers�ttning. Det ska g�ras inom<br/>en m�nad fr�n det att han eller hon fick del av beslutet. Ans�kan g�rs vid den<br/>domstol som kunnat pr�va beslaget. Ers�ttning betalas ut av l�nsstyrelsen p�<br/>beg�ran av �klagaren.</p> <p style="position:absolute;top:700px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1 a. Om v�rdet p� en beslagtagen alkoholhaltig dryck �r ringa, f�r en polis-</p> <p style="position:absolute;top:717px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">man besluta att drycken bevisligen ska f�rst�ras. �ven i dessa fall till�mpas 1<br/>tredje stycket.</p> <p style="position:absolute;top:752px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">2. Om en polisman verkst�ller beslag och f�rel�gger f�rverkande av den</p> <p style="position:absolute;top:769px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">beslagtagna egendomen i ett f�rel�ggande av ordningsbot, ska anm�lan om<br/>beslaget g�ras till Polismyndigheten.</p> <p style="position:absolute;top:804px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">3. I fr�ga om s�dana drycker som avses i 1 � tredje stycket och som f�rt�rs</p> <p style="position:absolute;top:821px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">eller f�rvaras i strid med villkor enligt 2 kap. 16 � andra stycket f�rsta<br/>meningen eller med 2 </p> <p style="position:absolute;top:839px;left:224px;white-space:nowrap" class="ft10">kap. 18 � eller med 4 </p> <p style="position:absolute;top:839px;left:375px;white-space:nowrap" class="ft10">kap. 4 � ordningslagen</p> <p style="position:absolute;top:856px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18">(1993:1617) eller med 9 kap. 2 � j�rnv�gslagen (2004:519) har den som<br/>tj�nstg�r som ordningsvakt vid en allm�n sammankomst eller offentlig till-</p> <p style="position:absolute;top:911px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.</p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15">2 Senaste lydelse 2005:286.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:616</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft19">Utkom fr�n trycket<br/>den 27 juni 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2014:616</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2014</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">st�llning eller inom ett trafikf�retags omr�de eller dess f�rdmedel eller som<br/>befattningshavare i s�kerhets- eller ordningstj�nst vid j�rnv�g samma r�tt att<br/>ta egendomen i beslag som enligt r�tteg�ngsbalken tillkommer en polisman.</p> <p style="position:absolute;top:103px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">En ordningsvakt eller en befattningshavare i s�kerhets- eller ordnings-</p> <p style="position:absolute;top:120px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23">tj�nst vid j�rnv�g som har verkst�llt beslag ska skyndsamt anm�la detta till<br/>Polismyndigheten och �verl�mna den beslagtagna egendomen.</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2015.</p> <p style="position:absolute;top:208px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:243px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">BEATRICE ASK</p> <p style="position:absolute;top:261px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft23">Viveca L�ng<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

Lag
om �ndring i lagen (1958:205) om f�rverkande av
alkoholhaltiga drycker m.m.;

utf�rdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 f�reskrivs att 2 � lagen (1958:205) om f�rver-

kande av alkoholhaltiga drycker m.m. ska ha f�ljande lydelse.

2 �

2

Vid beslag av egendom som avses i 1 � ska vad som i allm�nhet �r

f�reskrivet om beslag i brottm�l till�mpas, dock med f�ljande avvikelser:

1. Beslagtagen egendom f�r bevisligen f�rst�ras om v�rdet �r ringa eller

om det annars m�ste anses f�rsvarligt att f�rst�ra egendomen. I annat fall f�r
egendomen s�ljas. Spritdrycker, vin, stark�l och �l f�r s�ljas till den som har
r�tt att tillverka eller att bedriva partihandel med s�dana varor enligt alkohol-
lagen (2010:1622). Annan egendom f�r s�ljas p� det s�tt som med h�nsyn till
egendomen �r l�mpligt. Int�kter vid f�rs�ljning av beslagtagen egendom till-
faller staten.

Beslut om att f�rst�ra eller s�lja egendom f�r fattas av unders�kningsleda-

ren eller �klagaren. I de fall som avses i 23 kap. 22 � f�rsta stycket r�tte-
g�ngsbalken f�r ett s�dant beslut fattas �ven av Polismyndigheten.

Om ett beslag h�vs och egendomen �r f�rst�rd eller s�ld enligt denna para-

graf, ska ers�ttning betalas av allm�nna medel. Ers�ttningens storlek ska mot-
svara egendomens pris vid f�rs�ljning till allm�nheten eller vad som annars �r
sk�ligt. Beslut om ers�ttning fattas av �klagaren. Den som drabbats av besla-
get f�r beg�ra r�ttens pr�vning av beslutet om ers�ttning. Det ska g�ras inom
en m�nad fr�n det att han eller hon fick del av beslutet. Ans�kan g�rs vid den
domstol som kunnat pr�va beslaget. Ers�ttning betalas ut av l�nsstyrelsen p�
beg�ran av �klagaren.

1 a. Om v�rdet p� en beslagtagen alkoholhaltig dryck �r ringa, f�r en polis-

man besluta att drycken bevisligen ska f�rst�ras. �ven i dessa fall till�mpas 1
tredje stycket.

2. Om en polisman verkst�ller beslag och f�rel�gger f�rverkande av den

beslagtagna egendomen i ett f�rel�ggande av ordningsbot, ska anm�lan om
beslaget g�ras till Polismyndigheten.

3. I fr�ga om s�dana drycker som avses i 1 � tredje stycket och som f�rt�rs

eller f�rvaras i strid med villkor enligt 2 kap. 16 � andra stycket f�rsta
meningen eller med 2

kap. 18 � eller med 4

kap. 4 � ordningslagen

(1993:1617) eller med 9 kap. 2 � j�rnv�gslagen (2004:519) har den som
tj�nstg�r som ordningsvakt vid en allm�n sammankomst eller offentlig till-

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2005:286.

SFS 2014:616

Utkom fr�n trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:616

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

st�llning eller inom ett trafikf�retags omr�de eller dess f�rdmedel eller som
befattningshavare i s�kerhets- eller ordningstj�nst vid j�rnv�g samma r�tt att
ta egendomen i beslag som enligt r�tteg�ngsbalken tillkommer en polisman.

En ordningsvakt eller en befattningshavare i s�kerhets- eller ordnings-

tj�nst vid j�rnv�g som har verkst�llt beslag ska skyndsamt anm�la detta till
Polismyndigheten och �verl�mna den beslagtagna egendomen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 2015.

P� regeringens v�gnar

BEATRICE ASK

Viveca L�ng
(Justitiedepartementet)

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.