SFS 1976:515

760515.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

i

i

SFS 1976:515

Lag

Utkom från trycket

den 28 juni 1976

om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alko-

holhaltiga drycker m. m.;

utfärdad den 10 juni 1976.

Enligt riksdagens beslut' foreskrives att 1 § lagen (1958:205) om för­

verkande av alkoholhaltiga drycker m. m. skall ha nedan angivna lydelse.

1

Alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel, vilka påträffas

hos den som gör sig skyldig till gärning som avses i 21 kap . 13 eller 14 §

brottsbalken och därvid är berusad, så att det framgår av hans åtbörder el­
ler tal, skola vara förverkade, om ej särskilda skäl äro däremot.

Samma lag vare, om sådana drycker eller berusningsmedel påträffas hos

den som brutit mot 4 § lagen om straff för vissa trafikbrott, 13 kap. 6 § luft­
fartslagen eller 325 § sjölagen eller hos någon som meiföljt vid tillfället, så­
framt berusningsmedlen må antagas hava varit avsedda även för den som

begått gärningen.

Medför någon i strid mot gällande bestämmelser r usdrycker vid offentlig

tillställning, skola de ock vara förverkade som i första sty cket sägs.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. I fråga om egen­

dom som har påträffats före ikraftträdandet äger dock äldre bestämmelser
om förverkande fortfarande tillämpning. Fråga om förverkande får därvid

prövas i den ordning som anges i 2 § 3 även i fa ll då åtal, som före ikraftträ­

dandet har väckts för brott mot 16 kap. 15 § eller 21 kap. 15 § brottsbal­
ken, nedlägges.

På regeringens vägnar

LENNART GEIJER

1020

' Prop. 1975/76: J13. JuU 37. rskr 351.

^ Senaste lydelse 1968: 197,

Bo Svensson

(Justitiedepartementet)

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.