SFS 1977:297

770297.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1977; 297

om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alko- utkom från trycket

holhaltiga drycker m. m.;

den i juni 1977

utfärdad den 12 maj 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives, att 1 och 2 §§ lagen (1958:205) om

förverkande av alkoholhaltiga drycker m. m. skall ha nedan angivna lydel­

se.

1 §2 Alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel, vilka påträffas

hos den som gör sig skyldig till gärnin g som avses i 21 k ap. 13 eller 14 §
brottsbalken och därvid är berusad, så att det framgår av hans åtbörder el­
ler tal, skola vara förverkade, om ej särskilda skäl äro däremot.

Samma lag vare, om sådana drycker eller berusningsmedel påträffas hos

den som brutit mot 4 § lagen om straff för vissa trafikbrott, 13 kap. 6 § luft­
fartslagen eller 325 § sjölagen eller hos någon som medföljt vid tillfället, så­

framt beru sningsmedlen må antagas hava varit avsedda även för den som

begått gärningen.

Medför någon i strid mot gällande bestämmelser spritdrycker, vin eller

starköl vid offentlig tillställning, skola de ock vara förverkade som i första
stycket sägs.

2

Angående beslag av egendom som avses i 1 § skall vad i allmä nhet

är stadgat om beslag i b rottmål äga motsvarande tillämpning med följande
avvikelser:

1. Beslagtagen egendom må bevisligen förstöras om dess värde är ringa

eller egendomens förstörande eljest måste anses försvarligt. I annat fall må
egendomen försäljas, spritdrycker, vin eller starköl till det i lagen
(1977:293) om handel med drycker omnämnda partihandelsbolaget, öl till
tillverkare av sådan vara och annan egendom på sätt som med hänsyn till

egendomens beskaffenhet finnes lämpligt. Belopp, som erhållits vid försälj­

ning av beslagtagen egendom, tillfaller kronan.

Beslut om för störande eller försäljning meddelas av undersökningsleda­

ren eller åklagaren. I fall som avses i 23 kap. 22 § f örsta stycket första
punkten rättegångsbalken får sådant beslut meddelas även av polismyndig­
heten.

Går beslag åter och är egendomen jämlikt denna paragraf förstörd eller

såld, skall er sättning av allmänna medel utgå med belopp, som motsvarar
egendomens pris vid försäljning till allm änheten eller eljest finnes skäligt.

Beslut om ersättning meddelas av åklagaren. �r den som drabbats av be­

slaget missnöjd med beslut om ersättning, äge han inom en månad från det

han erhöll del av beslutet påkalla rättens prövning därav. Ansökan härom

göres vid den domstol, som ägt upptaga fråga om beslagets bestånd. Er­
sättning utbetalas av länsstyrelsen efter framställning av åklagaren.

' Prop. 1976/77:108, SkU 40, rskr 231.

^ Senaste lydelse 1976: 515 (jfr 1976: 910).

"Senaste lydelse 1970:751.

781

¬

background image

SFS 1977:297

2. Vad i 27 kap. 7 § rättegångsbalken är stadgat om att åtal skall väckas

inom viss tid skall ej gälla i annat fall än då rätten utsatt sådan tid.

3. Har förverkande av beslagtagen egendom ej förelagts och godkänts i

samband med strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot och väc-
kes ej åtal, prövar åklagaren, huruvida egendomen skall vara förverkad en­
ligt 1 §. F örordnande därom meddelas skriftligen. Den, från vilken besla­

get skett, äger hos åklagaren anmäla missnöje med förordnandet inom en
månad från det han erhöll del därav. Anmäles missnöje, har åklagaren att,

om ej beslaget finnes böra hävas, väcka talan om egendomens förverkan­
de. Sker det ej inom en månad från det anmälan gorts, skall beslaget gå
åter.

4. Om polisman verkställer beslag och förelägger förverkande av den

beslagtagna egendomen i förel äggande av ordningsbot, skall anmälan om
beslaget göras hos polismyndigheten.

5. I fråga om spritdrycker, vin eller starköl, som i strid mot gällande be­

stämmelser medföres vid offentlig tillställning, äger ordningsvakt som med
stöd av myndighets förordnande utövar polisverksamhet vid tillställningen

samma rätt att taga egendomen i beslag som enligt rättegångsbalken till­

kommer polisman.

Ordningsvakt som verkställt beslag skall skyndsamt till polismyndighe­

ten göra anmälan härom och överlämna den beslagtagna egendomen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1978.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Bo Svensson

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom straffrätten
JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.