SFS 1980:582

800582.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1980:582

om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av

trycket

alkoholhaltiga drycker m. m.;

den sjuU i98o

utfärdad den 12 juni 1980.

Enligt riksdagens beslut^ föreskrivs, att 2 § lagen (1958:205) om förver­

kande av alkoholhaltiga drycker m. m. skall ha nedan angivna lydelse.

2

Angående beslag av egendom som avses i 1 § skall vad i allmänhet

är stadgat om beslag i b rottmål äga motsvarande tillämpning med följande
avvikelser:

1. Beslagtagen egendom må bevisligen förstöras om dess värde är ringa

eller egendomens förstörande eljest måste anses försvarligt. I annat fall må
egendomen försäljas, spritdrycker, vin eller starköl till det i lagen

(1977:293) om handel med drycker omnämnda partihandelsbolaget, öl till
tillverkare av sådan vara och annan egendom på sätt som med hänsyn till
egendomens beskaffenhet finnes lämpligt. Belopp, som erhållits vid försälj­

ning av beslagtagen egendom, tillfaller kronan.

Beslut om förstörande eller försäljning meddelas av undersökningsleda­

ren eller åklagaren. I fall som avses i 23 k ap. 22 § första stycket första

punkten rättegångsbalken får sådant beslut meddelas även av polismyndig­
heten.

Går beslag åter och är egendomen jämlikt denna paragraf förstörd eller

såld, skall ersättning av allmänna medel utgå med belopp, som motsvarar
egendomens pris vid försäljning till allmänheten eller eljest finnes skäligt.

Beslut om ersättning meddelas av åklagaren. Är den som drabbats av be­

slaget missnöjd med beslut om ersättning, äge han inom en månad från det
han erhöll del av beslutet påkalla rättens prövning därav. Ansökan härom

göres vid den domstol, som ägt upptaga fråga om beslagets bestånd. Er­

sättning utbetalas av länsstyrelsen efter framställning av åklagaren.

2. Vad i 27 kap. 7 § rättegångsbalken är stadgat om att åtal skall väckas

inom viss tid skall ej gälla i annat fall än då rätten utsatt sådan tid.

' Prop. 1979/80:122, JuU 44, rskr 391.

^ Senaste lydelse 1977:297.

1193

¬

background image

SFS 1980:582

3. Har förverkande av beslagtagen egendom ej förelagts och godkänts i:

samband med strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot och väc-

kes ej åtal, prövar åklagaren, huruvida egendomen skall vara förverkad en­

ligt i § . Förordnande därom meddelas skriftligen. Den, från vilken besla­

get skett, äger hos åklagaren anmäla missnöje med förordnandet inom en

månad från det han erhöll del därav. Anmäles missnöje, har åklagaren att,

om ej beslaget finnes böra hävas, väcka tala om egendomens förverkande.

Sker det ej inom en månad från det anmälan gjorts, skall beslaget gå åter.

4. Om polisman verkställer beslag och förelägger förverkande av den

beslagtagna egendomen i förelä ggande av ordningsbot, skall anmälan om

beslaget göras hos polismyndigheten.

5. I fråga om spr itdrycker, vin eller starköl, som i strid mot gällande be­

stämmelser medföres vid offentlig tillställning, har den som tjänstgör som
ordningsvakt vid tillställningen samma rätt att taga egendomen i beslag

som enligt rättegångsbalken tillkommer polisman.

Ordningsvakt som verkställt beslag skall skyndsamt till polismyndighe­

ten göra anmälan härom och överlämna den beslagtagna egendomen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

På regeringens vägnar

HÅKAN WINBERG

Johan Munck
(Justitiedepartementet)

¬

JP Infonets straffrättsliga tjänster

JP Infonets straffrättsliga tjänster

Arbetar du med straffrätt? JP Infonets tjänster ger dig ett bra stöd i ditt arbete. Våra tjänster bevakar, förutom lagar och förarbeten, hela rättskedjan från tingsrätt till Högsta domstolen. Vi tar in alla relevanta avgöranden från JO och JK. Dessutom kan du ta del av expertanalyser som ringar in och besvarar olika aktuella rättsfrågor. Se allt inom straffrätt.