SFS 2014:616 Lag om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.

Du är här: Start / Straffrätt / Lag (1958:205) om förverkande av alkohol m.m. / SFS 2014:616 Lag om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m.
140616.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av
alkoholhaltiga drycker m.m.;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1958:205) om förver-

kande av alkoholhaltiga drycker m.m. ska ha följande lydelse.

2 §

2

Vid beslag av egendom som avses i 1 § ska vad som i allmänhet är

föreskrivet om beslag i brottmål tillämpas, dock med följande avvikelser:

1. Beslagtagen egendom får bevisligen förstöras om värdet är ringa eller

om det annars måste anses försvarligt att förstöra egendomen. I annat fall får
egendomen säljas. Spritdrycker, vin, starköl och öl får säljas till den som har
rätt att tillverka eller att bedriva partihandel med sådana varor enligt alkohol-
lagen (2010:1622). Annan egendom får säljas på det sätt som med hänsyn till
egendomen är lämpligt. Intäkter vid försäljning av beslagtagen egendom till-
faller staten.

Beslut om att förstöra eller sälja egendom får fattas av undersökningsleda-

ren eller åklagaren. I de fall som avses i 23 kap. 22 § första stycket rätte-
gångsbalken får ett sådant beslut fattas även av Polismyndigheten.

Om ett beslag hävs och egendomen är förstörd eller såld enligt denna para-

graf, ska ersättning betalas av allmänna medel. Ersättningens storlek ska mot-
svara egendomens pris vid försäljning till allmänheten eller vad som annars är
skäligt. Beslut om ersättning fattas av åklagaren. Den som drabbats av besla-
get får begära rättens prövning av beslutet om ersättning. Det ska göras inom
en månad från det att han eller hon fick del av beslutet. Ansökan görs vid den
domstol som kunnat pröva beslaget. Ersättning betalas ut av länsstyrelsen på
begäran av åklagaren.

1 a. Om värdet på en beslagtagen alkoholhaltig dryck är ringa, får en polis-

man besluta att drycken bevisligen ska förstöras. �ven i dessa fall tillämpas 1
tredje stycket.

2. Om en polisman verkställer beslag och förelägger förverkande av den

beslagtagna egendomen i ett föreläggande av ordningsbot, ska anmälan om
beslaget göras till Polismyndigheten.

3. I fråga om sådana drycker som avses i 1 § tredje stycket och som förtärs

eller förvaras i strid med villkor enligt 2 kap. 16 § andra stycket första
meningen eller med 2

kap. 18 § eller med 4

kap. 4 § ordningslagen

(1993:1617) eller med 9 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519) har den som
tjänstgör som ordningsvakt vid en allmän sammankomst eller offentlig till-

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2005:286.

SFS 2014:616

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:616

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

ställning eller inom ett trafikföretags område eller dess färdmedel eller som
befattningshavare i säkerhets- eller ordningstjänst vid järnväg samma rätt att
ta egendomen i beslag som enligt rättegångsbalken tillkommer en polisman.

En ordningsvakt eller en befattningshavare i säkerhets- eller ordnings-

tjänst vid järnväg som har verkställt beslag ska skyndsamt anmäla detta till
Polismyndigheten och överlämna den beslagtagna egendomen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Viveca Lång
(Justitiedepartementet)

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.