SFS 1977:297

770297.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:22px;font-family:QOCORC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:22px;font-family:QYOSXR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft12{font-size:18px;font-family:QYOSXR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft14{font-size:18px;line-height:21px;font-family:QYOSXR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:18px;line-height:22px;font-family:QYOSXR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:18px;font-family:QYOSXR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:18px;font-family:Helvetica;color:#000000;} .ft22{font-size:18px;line-height:21px;font-family:QYOSXR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:18px;line-height:22px;font-family:QYOSXR+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:31px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>Lag </b></p> <p style="position:absolute;top:31px;left:629px;white-space:nowrap" class="ft10"><b>SFS 1977; 297 </b></p> <p style="position:absolute;top:56px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft11">om �ndring i lagen (1958:205) om f�rverkande av alko- utkom fr�n trycket </p> <p style="position:absolute;top:79px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft11">holhaltiga drycker m. m.; </p> <p style="position:absolute;top:79px;left:629px;white-space:nowrap" class="ft11">den i juni 1977 </p> <p style="position:absolute;top:125px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 12 maj 1977. </p> <p style="position:absolute;top:170px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut' f�reskrives, att 1 och 2 �� lagen (1958:205) om </p> <p style="position:absolute;top:192px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft12">f�rverkande av alkoholhaltiga drycker m. m. skall ha nedan angivna lydel�</p> <p style="position:absolute;top:215px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft12">se. </p> <p style="position:absolute;top:258px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft12">1 �2 Alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel, vilka p�tr�ffas </p> <p style="position:absolute;top:281px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft15">hos den som g�r sig skyldig till g�rnin g som avses i 21 k ap. 13 eller 14 � <br/>brottsbalken och d�rvid �r berusad, s� att det framg�r av hans �tb�rder el�<br/>ler tal, skola vara f�rverkade, om ej s�rskilda sk�l �ro d�remot. </p> <p style="position:absolute;top:347px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft12">Samma lag vare, om s�dana drycker eller berusningsmedel p�tr�ffas hos </p> <p style="position:absolute;top:370px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft14">den som brutit mot 4 � lagen om straff f�r vissa trafikbrott, 13 kap. 6 � luft�<br/>fartslagen eller 325 � sj�lagen eller hos n�gon som medf�ljt vid tillf�llet, s�</p> <p style="position:absolute;top:413px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft12">framt beru sningsmedlen m� antagas hava varit avsedda �ven f�r den som </p> <p style="position:absolute;top:436px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft12">beg�tt g�rningen. </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft12">Medf�r n�gon i strid mot g�llande best�mmelser spritdrycker, vin eller </p> <p style="position:absolute;top:480px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft15">stark�l vid offentlig tillst�llning, skola de ock vara f�rverkade som i f�rsta <br/>stycket s�gs. </p> <p style="position:absolute;top:548px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft12">2 </p> <p style="position:absolute;top:548px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft12">Ang�ende beslag av egendom som avses i 1 � skall vad i allm� nhet </p> <p style="position:absolute;top:570px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft15">�r stadgat om beslag i b rottm�l �ga motsvarande till�mpning med f�ljande <br/>avvikelser: </p> <p style="position:absolute;top:614px;left:64px;white-space:nowrap" class="ft12">1. Beslagtagen egendom m� bevisligen f�rst�ras om dess v�rde �r ringa </p> <p style="position:absolute;top:637px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft15">eller egendomens f�rst�rande eljest m�ste anses f�rsvarligt. I annat fall m� <br/>egendomen f�rs�ljas, spritdrycker, vin eller stark�l till det i lagen <br/>(1977:293) om handel med drycker omn�mnda partihandelsbolaget, �l till <br/>tillverkare av s�dan vara och annan egendom p� s�tt som med h�nsyn till </p> <p style="position:absolute;top:726px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft12">egendomens beskaffenhet finnes l�mpligt. Belopp, som erh�llits vid f�rs�lj�</p> <p style="position:absolute;top:748px;left:48px;white-space:nowrap" class="ft12">ning av beslagtagen egendom, tillfaller kronan. </p> <p style="position:absolute;top:770px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft12">Beslut om f�r st�rande eller f�rs�ljning meddelas av unders�kningsleda�</p> <p style="position:absolute;top:793px;left:47px;white-space:nowrap" class="ft14">ren eller �klagaren. I fall som avses i 23 kap. 22 � f �rsta stycket f�rsta <br/>punkten r�tteg�ngsbalken f�r s�dant beslut meddelas �ven av polismyndig�<br/>heten. </p> <p style="position:absolute;top:858px;left:59px;white-space:nowrap" class="ft12">G�r beslag �ter och �r egendomen j�mlikt denna paragraf f�rst�rd eller </p> <p style="position:absolute;top:880px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft15">s�ld, skall er s�ttning av allm�nna medel utg� med belopp, som motsvarar <br/>egendomens pris vid f�rs�ljning till allm �nheten eller eljest finnes sk�ligt. </p> <p style="position:absolute;top:924px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft12">Beslut om ers�ttning meddelas av �klagaren. �r den som drabbats av be�</p> <p style="position:absolute;top:947px;left:44px;white-space:nowrap" class="ft12">slaget missn�jd med beslut om ers�ttning, �ge han inom en m�nad fr�n det </p> <p style="position:absolute;top:969px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft12">han erh�ll del av beslutet p�kalla r�ttens pr�vning d�rav. Ans�kan h�rom </p> <p style="position:absolute;top:991px;left:43px;white-space:nowrap" class="ft15">g�res vid den domstol, som �gt upptaga fr�ga om beslagets best�nd. Er�<br/>s�ttning utbetalas av l�nsstyrelsen efter framst�llning av �klagaren. </p> <p style="position:absolute;top:1087px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft12">' Prop. 1976/77:108, SkU 40, rskr 231. </p> <p style="position:absolute;top:1106px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft12">^ Senaste lydelse 1976: 515 (jfr 1976: 910). </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:45px;white-space:nowrap" class="ft12">&#34;Senaste lydelse 1970:751. </p> <p style="position:absolute;top:1125px;left:748px;white-space:nowrap" class="ft12">781 </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft13">�</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:835px;height:1262px;"> <img width="835" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:42px;left:57px;white-space:nowrap" class="ft20">SFS 1977:297 </p> <p style="position:absolute;top:44px;left:246px;white-space:nowrap" class="ft20">2. Vad i 27 kap. 7 � r�tteg�ngsbalken �r stadgat om att �tal skall v�ckas </p> <p style="position:absolute;top:66px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft20">inom viss tid skall ej g�lla i annat fall �n d� r�tten utsatt s�dan tid. </p> <p style="position:absolute;top:87px;left:245px;white-space:nowrap" class="ft20">3. Har f�rverkande av beslagtagen egendom ej f�relagts och godk�nts i </p> <p style="position:absolute;top:109px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft22">samband med straff�rel�ggande eller f�rel�ggande av ordningsbot och v�c-<br/>kes ej �tal, pr�var �klagaren, huruvida egendomen skall vara f�rverkad en�<br/>ligt 1 �. F �rordnande d�rom meddelas skriftligen. Den, fr�n vilken besla�</p> <p style="position:absolute;top:174px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft22">get skett, �ger hos �klagaren anm�la missn�je med f�rordnandet inom en <br/>m�nad fr�n det han erh�ll del d�rav. Anm�les missn�je, har �klagaren att, </p> <p style="position:absolute;top:218px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft23">om ej beslaget finnes b�ra h�vas, v�cka talan om egendomens f�rverkan�<br/>de. Sker det ej inom en m�nad fr�n det anm�lan gorts, skall beslaget g� <br/>�ter. </p> <p style="position:absolute;top:283px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft20">4. Om polisman verkst�ller beslag och f�rel�gger f�rverkande av den </p> <p style="position:absolute;top:305px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft23">beslagtagna egendomen i f�rel �ggande av ordningsbot, skall anm�lan om <br/>beslaget g�ras hos polismyndigheten. </p> <p style="position:absolute;top:349px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft20">5. I fr�ga om spritdrycker, vin eller stark�l, som i strid mot g�llande be�</p> <p style="position:absolute;top:371px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft23">st�mmelser medf�res vid offentlig tillst�llning, �ger ordningsvakt som med <br/>st�d av myndighets f�rordnande ut�var polisverksamhet vid tillst�llningen </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft20">samma r�tt att taga egendomen i beslag som enligt r�tteg�ngsbalken till�</p> <p style="position:absolute;top:438px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft20">kommer polisman. </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:243px;white-space:nowrap" class="ft20">Ordningsvakt som verkst�llt beslag skall skyndsamt till polismyndighe�</p> <p style="position:absolute;top:482px;left:227px;white-space:nowrap" class="ft20">ten g�ra anm�lan h�rom och �verl�mna den beslagtagna egendomen. </p> <p style="position:absolute;top:526px;left:244px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1978. </p> <p style="position:absolute;top:571px;left:228px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:616px;left:226px;white-space:nowrap" class="ft20">SVEN ROMANUS </p> <p style="position:absolute;top:659px;left:519px;white-space:nowrap" class="ft20">Bo Svensson </p> <p style="position:absolute;top:682px;left:519px;white-space:nowrap" class="ft20">(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:30px;white-space:nowrap" class="ft21">�</p> </div> </div>
background image

Lag

SFS 1977; 297

om �ndring i lagen (1958:205) om f�rverkande av alko- utkom fr�n trycket

holhaltiga drycker m. m.;

den i juni 1977

utf�rdad den 12 maj 1977.

Enligt riksdagens beslut' f�reskrives, att 1 och 2 �� lagen (1958:205) om

f�rverkande av alkoholhaltiga drycker m. m. skall ha nedan angivna lydel�

se.

1 �2 Alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel, vilka p�tr�ffas

hos den som g�r sig skyldig till g�rnin g som avses i 21 k ap. 13 eller 14 �
brottsbalken och d�rvid �r berusad, s� att det framg�r av hans �tb�rder el�
ler tal, skola vara f�rverkade, om ej s�rskilda sk�l �ro d�remot.

Samma lag vare, om s�dana drycker eller berusningsmedel p�tr�ffas hos

den som brutit mot 4 � lagen om straff f�r vissa trafikbrott, 13 kap. 6 � luft�
fartslagen eller 325 � sj�lagen eller hos n�gon som medf�ljt vid tillf�llet, s�

framt beru sningsmedlen m� antagas hava varit avsedda �ven f�r den som

beg�tt g�rningen.

Medf�r n�gon i strid mot g�llande best�mmelser spritdrycker, vin eller

stark�l vid offentlig tillst�llning, skola de ock vara f�rverkade som i f�rsta
stycket s�gs.

2

Ang�ende beslag av egendom som avses i 1 � skall vad i allm� nhet

�r stadgat om beslag i b rottm�l �ga motsvarande till�mpning med f�ljande
avvikelser:

1. Beslagtagen egendom m� bevisligen f�rst�ras om dess v�rde �r ringa

eller egendomens f�rst�rande eljest m�ste anses f�rsvarligt. I annat fall m�
egendomen f�rs�ljas, spritdrycker, vin eller stark�l till det i lagen
(1977:293) om handel med drycker omn�mnda partihandelsbolaget, �l till
tillverkare av s�dan vara och annan egendom p� s�tt som med h�nsyn till

egendomens beskaffenhet finnes l�mpligt. Belopp, som erh�llits vid f�rs�lj�

ning av beslagtagen egendom, tillfaller kronan.

Beslut om f�r st�rande eller f�rs�ljning meddelas av unders�kningsleda�

ren eller �klagaren. I fall som avses i 23 kap. 22 � f �rsta stycket f�rsta
punkten r�tteg�ngsbalken f�r s�dant beslut meddelas �ven av polismyndig�
heten.

G�r beslag �ter och �r egendomen j�mlikt denna paragraf f�rst�rd eller

s�ld, skall er s�ttning av allm�nna medel utg� med belopp, som motsvarar
egendomens pris vid f�rs�ljning till allm �nheten eller eljest finnes sk�ligt.

Beslut om ers�ttning meddelas av �klagaren. �r den som drabbats av be�

slaget missn�jd med beslut om ers�ttning, �ge han inom en m�nad fr�n det

han erh�ll del av beslutet p�kalla r�ttens pr�vning d�rav. Ans�kan h�rom

g�res vid den domstol, som �gt upptaga fr�ga om beslagets best�nd. Er�
s�ttning utbetalas av l�nsstyrelsen efter framst�llning av �klagaren.

' Prop. 1976/77:108, SkU 40, rskr 231.

^ Senaste lydelse 1976: 515 (jfr 1976: 910).

"Senaste lydelse 1970:751.

781

background image

SFS 1977:297

2. Vad i 27 kap. 7 � r�tteg�ngsbalken �r stadgat om att �tal skall v�ckas

inom viss tid skall ej g�lla i annat fall �n d� r�tten utsatt s�dan tid.

3. Har f�rverkande av beslagtagen egendom ej f�relagts och godk�nts i

samband med straff�rel�ggande eller f�rel�ggande av ordningsbot och v�c-
kes ej �tal, pr�var �klagaren, huruvida egendomen skall vara f�rverkad en�
ligt 1 �. F �rordnande d�rom meddelas skriftligen. Den, fr�n vilken besla�

get skett, �ger hos �klagaren anm�la missn�je med f�rordnandet inom en
m�nad fr�n det han erh�ll del d�rav. Anm�les missn�je, har �klagaren att,

om ej beslaget finnes b�ra h�vas, v�cka talan om egendomens f�rverkan�
de. Sker det ej inom en m�nad fr�n det anm�lan gorts, skall beslaget g�
�ter.

4. Om polisman verkst�ller beslag och f�rel�gger f�rverkande av den

beslagtagna egendomen i f�rel �ggande av ordningsbot, skall anm�lan om
beslaget g�ras hos polismyndigheten.

5. I fr�ga om spritdrycker, vin eller stark�l, som i strid mot g�llande be�

st�mmelser medf�res vid offentlig tillst�llning, �ger ordningsvakt som med
st�d av myndighets f�rordnande ut�var polisverksamhet vid tillst�llningen

samma r�tt att taga egendomen i beslag som enligt r�tteg�ngsbalken till�

kommer polisman.

Ordningsvakt som verkst�llt beslag skall skyndsamt till polismyndighe�

ten g�ra anm�lan h�rom och �verl�mna den beslagtagna egendomen.

Denna lag tr�der i kraft den 1 januari 1978.

P� regeringens v�gnar

SVEN ROMANUS

Bo Svensson

(Justitiedepartementet)

;
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.